griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MAART 2023

Bomenburen beeldmerk

Interview met Jos van Hees

Jos van Hees: zeer betrokken Bomenbuurt-bewoner, (mede)initiatiefnemer van tal van activiteiten en verschillende stichtingen in de Griffioen,  waaronder onze Stichting Bomenbuurt Griffioen. Tijd om hem eens wat meer hierover te vragen.

Jos, eerst even deze vraag: na je pensionering heb jij je vol ingezet voor tal van besturen en commissies. Wat deed jij vóór je pensionering en hoe ben je in de Bomenbuurt gekomen?
Van huis uit ben ik planoloog en werkte ik bij de Provinciale Planologische Dienst. Eerst woonden we in Vlissingen maar dat huis was niet zo geschikt voor kinderen. Omdat mijn werk in Middelburg was, wilden we daar wonen en er kwam een huis in de Kastanjelaan beschikbaar. In een aantrekkelijke wijk voor ons. Sinds 1971 woon ik dus in de Bomenbuurt.

Wat vind jij het bijzondere van de Bomenbuurt?
Als planoloog vond en vind ik dit een heel bijzondere buurt: het stratenplan waarbij de straten wat geknikt zijn, het groenplan met grote, open grasvelden en inheemse bomen en niet in het minst de ruime, door architect Rothuizen ontworpen huizen die allemaal op het zuiden gericht zijn. Er zijn in Nederland maar weinig van zulke mooie parkachtige wijken.

Je hebt je sterk gemaakt om het unieke karakter van de Bomenbuurt te bewaren. Wat was de aanleiding om de Stichting Bomenbuurt op te richten?
Rond 2003 had de gemeente Middelburg het plan opgevat om alle bosschages in de Bomenbuurt te kappen en te vervangen door gras. Dat was gemakkelijker in het onderhoud en dus goedkoper. Er zou nog wel een informatieavond voor de bewoners komen. Samen met anderen heb ik toen de plannen van de gemeente door middel van een brief in en rond de buurt bekend gemaakt en opgeroepen naar deze bijeenkomst te komen. Met als gevolg dat er een paar honderd buurtbewoners waren die protesteerden tegen deze kaalslag. De gemeente kon niet om dit aantal heen.
Gezamenlijk zijn daarna verschillende alternatieven bekeken. Uiteindelijk is er voor gekozen dat wij als buurtbewoners zelf de perken en bosschages zouden onderhouden en van de gemeente daarvoor jaarlijks een beheervergoeding zou ontvangen. Maar om dit geld te kunnen ontvangen moest er wel een formele basis zijn. Daarom is in juni 2005 de Stichting Bomenbuurt Griffioen opgericht.

Wat zagen jullie als doel van de stichting?
In de akte van oprichting staat het zo: De stichting heeft ten doel (a) het herstellen, verbeteren en duurzaam behouden van de unieke beeld- en woonkwaliteit van de Bomenbuurt Griffioen en (b) te komen tot het aanwijzen van de Bomenbuurt tot jong monument en tot het veiligstellen van de kwaliteit van de Bomenbuurt in het bestemmingsplan.

Het veiligstellen van de kwaliteit van de Bomenbuurt – wat bedoel je daarmee?
Stel je eens voor dat iemand op de gedachte zou komen: sloop de huizen en samen met de grasvelden heb je een grote oppervlakte bouwgrond dichtbij de binnenstad. Dan zou deze unieke wijk verdwijnen. Daarom hebben wij de architectonische waarde van onze huizen vastgesteld, een buurtfilm laten maken en o.a. Heemschut (die zich inzet voor het beschermen van cultureel erfgoed) erbij betrokken. Uiteindelijk heeft dat alles ertoe geleid dat de Bomenbuurt de status ‘Gemeentelijk Beschermd Monument’ kreeg. Vervolgens heeft architect Johan de Koning een beeldkwaliteitsplan geschreven dat Woongoed en de gemeente Middelburg ondertekend hebben. De gemeente én Woongoed én de bewoners van de Bomenbuurt moeten zich dus houden aan wat daarin staat. Zo hopen we door deze beschermde status het unieke karakter van de Bomenbuurt veilig te stellen.

Wat hebben je als stichting nog meer bereikt (en mogelijk niet bereikt)?
Toen de Mavoschool in de Olmenlaan afgebroken werd en de Olmenhof gebouwd werd, hebben wij ons ervoor ingezet dat er in de Olmenlaan een parkje met bankjes zou komen. Voor dit plan zijn verschillende subsidies aangevraagd en ontvangen o.a. van Woongoed en van het Oranjefonds. In 2007 kon het ‘Olmenpleintje’ met de vleugelnootboom officieel geopend worden.
Maar wat we niet bereikt hebben: we hebben geprobeerd ergens in de wijk een speelplek en ravotbos voor de kinderen te realiseren maar niemand wilde zo’n plek in zijn achtertuin.
We zijn toen verder gaan kijken en zagen een parkeerterrein tussen de Seisweg en de Sandberglaan. Dat bood misschien mogelijkheden. Het was een lange weg maar uiteindelijk is het daar gekomen. En zie nu Speelhof Hoogerzael eens! Speelplek en ravotbos zijn dus op een andere manier toch bereikt.

Jos, er zou nog veel meer besproken kunnen worden maar de ruimte is beperkt. Hartelijk dank voor je langdurige inzet en ook voor dit interview.

Belangrijk bericht voor alle bewoners!  

Zoals u weet wil Woongoed binnen afzienbare tijd onze huizen verduurzamen. In oktober gaf zij ons d.m.v. een vragenlijst de gelegenheid de woonbeleving en verbeteringen voor de huizen te benoemen. Daar is op grote schaal gehoor aan gegeven. Tegelijk liepen er verschillende bouwkundige onderzoeken zoals onderzoeken naar de constructie en naar warmtelekken. Inmiddels zijn deze rapporten bijna allemaal binnen. Daarna zal Woongoed de uitkomsten met ons delen. Duidelijk is wel dat de opmerkingen van de bewoners over de staat van de huizen in grote mate overeenkomen met de bevindingen van de bouwkundigen.

Woningcorporaties zoals Woongoed hebben van de overheid de opdracht gekregen hun woningen te verduurzamen om zo tot een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik te komen. Het doel van Woongoed is daarom het energielabel van al onze huizen (geen huis uitgezonderd!) van energielabel C of B naar label A te brengen.
Misschien zijn er daarvoor grotere maatregelen nodig dan u op dit moment denkt.
Wat gaan de verbouwingen voor ons als bewoners betekenen?

Graag wil Woongoed bewoners betrekken bij het nadenken over deze renovatie. Zodat er niet alleen bouwkundig naar de werkzaamheden gekeken wordt maar ook naar de impact die dit op de bewoners zal hebben.
Wij zullen voor langere tijd met een totaal andere woonsituatie te maken krijgen. Hoe kan de pijn daarvan zo dragelijk mogelijk gemaakt worden?

Op de laatste vergadering met Woongoed waren vier (!) bewoners aanwezig. Nodig is dat er veel meer van u naar deze vergaderingen komen om mee te praten en mee te denken.
Het gaat om ons eigen belang! Want wij allen zullen binnen afzienbare tijd met de uitvoering van werkzaamheden te maken krijgen.
De volgende bijeenkomst is op 30 maart om 19.00 u in het kantoor van Woongoed. Wanneer u van plan bent te komen, stuur dan even een mailtje aan Sonja Krant via participatie@woongoed.nl

Ineke Willeboordse, Tamariskenlaan 1
Piet de Rijke, Essenlaan 9

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
  Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


1 reactie

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN NOVEMBER 2022

Bomenburen beeldmerk

Klankbordgroep Bomenbuurt

In april ontvingen wij als bewoners van de huizen in de Bomenbuurt een brief van Woongoed over de verduurzaming van onze woningen en de vraag om daarover mee te denken. Een aantal bewoners heeft daarop gereageerd en inmiddels is een klankbordgroep gevormd. Vanuit onze Stichting Bomenbuurt Griffioen maken Marien Boonman en Piet de Rijke hier deel van uit.

Na een kennismakingsbijeenkomst in juni hadden we in september een eerste vergadering van de klankbordgroep. Daarin kwam het gehouden flora- en fauna onderzoek aan de orde en het onderzoek naar mogelijke maatregelen om de ‘schil’ van onze huizen beter te isoleren met oog op een aardgasloze toekomst in 2050.
Bezig is nog een onderzoek naar de brandveiligheid, een onderzoek naar verzakkingen en de constructie van dak en balkons en een onderzoek naar tocht, vocht en ventilatie. Al deze onderzoeken samen moeten een totaal plaatje van onze huizen opleveren en van de mogelijkheden tot verduurzamen en van de kosten ervan.

Ook wil Woongoed d.m.v. een vragenlijst alle bewoners de gelegenheid geven de woonbeleving en mogelijke verbeteringen aan de woningen onder de aandacht te brengen. Als klankbordgroep en SBG hebben wij onze medewerking hieraan toegezegd. Zie hieronder.

De vragenlijst van Woongoed: afgeven en ophalen

Tegelijk met dit novembernummer van BOMENBUREN (dat dit keer in de laatste week van oktober komt) ontvangt u een vragenlijst van Woongoed. Wanneer u thuis bent proberen we de lijst aan u te geven. Wanneer u niet thuis bent ontvangt u Bomenburen én vragenlijst in de bus.

Het is voor ons allemaal belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners deze enquête invullen. Daarom bieden we aan de ingevulde vragenlijsten (in een gesloten envelop) weer op te halen. Dit ophalen willen we volgende week doen, dus vanaf maandag 31 oktober tot vrijdag 4 november. Het helpt ons natuurlijk wanneer de ingevulde vragenlijst al klaar ligt.
Wanneer u de vragenlijst liever zelf opstuurt kan dat. De Antwoordenvelop biedt hiervoor de mogelijkheid. Ook wanneer wij u niet thuis aantreffen, kunt u de enquête opsturen. Doe dit dan uiterlijk vrijdag 4 november.

Vleermuizen in de Bomenbuurt

In het voorjaar en in de zomer hebt u deze vliegende zoogdiertjes (!) vast wel eens gezien. Er zijn verschillende soorten vleermuizen maar in onze buurt vliegen vooral dwergvleermuizen. Hoewel ze klein zijn en maar weinig wegen (5-8 gram) hebben hun vleugels een spanwijdte van ongeveer 20 cm. Als het gaat schemeren vliegen ze uit en in het donker jagen ze nog een paar uur door.  Terwijl ze jagen maken ze een hoog (ultrasoon) geluid dat op bomen, huizen en insecten weerkaatst. Met hun grote oren vangen ze de weerkaatsing van dit geluid weer op en dat vertelt hen waar hun prooien te vangen zijn. Per nacht eten vleermuizen tot een derde van hun lichaamsgewicht. Het zijn daardoor natuurlijke bestrijders van muggen, motten en kevers. Er zijn geen andere dieren die zoveel nachtinsecten opeten.

Vleermuizen jagen graag in de beschutting van bomen en gebouwen en die zijn er in onze buurt volop. Overdag slapen ze, weggekropen of hangend op hun kop, op plekken waar ze moeilijk te bereiken zijn voor hun vijanden (roofvogels, katten). Ze zitten graag op warme, droge, donkere plekken, bijvoorbeeld in kieren onder ons dak en in spouwmuren. En daar ontstaat in de komende tijd voor de vleermuizen in onze buurt een probleem.

Onlangs hebben wij allemaal een brief van Woongoed ontvangen over het ophangen van vleermuizenkasten. Woongoed wil binnen twee jaar onze woningen verduurzamen en dat houdt ook het isoleren van dak en spouwmuren in. Vleermuizen zijn beschermde dieren en daarom moet hen de gelegenheid geboden worden om aan nieuwe verblijfplaatsen te wennen voordat oude schuilplaatsen verdwijnen. Vandaar dat er nu al kasten voor hen opgehangen worden.

In de brief hebt u kunnen lezen dat er verschillende soorten kasten komen. In totaal ruim 70. Ze bieden ruimte aan 5 tot 15 vleermuizen. Kraamkasten, waar de vrouwtjes van een familiegroep  hun jongen baren en zogen, vaak meer. De kasten worden op de zijgevels van onze woningblokken opgehangen. Niet boven ramen of deuren i.v.m. eventuele overlast.

Zo kunnen deze muggenvangers van de Bomenbuurt vanaf komend jaar nieuwe plekken vinden om in de warme maanden uit te rusten en om in de koude maanden hun winterslaap te houden.

Tien jaar BOMENBUREN

In januari 2013 is het eerste nummer van BOMENBUREN  bij alle huizen in onze buurt in de brievenbus gedaan. Dat betekent dat we u met deze uitgave van november 2022 tien jaar lang en 6x per jaar bijgepraat hebben over allerlei wetenswaardigheden in en rond onze mooie buurt.

In het eerste nummer schreven we: “Een van de doelen van de Stichting Bomenbuurt en ook van dit blaadje is het bevorderen van de onderlinge band tussen de bewoners en ieder te betrekken bij de natuur in onze groene buurt.” We hopen dat door de jaren heen BOMENBUREN  hieraan een beetje meegewerkt heeft.

Ook stond er in dit eerste nummer: “Reacties en aanvullingen zijn van harte welkom!” Dit geldt nog steeds!

Er is over allerlei onderwerpen geschreven: over planten, bomen en dieren in onze buurt, over contacten met Woongoed, over onze omgeving, enz. Ook waren er series die over meerdere BOMENBUREN  verspreid waren:
   * Een serie van 7 artikelen over ‘Voordat de Bomenbuurt er was’.
      (Wat weten we van ons stuk grond vóór onze huizen er stonden?)
   * Een serie van 9 artikelen over ‘Het ontstaan van de Bomenbuurt’.
      (Over de plannen, de voorbereidingen, de bouw en de bijzonderheden
       van de huizen.)
   * Een serie van 5 artikelen over ‘Bomen in de Bomenbuurt’.
      (Allerlei over de bomen waar onze straten naar genoemd zijn.)
Bovenstaande drie series zijn gebundeld in een boekje dat u via ons mailadres nog steeds gratis kunt verkrijgen.

Verder:
   * Een serie van 5 artikelen over ‘Het ecologieproject van de CSW’.
      (In juni zien we leerlingen met allerlei apparatuur door de wijk lopen.
      Waarom? Wat doen ze?)
   * Een serie van 3 artikelen over ‘Hoogerzael’. (Nu een Speelhof, maar
       eens een kasteel. Wat is er bekend van dit kasteel? Wat is er over?)

Bovenstaande series en artikelen kunt u op deze website teruglezen. Klik op:
https://griffioengroen.com/over/series-en-artikelen-uit-bomenburen/

 *Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
  Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/