griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg

STICHTING

Welkom op de weblog van stichting Bomenbuurt Griffioen. Een site voor bewoners, vrijwilligers, belangstellenden en zij die beroepsmatig met de buurt te maken hebben.

Op deze pagina:
* Waarom Stichting Bomenbuurt Griffioen?

* Wat is er gedaan en wat is bereikt.
* Bestuur 

* Waarom Stichting Bomenbuurt Griffioen?
De aanleiding.
De directe aanleiding voor het oprichten van onze Stichting Bomenbuurt Griffioen was het groenrenovatieplan van de gemeente Middelburg in februari 2003. Volgens dit plan zouden o.a. vrijwel alle heesterpercelen in onze buurt gerooid worden. Denkt u zich eens in: alle bomen en struiken op de ‘koppen’ van en tussen de woonblokken zouden verdwijnen, alles zou gras worden met hier en daar een boom op het grasveld. Het aanzien van de Bomenbuurt en de groenbeleving in onze buurt zouden totaal veranderen! De bewoners kwamen massaal in verzet. Op de info-avond van de gemeente in maart 2003 kwamen (in plaats van de gebruikelijke 10 á 15 belangstellenden) meer dan 100 personen. De (geschrokken) gemeente trok het plan in. Maar wat dan??

Een nieuw groenplan.
Er was niet alleen verzet, er was ook de bereidheid om constructief mee te denken en mee te werken. Dit resulteerde in een werkgroep met vertegenwoordiging van bewoners, Woongoed en de afdeling Groenbeheer van de gemeente Middelburg. Eerst werd een analyse gemaakt van sterke kanten van onze wijk (ruim en open karakter, afwisseling in beplanting) en zwakke kanten (veel achterstallig groenonderhoud, rommelig totaalbeeld). Vervolgens werd een nieuw groenplan opgesteld met ca. 45 verbeterpunten. Nadat dit plan de instemming van de bewoners gekregen had, werd het begin 2004 vastgesteld.

De noodzaak van een stichting.
Onderdeel van het groenplan was dat bewoners een deel van het groenbeheer van de gemeente zouden overnemen en dat de gemeente hieraan een financiële bijdrage zou geven. De gemeente eiste hiervoor (terecht) een rechtspersoon in de vorm van een stichting. Ook andere mogelijke subsidieverleners zouden alleen aan een stichting ondersteuning willen geven. Daarom werd de ‘Stichting Bomenbuurt Griffioen Duurzaam’ opgericht. Op 10 juni 2005 ondertekenden alle betrokkenen in het bijzijn van een notaris de stichtingsakte.

Doel van onze stichting.
Onze Bomenbuurt is uniek door het openbare groen, aangeplant naar het groenplan van tuinarchitect C.P. Broerse, en de karakteristieke huizen die door architect Arend Rothuizen ontworpen zijn. Helaas was in de loop van de jaren het oorspronkelijke beeld van de wijk flink achteruit gegaan door slecht onderhouden plantsoenen met een willekeur aan beplanting en door allerlei schuttingen en bouwsels aan de achterkant van de huizen en afdakjes aan de voorkant van de huizen.
In de oprichtingsakte stond daarom o.a.:
“De stichting heeft ten doel het herstellen, verbeteren en duurzaam behouden van de unieke beeld- en woonkwaliteit van de Bomenbuurt Griffioen te Middelburg.

*Wat is er gedaan en wat werd bereikt?
Groenherstel en groenbeheer.
Als eerste werd, samen met de gemeente Middelburg, een renovatie-plan voor het groen opgesteld waarbij de groenstructuur van de wijk zoveel mogelijk teruggebracht werd naar het oorspronkelijke ontwerp. Vervolgens werd dit groenplan in de loop van de volgende jaren uitgevoerd door bijv. vervangen van niet-passende beplanting en door bij-planten van streekeigen heesters.

Verder sloot de SBG met de gemeente een beheerovereenkomst waarin werd vastgelegd dat de SBG verantwoordelijk was voor het onderhoud en beheer van het openbaar groen (in 2005 eerst alleen ten noorden van- en in 2007 ook ten zuiden van de Berkenlaan) met uitzondering van de bomen, het gras en de vijver. De gemeente stelde hier een jaarlijkse financiële ondersteuning tegenover.

Het beeldkwaliteitsplan.
Het volgende aandachtspunt was de wildgroei aan schuttingen, afdakjes, enz. Met Woongoed werd afgesproken dat gegroeide situaties gedoogd werden zolang er dezelfde bewoners bleven wonen. Maar zodra een huis leeg kwam, zouden niet-passende elementen verwijderd worden en zou de grens tussen privé-tuin en plantsoen weer hersteld worden.

Monumentenschildje_Middelburg

monumentenschildje Middelburg

Mede door toedoen van de SBG is de Middelburgse Bomenbuurt Griffioen in 2010 tot beschermd gemeentelijk monument verklaard. De bijzondere kenmerken van de wijk werden vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan.
Daarbij werden ook afspraken vastgelegd ter bescherming van de oorspronkelijke opzet van de wijk.

De geveltuintjes.
De ontwerpers van de wijk hadden ieder huis een klein voortuintje gegeven om ook op deze manier een groen straatbeeld te verkrijgen. De SBG heeft vanaf het begin gestimuleerd deze geveltuintjes niet te laten verwilderen. Via de jaarlijkse ‘wedstrijd geveltuintjes’ en het ‘rozenproject’ wordt hier nog steeds aandacht aan gegeven.

Gesprekspartner voor gemeente en Woongoed.
Mede doordat de SBG namens de bewoners van de Bomenbuurt kon spreken met de gemeente Middelburg en met Woongoed;
– is door de gemeente de wateroverlast in de laaggelegen gedeelten van de buurt aangepakt
– zijn door Woongoed in 2011 de woningen gerenoveerd en energiezuiniger gemaakt
– is een passend afdakje voor de ‘poort’ ontworpen en goedgekeurd
– kon in de Olmenlaan een ontmoetingspleintje aangelegd worden
– en konden heel veel andere zaken gerealiseerd worden.

Tot slot.
Het bovenstaande is een selectie van wat in de afgelopen jaren bereikt is. Vanaf het begin heeft de SBG zich ingezet voor het groen in onze mooie Bomenbuurt, voor het behoud van het oorspronkelijke karakter van de wijk en voor de belangen van de bewoners. De SBG wil dit graag blijven doen maar is wel mede afhankelijk van voldoende vrijwilligers voor groenonderhoud en voldoende donateurs. En natuurlijk ook van de bewoners om zelf rond hun huis aandacht te blijven geven aan het behoud van het oorspronkelijke beeld van de wijk.

Helpt u mee?!

 *  Bestuur

Voorzitter:        Ella Lijnse         Essenlaan 13      4334BL 
Secretaris:        Co Verboven         Essenlaan 7       4334BL
Penningmeester:   Piet de Rijke       Essenlaan 9       4334BL
Groenbeheer:       Marien Boonman    Eikenlaan 17      4334BN       
Overige leden:     Ton Hubrechtse      Kastanjelaan 13A  4334CD
          Jan Louwerse    Kastanjelaan 21  4334CD
          Willy Neve     Berkenlaan 21   4334BS
         
Contact
mail:       stboomgrif@zeelandnet.nl
post:       Stichting Bomenbuurt Griffioen
          Essenlaan 7 4334BL Middelburg

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s