griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

BOOM van de maand november

BOOM van de maand november
Naast de vijver in de Berkenlaan staat deze Moerascipres
( Taxodium distichum )

moerascipres


1 reactie

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN NOVEMBER 2022

Bomenburen beeldmerk

Klankbordgroep Bomenbuurt

In april ontvingen wij als bewoners van de huizen in de Bomenbuurt een brief van Woongoed over de verduurzaming van onze woningen en de vraag om daarover mee te denken. Een aantal bewoners heeft daarop gereageerd en inmiddels is een klankbordgroep gevormd. Vanuit onze Stichting Bomenbuurt Griffioen maken Marien Boonman en Piet de Rijke hier deel van uit.

Na een kennismakingsbijeenkomst in juni hadden we in september een eerste vergadering van de klankbordgroep. Daarin kwam het gehouden flora- en fauna onderzoek aan de orde en het onderzoek naar mogelijke maatregelen om de ‘schil’ van onze huizen beter te isoleren met oog op een aardgasloze toekomst in 2050.
Bezig is nog een onderzoek naar de brandveiligheid, een onderzoek naar verzakkingen en de constructie van dak en balkons en een onderzoek naar tocht, vocht en ventilatie. Al deze onderzoeken samen moeten een totaal plaatje van onze huizen opleveren en van de mogelijkheden tot verduurzamen en van de kosten ervan.

Ook wil Woongoed d.m.v. een vragenlijst alle bewoners de gelegenheid geven de woonbeleving en mogelijke verbeteringen aan de woningen onder de aandacht te brengen. Als klankbordgroep en SBG hebben wij onze medewerking hieraan toegezegd. Zie hieronder.

De vragenlijst van Woongoed: afgeven en ophalen

Tegelijk met dit novembernummer van BOMENBUREN (dat dit keer in de laatste week van oktober komt) ontvangt u een vragenlijst van Woongoed. Wanneer u thuis bent proberen we de lijst aan u te geven. Wanneer u niet thuis bent ontvangt u Bomenburen én vragenlijst in de bus.

Het is voor ons allemaal belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners deze enquête invullen. Daarom bieden we aan de ingevulde vragenlijsten (in een gesloten envelop) weer op te halen. Dit ophalen willen we volgende week doen, dus vanaf maandag 31 oktober tot vrijdag 4 november. Het helpt ons natuurlijk wanneer de ingevulde vragenlijst al klaar ligt.
Wanneer u de vragenlijst liever zelf opstuurt kan dat. De Antwoordenvelop biedt hiervoor de mogelijkheid. Ook wanneer wij u niet thuis aantreffen, kunt u de enquête opsturen. Doe dit dan uiterlijk vrijdag 4 november.

Vleermuizen in de Bomenbuurt

In het voorjaar en in de zomer hebt u deze vliegende zoogdiertjes (!) vast wel eens gezien. Er zijn verschillende soorten vleermuizen maar in onze buurt vliegen vooral dwergvleermuizen. Hoewel ze klein zijn en maar weinig wegen (5-8 gram) hebben hun vleugels een spanwijdte van ongeveer 20 cm. Als het gaat schemeren vliegen ze uit en in het donker jagen ze nog een paar uur door.  Terwijl ze jagen maken ze een hoog (ultrasoon) geluid dat op bomen, huizen en insecten weerkaatst. Met hun grote oren vangen ze de weerkaatsing van dit geluid weer op en dat vertelt hen waar hun prooien te vangen zijn. Per nacht eten vleermuizen tot een derde van hun lichaamsgewicht. Het zijn daardoor natuurlijke bestrijders van muggen, motten en kevers. Er zijn geen andere dieren die zoveel nachtinsecten opeten.

Vleermuizen jagen graag in de beschutting van bomen en gebouwen en die zijn er in onze buurt volop. Overdag slapen ze, weggekropen of hangend op hun kop, op plekken waar ze moeilijk te bereiken zijn voor hun vijanden (roofvogels, katten). Ze zitten graag op warme, droge, donkere plekken, bijvoorbeeld in kieren onder ons dak en in spouwmuren. En daar ontstaat in de komende tijd voor de vleermuizen in onze buurt een probleem.

Onlangs hebben wij allemaal een brief van Woongoed ontvangen over het ophangen van vleermuizenkasten. Woongoed wil binnen twee jaar onze woningen verduurzamen en dat houdt ook het isoleren van dak en spouwmuren in. Vleermuizen zijn beschermde dieren en daarom moet hen de gelegenheid geboden worden om aan nieuwe verblijfplaatsen te wennen voordat oude schuilplaatsen verdwijnen. Vandaar dat er nu al kasten voor hen opgehangen worden.

In de brief hebt u kunnen lezen dat er verschillende soorten kasten komen. In totaal ruim 70. Ze bieden ruimte aan 5 tot 15 vleermuizen. Kraamkasten, waar de vrouwtjes van een familiegroep  hun jongen baren en zogen, vaak meer. De kasten worden op de zijgevels van onze woningblokken opgehangen. Niet boven ramen of deuren i.v.m. eventuele overlast.

Zo kunnen deze muggenvangers van de Bomenbuurt vanaf komend jaar nieuwe plekken vinden om in de warme maanden uit te rusten en om in de koude maanden hun winterslaap te houden.

Tien jaar BOMENBUREN

In januari 2013 is het eerste nummer van BOMENBUREN  bij alle huizen in onze buurt in de brievenbus gedaan. Dat betekent dat we u met deze uitgave van november 2022 tien jaar lang en 6x per jaar bijgepraat hebben over allerlei wetenswaardigheden in en rond onze mooie buurt.

In het eerste nummer schreven we: “Een van de doelen van de Stichting Bomenbuurt en ook van dit blaadje is het bevorderen van de onderlinge band tussen de bewoners en ieder te betrekken bij de natuur in onze groene buurt.” We hopen dat door de jaren heen BOMENBUREN  hieraan een beetje meegewerkt heeft.

Ook stond er in dit eerste nummer: “Reacties en aanvullingen zijn van harte welkom!” Dit geldt nog steeds!

Er is over allerlei onderwerpen geschreven: over planten, bomen en dieren in onze buurt, over contacten met Woongoed, over onze omgeving, enz. Ook waren er series die over meerdere BOMENBUREN  verspreid waren:
   * Een serie van 7 artikelen over ‘Voordat de Bomenbuurt er was’.
      (Wat weten we van ons stuk grond vóór onze huizen er stonden?)
   * Een serie van 9 artikelen over ‘Het ontstaan van de Bomenbuurt’.
      (Over de plannen, de voorbereidingen, de bouw en de bijzonderheden
       van de huizen.)
   * Een serie van 5 artikelen over ‘Bomen in de Bomenbuurt’.
      (Allerlei over de bomen waar onze straten naar genoemd zijn.)
Bovenstaande drie series zijn gebundeld in een boekje dat u via ons mailadres nog steeds gratis kunt verkrijgen.

Verder:
   * Een serie van 5 artikelen over ‘Het ecologieproject van de CSW’.
      (In juni zien we leerlingen met allerlei apparatuur door de wijk lopen.
      Waarom? Wat doen ze?)
   * Een serie van 3 artikelen over ‘Hoogerzael’. (Nu een Speelhof, maar
       eens een kasteel. Wat is er bekend van dit kasteel? Wat is er over?)

Bovenstaande series en artikelen kunt u op deze website teruglezen. Klik op:
https://griffioengroen.com/over/series-en-artikelen-uit-bomenburen/

 *Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
  Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


Een reactie plaatsen

BOOM van de maand oktober

BOOM van de maand oktober.
Deze Goud-es
( Fraxinus excelsior “Jaspidea” ) staat op de hoek Sleedoornlaan/Berkenlaan.

Goud-es


1 reactie

BOOM van de maand september

BOOM van de maand september.
In de Esdoornlaan op de hoek met de Abelenlaan staat deze Winterlinde
( tilia cordata )

                                winterlinde


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN SEPTEMBER 2022

Bomenburen beeldmerk

Buurtvereniging ‘Over de Seisbrug’ en speeltuin ‘De Griffioen’

Dit keer twee stukjes ‘uit de oude doos’. Het artikeltje hier linksonder stond in de PZC van 3 juli 1951. Het 2e artikeltje was te lezen  in de PZC van 1 mei 1959.

Na de tweede wereldoorlog was er in Middelburg een groot gebrek aan huizen. Vooroorlogse plannen voor woningbouw buiten de vesten werden weer opgepakt en begin 1949 konden de eerste huizen in de nieuwe wijk Griffioen (nu Bomenbuurt) opgeleverd worden. In maart 1950 waren alle huizen klaar.

De nieuwe buurt was een kinderrijke buurt. Helaas was het streng verboden op de grasvelden te spelen of te voetballen. Daar stonden onderstaande bordjes. Maar op de rustige straten, waar weinig verkeer was, kon volop gespeeld en gevoetbald worden.

PZC 3 juli 1951   [ bron krantenbank Zeeland ]

Waarschijnlijk waren er actieve ouders in de buurt komen wonen want al kort na de bouw werd de buurtvereniging ‘Over de Seisbrug’ opgericht. Deze vereniging nodigde via een advertentie in De Faam van 28 juli 1950 heel de buurt uit voor een kinderfeest met een ‘gecostumeerde voetbalwedstrijd’. En vervolgens zette zij zich in voor een buurtspeeltuin. Een speeltuin, zoals zij schreven “in de omgeving van de buurt Seisweg, Seissingel, Jodengang en Park de Griffioen”. De speeltuin was dus niet alleen voor de kinderen uit de nieuw gebouwde wijk maar ook voor de kinderen uit de omgeving.Deze speeltuin kwam op een stuk grond tussen de Olmenlaan en de Seisweg. Zoals te lezen is hadden  ambachtsschoolleerlingen een mooie overdekte zandbak gemaakt.
Ria Nieuwenhuize-Lagendijk, die ook als kind al in onze wijk woonde, vertelde dat er verder o.a. wippen, grote en kleine schommels, een rekstok, een wipschommel en een glijbaan waren. Helaas was deze laatste van hout. Dat betekende dat er bij het afglijden ook wel eens splinters in je zitvlak kwamen. En de schommels hadden metalen stangen i.p.v. kettingen. Je kon er erg hoog mee maar het is daardoor ook wel eens voorgekomen dat iemand ermee over de kop ging.

De speeltuin was geen lang leven beschoren. In 1955 besloot het gemeente-bestuur tot de bouw van een lagere school en een ULO in de Olmenlaan. Daarvoor moest de speeltuin wijken. Maar het bouwterrein dat ervoor in de plaats kwam bood voor de kinderen uit de buurt in het eerste jaar nieuwe en uitdagende mogelijkheden.

PZC 1 mei 1959    [ bron krantenbank Zeeland ]

Ook de buurtvereniging hield het niet lang vol. Hiernaast is te lezen dat zij in 1959 al opgeheven werd. Het overgebleven geld kreeg een mooie maatschappelijke bestemming. Grappig is het te lezen dat er toen nog onbekommerd over “de oudjes” gesproken werd en dat de mannen “als extraatje een geurig pakje tabak aangeboden kregen”.    Beide zaken zouden nu heftige reacties oproepen.

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


3 reacties

BOOM van de maand augustus

Boom van de maand augustus.
In de Tamariskenlaan /hoek Kornoeljelaan staat deze Grauwe Abeel
[ Populus canescens “Witte van Haamstede” ]

                                                                         Witte van Haamstede                                                                                                                                                                                                                                   


2 reacties

BOOM van de maand juli

BOOM van de maand juli
In de Griffioenstraat staat deze Gele Acacia
( Robinia pseudoacacia “Frisia” )

Gele Acacia

 


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JULI 2022

Bomenburen beeldmerkDe bolwerken, een oude verdedigingslinie

Waarschijnlijk hebt u wel eens over de bolwerken gelopen, de oude verdedigingslinie van Middelburg. Maar konden deze lage wallen destijds de vijand wel tegenhouden? En waarom zijn er van die punten ingebouwd en lopen de bolwerken niet gewoon rond?

De huidige bolwerken zijn tussen 1595 en 1598 aangelegd. In de Middel-eeuwen was Middelburg een stad met muren en poorten. Maar toen het buskruit uitgevonden was en kanonskogels muren kapot konden beuken, bleek zo’n verdedigingslinie te kwetsbaar. Vanuit Italië kwam een nieuwe vorm van stadsbescherming over: hoge aarden wallen waarin kanonskogels smoorden.

In 1568 kwam in Nederland in opstand tegen Spanje (de Tachtigjarige Oorlog). In Zeeland begon deze op 6 april 1572 toen Vlissingen de zijde van de Prins van Oranje koos. Kort daarna beheersten de geuzen heel Walcheren, behalve Middelburg. Daar hield het Spaanse garnizoen nog stand. Door gebrek aan voedsel moest Middelburg zich na een lange belegering begin 1574 toch overgeven. Al snel daarna herstelde de stad zich weer van de oorlogsschade en namen handel en welvaart weer toe. Daardoor was er geld om nieuwe verdedigingswerken aan te leggen.
Ook was, na de val van Antwerpen in 1585, door de komst van vluchtelingen de bevolking flink toegenomen.  Daarom werd bij de bouw van de nieuwe verdedigingswal in 1595 de stad tegelijk ‘uitgelegd’. De oppervlakte van Middelburg werd bijna twee keer zo groot. Er waren acht stadspoorten: de Zuiddampoort, de Noorddampoort, de Koepoort, de Noordpoort, de Seispoort, de Langevielepoort, de Vlissingsepoort en de Segeerspoort.
Een vestinggracht (de Vest) maakte de verdedigingslinie compleet.

Wij spreken nu wel over de ‘bolwerken’ maar eigenlijk is een bolwerk (of een bastion) een uitspringend verdedigingswerk van aarde of van steen dat deel uitmaakt van een vesting. Vanuit dit vooruit stekende punt kon naar verschillende kanten geschoten worden. Oorspronkelijk werd er daarom gesproken over de wallen + de bolwerken waarbij de bolwerken de uitspringende punten waren. Rond Middelburg werden in de wallen dertien van deze bolwerken aangelegd. Daarvan zijn er nu nog tien over.

WALLEN EN BOLWERKEN MIDDELBURG

Ruim 150 jaar later kon in het boek ‘De Tegenwoordige Staat van Zeeland’ nog geschreven worden: “Zy (de stad Middelburg) is omringd van een wyde, versche en vischryke Gragt, vermaaklijk en rondom sierlyk beplante Buiten-singels, met een groote menigte aangenaame Speeltuinen, ook hier en daar met grasryke Weiden en Bleekeryen omzoomd; ’t geen zuivere Lugt veroorzaakt; zoo dat de inwooners, volgens ’t oordeel der Geneesheeren, daar door weinig van wateragtige of besmettelyke Ziekten aangetast worden. Zy is met dertien Aarden Bolwerken, en ter wederzyde van de Haven ter dekkinge van de zelve, met eenen Steenen Punt voorzien. Zy heeft agt Poorten (…).”

Natuurlijk waren de wallen en bolwerken oorspronkelijk veel hoger en steiler dan nu. Vergelijk bijv. de wallen van Hulst. Maar in de 19e eeuw hadden deze verdedigingswerken geen militaire betekenis meer. Middelburg was verarmd, er was veel werkeloosheid en er was weinig belangstelling voor het behoud van monumenten. Dit alles leidde ertoe dat de bolwerken in de jaren 1841-1848 als sociale werkverschaffing door werkelozen afgegraven werden. Onder leiding van tuinarchitect K.G. Zocher werden ze omgevormd tot wandelgebieden en plantsoenen. De stadspoorten werden afgebroken, behalve de Koepoort. Die was al eerder een sierpoort geworden.  Een volgende ingrijpende verandering had was in de jaren 1867-1872. Door de aanleg van de spoorlijn en het graven van het kanaal door Walcheren verdween in het zuidoosten een deel van de omwalling en ook drie bolwerken. De rest van de bolwerken bleef een wandelgebied rond de stad met een fraai uitzicht over het omliggende landschap. Zij vormden lang de grens van Middelburg. Bebouwing buiten de Vesten was er nauwelijks.

1947.  Prinses Juliana plant een kastanjeboom op het Seisbolwerk

In oktober 1944 bombardeerden de geallieerden de dijken van Walcheren. Het zoute water kwam tot de bolwerken en de begroeiing liep onherstelbare schade op. Onder leiding van landschapsarchitect C.P. Broerse (die ook het groenplan van onze Bomenbuurt ontworpen heeft) werden de bolwerken na de oorlog opnieuw beplant. De start was op de Boomplantdag in november 1947 toen bij de molen op het Seisbolwerk een kastanje gepland werd.

In latere jaren had het onderhoud van het groen op de bolwerken niet altijd prioriteit. Reden waarom de stichting ‘Vrienden van Middelburg’ deze verwaarlozing onder de aandacht van het gemeentebestuur bracht. In opdracht van de gemeente werden vervolgens de bolwerken van 2005 tot 2007 in lijn van het ontwerp van Broerse hersteld. Zodat je nu een gezonde wandeling over de bolwerken kunt maken, over half-verharde paden, met hier en daar een informatiebordje en een bankje om even rustig te zitten.

Wist u dat …

  • De heg/haag van uw tuin van de gemeente Middelburg is en er ook daarom geen schuttingen geplaatst mogen worden?
  • De gemeente als eigenaar deze heg zou moeten onderhouden?
  • De gemeente dit uitbesteed heeft aan ons als Stichting Bomenbuurt en wij daarom 2x per jaar de heggen (moeten) snoeien?
  • De heggen niet hoger mogen zijn dan 1.80 meter?
  • Bewoners aan kunnen geven zelf hun heg te willen onderhouden (maar dit dan natuurlijk wel moeten doen) en daarbij ook rekening moeten houden met deze maximale hoogte?
  • Wij op 30 mei voor de eerste keer de heggen gesnoeid hebben en daarbij veel last gehad hebben van hondenpoep op de grasvelden? BAH!
  • Wij op maandag 22 augustus voor de tweede keer willen snoeien en u dan uw snoeiafval weer bij ons afval kunt gooien?

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/