griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN NOVEMBER 2019

Bomenburen beeldmerk

De grond onder onze voeten

Wist u dat de grond onder onze huizen voor een (klein) deel uit de vest afkomstig is? Onlangs las ik een artikel in ‘De Wete’, tijdschrift van de Heemkundige Kring Walcheren, waarin stond dat vóór de oorlog modder uit de vest gestort werd op het terrein waar ná de oorlog onze huizen op gebouwd zijn. Dit artikel over ‘De vest van Middelburg’ van de hand van L. Cornelissen (‘De Wete’, juli 2007) neem ik met toestemming van de redactie hieronder over:

Enige tijd geleden zag ik in de vest van Middelburg tussen de Seisbrug en de Griffioen een vlot met daarop een graafmachine waarmee bagger van de bodem werd opgegraven. Dat deed me denken aan dezelfde locatie in de jaren rond 1934 toen daar iets heel anders te zien was. Het waren jaren van crisis en armoede. Veel mannen waren werkloos. Ze moesten elke dag naar het arbeidsbureau voor een stempeltje en aan het eind van de week kregen ze dan een bedragje dat amper de helft was van het normale arbeidersweekloon. Op allerlei manieren deed de overheid pogingen om een aantal mannen aan het werk te krijgen. Men noemde deze projecten ‘Werkverschaffing’.

Een van die projecten werd het uitbaggeren van de Middelburgse vest. Een aantal werklozen zou daarmee een normaal weekloon kunnen verdienen. Hoewel ze beseften dat het zwaar en smerig werk zou zijn, boden zich veel vrijwilligers aan. Daaruit kon een keuze worden gemaakt. Alleen mannen die gewend waren aan zwaar lichamelijk werk werden ervoor uitgekozen.

Zwaar en smerig werk is dan nog zachtjes uitgedrukt. De vest werd aan twee kanten afgedamd. Het water werd er zoveel mogelijk uitgepompt en toen de bodem zichtbaar werd, bleek die te bestaan uit een decimeters dikke laag vieze stinkende modder. De werkmannen hadden lieslaarzen gekregen, geen overbodige luxe, want ze zakten tot knie-hoogte in de derrie. Met een bladschop moest de derrie worden opgeschept en in een kiepkarretje worden gedeponeerd. De kar stond op een rails en een volgeschepte kar werd met handkracht de helling opgeduwd, doorgereden en leeggestort op het terrein waarop na de oorlog de huizen van de Griffioen zijn gebouwd.

Ondanks dit ellendige werk werd er toch veel gelachen. De lege kiep-karren die terugkwamen moesten het talud weer af. Soms werd het gebrekkige remsysteem gesaboteerd zodat de kar met hoge snelheid ergens beneden diep in de modder terecht kwam. Een dankbare klus om die daar uit te wurmen!
Ook gebeurde het regelmatig dat iemand zo ver in de modder was gezakt dat hij er op eigen kracht niet uit kon komen en er twee mannen nodig waren om het slachtoffer uit de zuigende smurrie te trekken. Het waren simpele voorvalletjes maar de mannen wisten daar op hun eigen manier iets leuks van te maken. Dat was wel nodig bij deze toch enigszins mensonterende vorm van werkverschaffing.
Dat alles om toch even een normaal arbeidersweekloon te kunnen verdienen.

Snoeien op 11 december

Het is onze bedoeling op bovenstaande datum dichtgegroeide bosschages in onze Bomenbuurt uit te dunnen. Wij storten dan ons snoeiafval weer op de bekende plaatsen (begin Olmenlaan en in de Kornoeljelaan). Wanneer u wilt kunt u uw snoeiafval daarbij deponeren. Enkele dagen later wordt het door de gemeente opgehaald.

Nogmaals zonnecertificaten

In september ontving u een uitnodiging voor een informatievond over zonnepanelen. Mét daarbij het aanbod van de Stichting Bomenbuurt Griffioen om deelname aan dit project te subsidiëren. Inmiddels is op 10 oktober deze informatieavond geweest. Een samenvatting staat hieronder.

  • Zonnepanelen wekken duurzame groene energie op en besparen CO2.
  • In dit project worden de zonnepanelen gelegd op het dak van ‘Van Westen Bouwmaterialen’ in Ramsburg. U kunt aan dit project deel-nemen door certificaten (met gegarandeerde opbrengst) te kopen.
  • Eén certificaat kost ongeveer € 315 en levert jaarlijks ongeveer 240 KWh aan stroom. Door de vergoeding die u hiervoor krijgt + de teruggave van energiebelasting (én BTW) op uw eigen verbruik heeft één certificaat in 2020 een opbrengst van ongeveer € 32,73.
  • De certificaten hebben een looptijd van 15 jaar. Rekening houdend met de subsidies (van het Zeeuws Klimaatfonds en de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen) en met de afschrijving zal het rendement 5,2 % of hoger zijn. (Berekening is door ‘Maak onze regio duurzamer’ op basis van de huidige cijfers).
  • Het aanbod van de Stichting Bomenbuurt Griffioen om op de eerste vier certificaten een subsidie van € 75 per certificaat te geven maakt het rendement op deze investering hoger. Afhankelijk van het aantal certificaten dat u koopt wordt het 6% – 7%.
  • Vrijwel heel Middelburg valt onder het netwerkgebied waarbinnen de certificaten geldig zijn. Bij verhuizing o.i.d. kunt u ze verkopen. Bij verhuizing binnen Middelburg kunt u ze wellicht zelf behouden.
  • Inschrijven kan via de website maakonzeregioduurzamer.nl. Op deze site vindt u ook verdere informatie. Bij voldoende inschrijvingen wordt een postcoderooscoöperatie opgericht (waarvan u dan lid bent) en wordt de aanleg van de zonnepanelen in gang gezet.
  • De zonnepanelen zijn verzekerd, onderhoud wordt verzorgd, stroom-opbrengst is gegarandeerd.
  • De PowerPointpresentatie van de informatieavond kunt u vinden op deze website en wordt u op verzoek toegestuurd.
  • ‘Maak onze regio duurzamer’ wil in november in Hof ’t Seijs nogmaals een informatieavond houden maar dan voor alle bewoners van de wijk Griffioen. Ook bewoners van de Bomenbuurt zijn daar weer welkom. Houdt u de berichtgeving hierover in de gaten.

  *voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over


Een reactie plaatsen

Postcoderoos Bomenbuurt Griffioen (powerpointpresentatie)

Donderdag 10 oktober vond een informatieavond plaats over de postcoderoosregeling voor duurzame energie en het aanbod voor Bomenbuurtbewoners in het bijzonder.
Op deze avond werd voorlichting gegeven door dhr. Ad Phernambucq van het ‘Zeeuws Klimaatfonds’ (die de aanloopkosten van dit project subsidieert) en dhr. Adrie Neuféglise van ‘Maak onze regio duurzamer’ (die verantwoordelijk is voor dit project).

U bekijkt hier de presentatie :
presentatie Bomenbuurt Griffioen 10102019


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN SEPTEMBER 2019

Bomenburen beeldmerk

Een gratis zonnecertificaat voor bewoners Bomenbuurt!

Wie duurzame energie wil gebruiken en wil besparen op elektriciteits-kosten kan als huiseigenaar zonnepanelen op zijn dak laten leggen. Een investering die zich in een aantal jaren terugverdiend.
In het kader van de energietransitie biedt Woongoed in verschillende wijken van Middelburg haar huurders aan om tegen een kleine maandelijkse vergoeding zonnepanelen op hun dak aan te brengen. Door de kostenbesparing die de panelen opleveren is dit voor huurders financieel gunstig.
In ons overleg met Woongoed is gebleken dat Woongoed in onze Bomenbuurt (een Gemeentelijk Beschermd Monument) geen zonnepanelen op de daken zal aanbrengen.

Voor ons als bewoners van de Bomenbuurt doet zich nu wel een andere mogelijkheid voor: in het kader van de Postcoderoos-regeling participeren in de aanleg van zonnepanelen op het dak van ‘Van Westen Bouwmaterialen’ in Ramsburg.
Dit is voor deelnemers financieel aantrekkelijk omdat de aan te kopen certificaten in 8 jaar terugverdiend worden en daarna nog 7 jaar volledig opbrengst opleveren. Daarnaast kunnen wij op deze manier toch meewerken aan CO2 -besparing.

De Stichting Bomenbuurt Griffioen staat vanuit haar doelstelling achter dit initiatief en wil daarom deelname aan dit project stimuleren door subsidie te geven.
Bewoners in de Bomenbuurt, die donateur zijn van onze stichting (voor € 5 per jaar bent of wordt u al donateur), ontvangen voor maximaal vier certificaten een subsidie van € 75 per certificaat. Eén certificaat kost ongeveer € 300. Wanneer u vier certificaten koopt (drie is het minimum), krijgt u € 300 terug en is één van deze certificaten dus gratis. Voor deze vier certificaten is de terugverdientijd daardoor maar 6 jaar i.p.v. 8 jaar en is het rendement dus 25% hoger.

Om dit alles verder uit te leggen houden wij op donderdag 10 oktober om 19.30 u een informatie-avond in Hof ’t Seijs.
Op deze avond zal voorlichting gegeven worden door dhr. Ad Phernambucq van het ‘Zeeuws Klimaatfonds’ (die de aanloopkosten van dit project subsidieert) en dhr. Adrie Neuféglise van ‘Maak onze regio duurzamer’ (die verantwoordelijk is voor dit project).

Naast bovengenoemd onderwerp zullen vanuit onze stichting kort nog enkele andere onderwerpen aan de orde komen (bijv. het verhuurbeleid van Woongoed t.a.v. de Bomenbuurt voor wat betreft de woningen en de huurprijs) en is er ruimte voor uw vragen en opmerkingen.

Over twee weken ontvangt u van ons een uitnodiging voor deze avond. Daar worden twee bijlagen van ‘Maak onze regio duurzamer aan toegevoegd waarin deze Postcoderoos-regeling en de te verwachten kosten en opbrengsten verder worden uitgelegd.

Gesprek met Woongoed (2)

In het vorige nummer van ‘Bomenburen’ (na te lezen op onze website) stond een verslag van ons gesprek met Woongoed over de huurprijs van onze woningen en over technische zaken rond de woningen. Op een paar andere onderwerpen zouden we nog terug komen.

In bovenstaand gesprek hebben we (weer) aangegeven dat er oudere buurtbewoners zijn die wel zouden willen verhuizen naar een kleinere woning maar merken dat zij dan een hogere huur moeten betalen. Onze vraag: is het niet mogelijk deze huurders een kleinere woning te geven voor de huurprijs die zij nu betalen? Er komt dan immers een grotere woning beschikbaar? Het blijkt dat Woongoed op dit moment geen beleid heeft om deze doorstroming vanuit grote eengezinswoningen te stimuleren. Dus het antwoord op onze vraag is voorlopig negatief.

Bij ons gesprek was ook Anneke de Vries van de Huurders Vereniging Middelburg (HVM) aanwezig. Zij heeft regelmatig over diverse zaken een gesprek met Woongoed. Anneke gaf aan dat, wanneer het boven- staande voor meerdere huurders een probleem blijkt te zijn, de HVM hier in het gesprek met Woongoed een speerpunt van kan maken.

Tenslotte spraken we met Woongoed over het overnemen van spullen bij verhuizing. Door de HVM en Woongoed zijn inmiddels hierover al afspraken gemaakt en er is een lijst opgesteld waarop deze materialen (bijv. vloeren, gordijnrails) genoemd worden. Op de nieuwe website Homepage – Woongoed  is bij ‘De huur opzeggen’ dit alles te vinden. Woongoed zorgt ervoor dat, wanneer het mogelijk is, er contact tussen oude en nieuwe bewoners gelegd kan worden i.v.m. eventuele overname van inventaris.

Word lid van de Huurders Vereniging Middelburg (HVM)

In het bovenstaande stukje kwam een paar keer de HVM ter sprake. Steeds meer belangrijke zaken op het gebied van wonen en woon-omgeving worden in onderling overleg tussen de verhuurders (bijv. Woongoed) en gemeente geregeld. In dit overleg worden de belangen van Middelburgse huurders behartigd door de HVM. De HVM is daarbij een volwaardig partner in allerlei overlegsituaties.

Leden van de HVM kunnen er advies vragen over allerlei zaken, zoals de huurprijs, de bijkomende kosten, klachten over het onderhoud, de rechten en plichten van huurders, enz. Ook wanneer iemand huurtoeslag wilt aanvragen en hier hulp bij nodig heeft, kan hij/zij bij de HVM terecht. En, zoals u hierboven ziet, de HVM ondersteunt ook bewonerscommissies zoals onze Stichting Bomenbuurt Griffioen.

Maar ….. wil de HVM deze taken kunnen blijven doen, dan moeten er wel inkomsten zijn. En de HVM moet wel kunnen aantonen dat zij inderdaad een groot aantal huurders vertegenwoordigt.
Daarom de oproep die wij van harte steunen: word lid van de HVM. Dat kost u niet meer dan één euro per maand.
Via de website www.hvm-middelburg.nl kunt u zich aanmelden. Een sterke HVM is voor ons allen van belang.

 

*  voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over