griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MEI 2023

Bomenburen beeldmerk

De komende verduurzaming van onze woningen

In oktober hebben wij (d.w.z. 74% van de bewoners van de Bomenbuurt) door middel van een vragenlijst van Woongoed aangegeven wat o.i. aan onze woningen verbeterd zou moeten worden. Eind februari heeft iedere bewoner een overzicht ontvangen van de gemiddelde scores bij deze enquête van en van de aandachtspunten voor de verschillende vertrekken van onze huizen en voor de huizen als geheel.

Inmiddels is er een vijfde overleg geweest van de klankbordgroep en Woongoed. Het is fijn dat de klankbordgroep nu uit 13 buurtbewoners bestaat. Woongoed bespreekt  met ons de resultaten van de externe onderzoeken en de bijbehorende aanbevelingen tot verbeteringen. Wij geven vanuit onze kennis van de huizen en vanuit onze ervaringen met eerdere renovaties daar aanvullende informatie bij. Ook kunnen wij onze vragen stellen en onze mening geven. Zo proberen we samen in een open en constructief overleg de komende renovatie zo goed mogelijk vorm te geven. En daarbij niet alleen te letten op de resultaten van de verduurzaming maar ook op de impact die de bijbehorende werkzaamheden  een tijdlang op onze woonbeleving zullen hebben.

Uiteindelijk zullen al deze voorbereidingen leiden tot een plan van aanpak. Daarin staat dan wat aan de huizen zou moeten gebeuren om tot het energielabel A te komen, welke keuzes gemaakt kunnen worden en wat de kosten daarvan zijn. Dit rapport wordt aan de directie van Woongoed voorgelegd. Zij maken de keuzes en nemen beslissingen.

Bij dit proces stelt Woongoed prijs op het meedenken van onze klankbordgroep. Wanneer u niet in deze groep zit en toch op iets wilt wijzen, kunt u dat via een van ons doen. 

Annemie de Smet, Kornoeljelaan 5                 Wil van der Land, Lijsterbeslaan 23
Carla Overgaag, Lijsterbeslaan 9                     Pascale Kopmels, Lijsterbeslaan 1
Ineke Willeboordse, Tamariskenlaan 1           Tineke van Iwaarden, Doornlaan 7
Piet de Rijke, Essenlaan 9                                 Nelleke Eefting, Essenlaan 23
Barend de Jonge, Kornoeljelaan 1                   Marien Boonman, Eikenlaan 17

 

Zoals u weet is in de nacht van 10 december 2022 brand gesticht in het paviljoen van Speelhof Hoogerzael. Snel daarna is begonnen met de schoonmaak en met de sloop van door de brand aangetaste delen. Daarna kon de wederopbouw beginnen. Die is nu bijna afgerond. Op 3 juni zal het paviljoen feestelijk heropend worden. Van de organisatie kregen we onderstaande uitnodiging die we graag doorgeven.

Feest in de Griffioen op 3 juni

Een parel in onze groene buurt is natuurspeelterrein Speelhof Hoogerzael. Dit is zo’n 15 jaar geleden opgezet als buurtinitiatief om kinderen meer te laten bewegen, te leren hoe groenten en fruit groeien en al spelend in aanraking te komen met de natuur. Het idee kwam van buurtbewoners Marien Boonman en Jos van Hees. Zo ook van het Beweegpad door de wijk.

Het resultaat van beide initiatieven komt nu samen in een bruisend Buurt- en Beweegfeest op zaterdag 3 juni op Speelhof Hoogerzael. Het na de brand weer opknapte paviljoen wordt dan feestelijk heropend, er zijn o.a. kraampjes van buurtorganisaties en een kinderspelcircuit. Ook zijn er wandelingen door de buurt, o.a. met uitleg over het weelderige groen en de bijzondere architectuur.

Zie www.speelhofhoogerzael.nl voor het hele dagprogramma.

Om de feestelijkheden goed te laten verlopen zijn er die dag heel wat vrijwilligers nodig. B.v. in de horeca en bij de activiteiten. Dus buurtbewoners, welkom om een handje toe te steken! Of om taarten te bakken / hapjes te maken… Graag rond 1 mei aangeven als je zou willen helpen, via elsvdk@online.nl
We zien uit naar een gezellige dag, om elkaar te ontmoeten…. in beweging!

Els v.d. Kerkhof (bestuurslid Speelhof Hoogerzael)

Zieke heggen en onze eerste snoeidag

Zoals u kunt zien zijn op meerdere plaatsen in onze wijk de ligusterheggen aangetast door een ziekte. De blaadjes verschrompelen en vallen af waardoor de kale takken overblijven. Soms gaat het om een enkel stuk van een heg, soms is een hele heg aangetast. Alleen ligusterheggen hebben deze kale plekken gekregen. Beukenheggen en heggen van Spaanse aak niet.

Wij weten niet om welke ziekte het gaat. Is het een schimmelziekte die vanuit de grond de sapstroom in het wortelstelsel van de haag verstoort? Het heeft de laatste maanden veel geregend. De grond is heel nat en in natte grond komen vaak schimmels voor. Het zou dus een schimmelziekte kunnen zijn. Daar is dan weinig tegen te doen.

Herstelt het zich na verloop van tijd vanzelf of zullen (gedeelten van) heggen afsterven? Het antwoord weten we niet. We kunnen niet anders dan afwachten hoe zich dit ontwikkelt. Jammer dat onze Bomenbuurt er nu minder mooi uitziet.

Ondertussen moeten de niet aangetaste heggen wel gesnoeid worden.
Onze eerste snoeidag zal zijn op dinsdag 16 mei.
Het snoeiafval wordt aan het begin van de Olmenlaan en bij de vijver in de Kornoeljelaan verzameld. Dit afval wordt, omdat het van openbaar groen afkomstig is, kort na 16 mei door de gemeente opgehaald. Wanneer u rond de dagen dat wij snoeien zelf ook snoeit, kunt u uw groenafval  bij onze afvalhoop gooien. Tussendoor mag op deze plaatsen geen groenafval gestort worden. 

Wijkschouw met de gemeente en Woongoed

Wij onderhouden het groen in de wijk op grond van een overeenkomst met de gemeente Middelburg. De gemeente komt af en toe kijken hoe wij het doen en geeft adviezen. Zo hadden wij op 30 maart een zogenaamde ‘wijkschouw’ met vertegenwoordigers van de gemeente en van Woongoed. Over het algemeen waren zij heel tevreden. Wel werden opmerkingen gemaakt over rozen en struiken in voortuintjes die ver over de stoep hangen (verantwoordelijkheid van de bewoners!) en over sommige bomen die zwaar onder de klimop zitten, wat gevaar voor afbrekende takken geeft. Wij hebben van onze kant aandacht gevraagd voor de hoge stand van het grondwater waardoor sommige grasvelden lang onder water staan.

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
  Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MAART 2023

Bomenburen beeldmerk

Interview met Jos van Hees

Jos van Hees: zeer betrokken Bomenbuurt-bewoner, (mede)initiatiefnemer van tal van activiteiten en verschillende stichtingen in de Griffioen,  waaronder onze Stichting Bomenbuurt Griffioen. Tijd om hem eens wat meer hierover te vragen.

Jos, eerst even deze vraag: na je pensionering heb jij je vol ingezet voor tal van besturen en commissies. Wat deed jij vóór je pensionering en hoe ben je in de Bomenbuurt gekomen?
Van huis uit ben ik planoloog en werkte ik bij de Provinciale Planologische Dienst. Eerst woonden we in Vlissingen maar dat huis was niet zo geschikt voor kinderen. Omdat mijn werk in Middelburg was, wilden we daar wonen en er kwam een huis in de Kastanjelaan beschikbaar. In een aantrekkelijke wijk voor ons. Sinds 1971 woon ik dus in de Bomenbuurt.

Wat vind jij het bijzondere van de Bomenbuurt?
Als planoloog vond en vind ik dit een heel bijzondere buurt: het stratenplan waarbij de straten wat geknikt zijn, het groenplan met grote, open grasvelden en inheemse bomen en niet in het minst de ruime, door architect Rothuizen ontworpen huizen die allemaal op het zuiden gericht zijn. Er zijn in Nederland maar weinig van zulke mooie parkachtige wijken.

Je hebt je sterk gemaakt om het unieke karakter van de Bomenbuurt te bewaren. Wat was de aanleiding om de Stichting Bomenbuurt op te richten?
Rond 2003 had de gemeente Middelburg het plan opgevat om alle bosschages in de Bomenbuurt te kappen en te vervangen door gras. Dat was gemakkelijker in het onderhoud en dus goedkoper. Er zou nog wel een informatieavond voor de bewoners komen. Samen met anderen heb ik toen de plannen van de gemeente door middel van een brief in en rond de buurt bekend gemaakt en opgeroepen naar deze bijeenkomst te komen. Met als gevolg dat er een paar honderd buurtbewoners waren die protesteerden tegen deze kaalslag. De gemeente kon niet om dit aantal heen.
Gezamenlijk zijn daarna verschillende alternatieven bekeken. Uiteindelijk is er voor gekozen dat wij als buurtbewoners zelf de perken en bosschages zouden onderhouden en van de gemeente daarvoor jaarlijks een beheervergoeding zou ontvangen. Maar om dit geld te kunnen ontvangen moest er wel een formele basis zijn. Daarom is in juni 2005 de Stichting Bomenbuurt Griffioen opgericht.

Wat zagen jullie als doel van de stichting?
In de akte van oprichting staat het zo: De stichting heeft ten doel (a) het herstellen, verbeteren en duurzaam behouden van de unieke beeld- en woonkwaliteit van de Bomenbuurt Griffioen en (b) te komen tot het aanwijzen van de Bomenbuurt tot jong monument en tot het veiligstellen van de kwaliteit van de Bomenbuurt in het bestemmingsplan.

Het veiligstellen van de kwaliteit van de Bomenbuurt – wat bedoel je daarmee?
Stel je eens voor dat iemand op de gedachte zou komen: sloop de huizen en samen met de grasvelden heb je een grote oppervlakte bouwgrond dichtbij de binnenstad. Dan zou deze unieke wijk verdwijnen. Daarom hebben wij de architectonische waarde van onze huizen vastgesteld, een buurtfilm laten maken en o.a. Heemschut (die zich inzet voor het beschermen van cultureel erfgoed) erbij betrokken. Uiteindelijk heeft dat alles ertoe geleid dat de Bomenbuurt de status ‘Gemeentelijk Beschermd Monument’ kreeg. Vervolgens heeft architect Johan de Koning een beeldkwaliteitsplan geschreven dat Woongoed en de gemeente Middelburg ondertekend hebben. De gemeente én Woongoed én de bewoners van de Bomenbuurt moeten zich dus houden aan wat daarin staat. Zo hopen we door deze beschermde status het unieke karakter van de Bomenbuurt veilig te stellen.

Wat hebben je als stichting nog meer bereikt (en mogelijk niet bereikt)?
Toen de Mavoschool in de Olmenlaan afgebroken werd en de Olmenhof gebouwd werd, hebben wij ons ervoor ingezet dat er in de Olmenlaan een parkje met bankjes zou komen. Voor dit plan zijn verschillende subsidies aangevraagd en ontvangen o.a. van Woongoed en van het Oranjefonds. In 2007 kon het ‘Olmenpleintje’ met de vleugelnootboom officieel geopend worden.
Maar wat we niet bereikt hebben: we hebben geprobeerd ergens in de wijk een speelplek en ravotbos voor de kinderen te realiseren maar niemand wilde zo’n plek in zijn achtertuin.
We zijn toen verder gaan kijken en zagen een parkeerterrein tussen de Seisweg en de Sandberglaan. Dat bood misschien mogelijkheden. Het was een lange weg maar uiteindelijk is het daar gekomen. En zie nu Speelhof Hoogerzael eens! Speelplek en ravotbos zijn dus op een andere manier toch bereikt.

Jos, er zou nog veel meer besproken kunnen worden maar de ruimte is beperkt. Hartelijk dank voor je langdurige inzet en ook voor dit interview.

Belangrijk bericht voor alle bewoners!  

Zoals u weet wil Woongoed binnen afzienbare tijd onze huizen verduurzamen. In oktober gaf zij ons d.m.v. een vragenlijst de gelegenheid de woonbeleving en verbeteringen voor de huizen te benoemen. Daar is op grote schaal gehoor aan gegeven. Tegelijk liepen er verschillende bouwkundige onderzoeken zoals onderzoeken naar de constructie en naar warmtelekken. Inmiddels zijn deze rapporten bijna allemaal binnen. Daarna zal Woongoed de uitkomsten met ons delen. Duidelijk is wel dat de opmerkingen van de bewoners over de staat van de huizen in grote mate overeenkomen met de bevindingen van de bouwkundigen.

Woningcorporaties zoals Woongoed hebben van de overheid de opdracht gekregen hun woningen te verduurzamen om zo tot een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik te komen. Het doel van Woongoed is daarom het energielabel van al onze huizen (geen huis uitgezonderd!) van energielabel C of B naar label A te brengen.
Misschien zijn er daarvoor grotere maatregelen nodig dan u op dit moment denkt.
Wat gaan de verbouwingen voor ons als bewoners betekenen?

Graag wil Woongoed bewoners betrekken bij het nadenken over deze renovatie. Zodat er niet alleen bouwkundig naar de werkzaamheden gekeken wordt maar ook naar de impact die dit op de bewoners zal hebben.
Wij zullen voor langere tijd met een totaal andere woonsituatie te maken krijgen. Hoe kan de pijn daarvan zo dragelijk mogelijk gemaakt worden?

Op de laatste vergadering met Woongoed waren vier (!) bewoners aanwezig. Nodig is dat er veel meer van u naar deze vergaderingen komen om mee te praten en mee te denken.
Het gaat om ons eigen belang! Want wij allen zullen binnen afzienbare tijd met de uitvoering van werkzaamheden te maken krijgen.
De volgende bijeenkomst is op 30 maart om 19.00 u in het kantoor van Woongoed. Wanneer u van plan bent te komen, stuur dan even een mailtje aan Sonja Krant via participatie@woongoed.nl

Ineke Willeboordse, Tamariskenlaan 1
Piet de Rijke, Essenlaan 9

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
  Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JANUARI 2023

Bomenburen beeldmerk

De Energiebespaarchecklist van de Woonbond

De Woonbond is een landelijke vereniging voor huurders. Zij zet zich in voor goede woningen  tegen betaalbare huren en in leefbare en veilige wijken. Dat doet ze bijvoorbeeld door te lobbyen bij de overheid, door juridische ondersteuning te bieden bij huurconflicten maar ook door huurdersorganisaties te ondersteunen.

In deze dure tijd wil de Woonbond huurders helpen energie te besparen en de energierekening betaalbaar te houden. Daarom geeft zij een checklist energiebesparing uit.
Het leek ons een goed idee om die voor alle bewoners van de Bomenbuurt aan te vragen. U vindt de checklist in de brievenbus samen met deze Bomenburen.
Ook vindt u hem hier, ga naar  2022_energiebespaarchecklist
Doe er uw voordeel mee!


Van de website van de Woonbond

Daarbij nemen we van de website van de Woonbond met toestemming het volgende over:
“De energierekening drukt door de stijging van de energieprijzen zwaar op de woonlasten. Voor veel huurders is de energierekening twee of soms wel drie keer zo hoog geworden. Toch kun je vaak nog energie en daarmee veel geld besparen.

Grote en kleine besparingen
Verwarming en warm water zijn samen de grootste kostenpost op je energierekening, ongeveer 60%. Op verwarming en warm water kan je dan ook het meest besparen. Stroom is een minder grote kostenpost, maar nog steeds zo’n 37% van je energierekening. En ook op koken kun je besparen en al is dat niet zo veel: alle kleine beetjes helpen.

Bespaar het meest op verwarming
Als je niet in een zeer energiezuinig huis woont, dan kan je het meest besparen op verwarming. Zorg dat je verstandig om gaat met de verwarming. Zet de verwarming maximaal op 19 graden, verwarm alleen
de ruimte waar je lang bent, houd de deuren dicht, en zet de verwarming een uur voordat je gaat slapen of van huis gaat op 15 graden (of op 17/18 graden als je vloerverwarming hebt).

Let op gebruik van warm water
Water verwarmen kost veel energie en geld. Een paar minuten de warme douche of warme kraan laten stromen kost al gauw €0,50. Douch daarom kort en niet te vaak. En laat de warme kraan niet stromen. Gebruik voor spoelen en wassen een teiltje of vul de gootsteen. En was je handen onder de koude kraan.

Ga slim om met elektrische apparaten
Grote elektrische apparaten die altijd of lang aan staan, zoals de koelkast en de wasmachine, gebruiken veel energie. Door verstandig met deze apparaten om te gaan kan je veel energie besparen. Heb je een tweede koelkast, zet die dan uit of doe hem weg. Gebruik bij de vaatwasser en wasmachine het eco-programma en zorg dat de machine vol is voor je hem aan zet. Droog je was aan de waslijn, en gebruik de wasdroger niet of zo min mogelijk. En laat niet onnodig het licht branden.

Zoek de stroomslurpers
Kijk ook eens of je stroomslurpers in huis hebt. Als een apparaat warm wordt, gebruikt het veel stroom. Voel dus voorzichtig of een apparaat warm is als hij aan of op stand-by staat. Pas op dat je je niet verbrandt. Zet apparaten die warm worden echt uit, door de stekker uit het stopcontact te halen of met een stekkerdoos met schakelaar of met een stand-by-killer.

Meer bespaartips en ervaringen
Op de website van de Woonbond, de organisatie die opkomt voor debelangen van huurders, vind je nog veel meer tips speciaal voor huurders. Ook lees je er persoonlijke verhalen van hoe andere huurders energie besparen.
Ga naar www.woonbond.nl/haalenergieuitjerekening

 

De vragenlijst van Woongoed

In verband met de toekomstige verduurzaming van onze woningen gaf Woongoed ons in oktober d.m.v. een vragenlijst de gelegenheid de woonbeleving en mogelijk verbeteringen van de huizen te benoemen. Als klankbordgroep vonden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners hieraan meededen. Daarom hebben wij de vragenlijst bij u afgegeven en aangeboden de ingevulde lijst weer op te halen. Opsturen kon natuurlijk ook.
Het resultaat mocht er zijn: we bereikten een mega score van 74% ingevulde lijsten! Hartelijk dank daarvoor!

Als klankbordgroep hebben wij de uitkomsten van deze enquête al gezien maar Woongoed heeft toegezegd deze zelf met alle bewoners te willen delen. De uitkomsten krijgt u dus nog.

In het verband met de inhoud van deze Bomenburen noemen we wel alvast het gemiddeld energieverbruik: voor elektra was dat 1612 KWh per jaar en voor gas 1121 m3 per jaar. Daarbij wel de aantekening dat niet iedereen deze getallen heeft ingevuld en er dus een vertekend beeld kan zijn.


Uw donatie in 2023

Ongeveer 75% van de bewoners in onze Bomenbuurt is donateur van de Stichting Bomenbuurt Griffioen. Voor ons is dat een teken dat ons werk gewaardeerd wordt. Maar ook dat wij naar Woongoed en de gemeente een heel groot aantal buurtbewoners vertegenwoordigen.
Wanneer u donateur bent, hebt ons gemachtigd eenmaal per jaar de donatie te innen. Uw jaarlijkse bijdrage schrijven wij eind februari af. Ons incassant-ID is NL69ZZZ220582880000 en de omschrijving is ‘donatie Stichting Bomenbuurt Griffioen 2023’.
Hartelijk dank voor uw steun aan onze stichting.


 *Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
  Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


1 reactie

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN NOVEMBER 2022

Bomenburen beeldmerk

Klankbordgroep Bomenbuurt

In april ontvingen wij als bewoners van de huizen in de Bomenbuurt een brief van Woongoed over de verduurzaming van onze woningen en de vraag om daarover mee te denken. Een aantal bewoners heeft daarop gereageerd en inmiddels is een klankbordgroep gevormd. Vanuit onze Stichting Bomenbuurt Griffioen maken Marien Boonman en Piet de Rijke hier deel van uit.

Na een kennismakingsbijeenkomst in juni hadden we in september een eerste vergadering van de klankbordgroep. Daarin kwam het gehouden flora- en fauna onderzoek aan de orde en het onderzoek naar mogelijke maatregelen om de ‘schil’ van onze huizen beter te isoleren met oog op een aardgasloze toekomst in 2050.
Bezig is nog een onderzoek naar de brandveiligheid, een onderzoek naar verzakkingen en de constructie van dak en balkons en een onderzoek naar tocht, vocht en ventilatie. Al deze onderzoeken samen moeten een totaal plaatje van onze huizen opleveren en van de mogelijkheden tot verduurzamen en van de kosten ervan.

Ook wil Woongoed d.m.v. een vragenlijst alle bewoners de gelegenheid geven de woonbeleving en mogelijke verbeteringen aan de woningen onder de aandacht te brengen. Als klankbordgroep en SBG hebben wij onze medewerking hieraan toegezegd. Zie hieronder.

De vragenlijst van Woongoed: afgeven en ophalen

Tegelijk met dit novembernummer van BOMENBUREN (dat dit keer in de laatste week van oktober komt) ontvangt u een vragenlijst van Woongoed. Wanneer u thuis bent proberen we de lijst aan u te geven. Wanneer u niet thuis bent ontvangt u Bomenburen én vragenlijst in de bus.

Het is voor ons allemaal belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners deze enquête invullen. Daarom bieden we aan de ingevulde vragenlijsten (in een gesloten envelop) weer op te halen. Dit ophalen willen we volgende week doen, dus vanaf maandag 31 oktober tot vrijdag 4 november. Het helpt ons natuurlijk wanneer de ingevulde vragenlijst al klaar ligt.
Wanneer u de vragenlijst liever zelf opstuurt kan dat. De Antwoordenvelop biedt hiervoor de mogelijkheid. Ook wanneer wij u niet thuis aantreffen, kunt u de enquête opsturen. Doe dit dan uiterlijk vrijdag 4 november.

Vleermuizen in de Bomenbuurt

In het voorjaar en in de zomer hebt u deze vliegende zoogdiertjes (!) vast wel eens gezien. Er zijn verschillende soorten vleermuizen maar in onze buurt vliegen vooral dwergvleermuizen. Hoewel ze klein zijn en maar weinig wegen (5-8 gram) hebben hun vleugels een spanwijdte van ongeveer 20 cm. Als het gaat schemeren vliegen ze uit en in het donker jagen ze nog een paar uur door.  Terwijl ze jagen maken ze een hoog (ultrasoon) geluid dat op bomen, huizen en insecten weerkaatst. Met hun grote oren vangen ze de weerkaatsing van dit geluid weer op en dat vertelt hen waar hun prooien te vangen zijn. Per nacht eten vleermuizen tot een derde van hun lichaamsgewicht. Het zijn daardoor natuurlijke bestrijders van muggen, motten en kevers. Er zijn geen andere dieren die zoveel nachtinsecten opeten.

Vleermuizen jagen graag in de beschutting van bomen en gebouwen en die zijn er in onze buurt volop. Overdag slapen ze, weggekropen of hangend op hun kop, op plekken waar ze moeilijk te bereiken zijn voor hun vijanden (roofvogels, katten). Ze zitten graag op warme, droge, donkere plekken, bijvoorbeeld in kieren onder ons dak en in spouwmuren. En daar ontstaat in de komende tijd voor de vleermuizen in onze buurt een probleem.

Onlangs hebben wij allemaal een brief van Woongoed ontvangen over het ophangen van vleermuizenkasten. Woongoed wil binnen twee jaar onze woningen verduurzamen en dat houdt ook het isoleren van dak en spouwmuren in. Vleermuizen zijn beschermde dieren en daarom moet hen de gelegenheid geboden worden om aan nieuwe verblijfplaatsen te wennen voordat oude schuilplaatsen verdwijnen. Vandaar dat er nu al kasten voor hen opgehangen worden.

In de brief hebt u kunnen lezen dat er verschillende soorten kasten komen. In totaal ruim 70. Ze bieden ruimte aan 5 tot 15 vleermuizen. Kraamkasten, waar de vrouwtjes van een familiegroep  hun jongen baren en zogen, vaak meer. De kasten worden op de zijgevels van onze woningblokken opgehangen. Niet boven ramen of deuren i.v.m. eventuele overlast.

Zo kunnen deze muggenvangers van de Bomenbuurt vanaf komend jaar nieuwe plekken vinden om in de warme maanden uit te rusten en om in de koude maanden hun winterslaap te houden.

Tien jaar BOMENBUREN

In januari 2013 is het eerste nummer van BOMENBUREN  bij alle huizen in onze buurt in de brievenbus gedaan. Dat betekent dat we u met deze uitgave van november 2022 tien jaar lang en 6x per jaar bijgepraat hebben over allerlei wetenswaardigheden in en rond onze mooie buurt.

In het eerste nummer schreven we: “Een van de doelen van de Stichting Bomenbuurt en ook van dit blaadje is het bevorderen van de onderlinge band tussen de bewoners en ieder te betrekken bij de natuur in onze groene buurt.” We hopen dat door de jaren heen BOMENBUREN  hieraan een beetje meegewerkt heeft.

Ook stond er in dit eerste nummer: “Reacties en aanvullingen zijn van harte welkom!” Dit geldt nog steeds!

Er is over allerlei onderwerpen geschreven: over planten, bomen en dieren in onze buurt, over contacten met Woongoed, over onze omgeving, enz. Ook waren er series die over meerdere BOMENBUREN  verspreid waren:
   * Een serie van 7 artikelen over ‘Voordat de Bomenbuurt er was’.
      (Wat weten we van ons stuk grond vóór onze huizen er stonden?)
   * Een serie van 9 artikelen over ‘Het ontstaan van de Bomenbuurt’.
      (Over de plannen, de voorbereidingen, de bouw en de bijzonderheden
       van de huizen.)
   * Een serie van 5 artikelen over ‘Bomen in de Bomenbuurt’.
      (Allerlei over de bomen waar onze straten naar genoemd zijn.)
Bovenstaande drie series zijn gebundeld in een boekje dat u via ons mailadres nog steeds gratis kunt verkrijgen.

Verder:
   * Een serie van 5 artikelen over ‘Het ecologieproject van de CSW’.
      (In juni zien we leerlingen met allerlei apparatuur door de wijk lopen.
      Waarom? Wat doen ze?)
   * Een serie van 3 artikelen over ‘Hoogerzael’. (Nu een Speelhof, maar
       eens een kasteel. Wat is er bekend van dit kasteel? Wat is er over?)

Bovenstaande series en artikelen kunt u op deze website teruglezen. Klik op:
https://griffioengroen.com/over/series-en-artikelen-uit-bomenburen/

 *Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
  Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN SEPTEMBER 2022

Bomenburen beeldmerk

Buurtvereniging ‘Over de Seisbrug’ en speeltuin ‘De Griffioen’

Dit keer twee stukjes ‘uit de oude doos’. Het artikeltje hier linksonder stond in de PZC van 3 juli 1951. Het 2e artikeltje was te lezen  in de PZC van 1 mei 1959.

Na de tweede wereldoorlog was er in Middelburg een groot gebrek aan huizen. Vooroorlogse plannen voor woningbouw buiten de vesten werden weer opgepakt en begin 1949 konden de eerste huizen in de nieuwe wijk Griffioen (nu Bomenbuurt) opgeleverd worden. In maart 1950 waren alle huizen klaar.

De nieuwe buurt was een kinderrijke buurt. Helaas was het streng verboden op de grasvelden te spelen of te voetballen. Daar stonden onderstaande bordjes. Maar op de rustige straten, waar weinig verkeer was, kon volop gespeeld en gevoetbald worden.

PZC 3 juli 1951   [ bron krantenbank Zeeland ]

Waarschijnlijk waren er actieve ouders in de buurt komen wonen want al kort na de bouw werd de buurtvereniging ‘Over de Seisbrug’ opgericht. Deze vereniging nodigde via een advertentie in De Faam van 28 juli 1950 heel de buurt uit voor een kinderfeest met een ‘gecostumeerde voetbalwedstrijd’. En vervolgens zette zij zich in voor een buurtspeeltuin. Een speeltuin, zoals zij schreven “in de omgeving van de buurt Seisweg, Seissingel, Jodengang en Park de Griffioen”. De speeltuin was dus niet alleen voor de kinderen uit de nieuw gebouwde wijk maar ook voor de kinderen uit de omgeving.Deze speeltuin kwam op een stuk grond tussen de Olmenlaan en de Seisweg. Zoals te lezen is hadden  ambachtsschoolleerlingen een mooie overdekte zandbak gemaakt.
Ria Nieuwenhuize-Lagendijk, die ook als kind al in onze wijk woonde, vertelde dat er verder o.a. wippen, grote en kleine schommels, een rekstok, een wipschommel en een glijbaan waren. Helaas was deze laatste van hout. Dat betekende dat er bij het afglijden ook wel eens splinters in je zitvlak kwamen. En de schommels hadden metalen stangen i.p.v. kettingen. Je kon er erg hoog mee maar het is daardoor ook wel eens voorgekomen dat iemand ermee over de kop ging.

De speeltuin was geen lang leven beschoren. In 1955 besloot het gemeente-bestuur tot de bouw van een lagere school en een ULO in de Olmenlaan. Daarvoor moest de speeltuin wijken. Maar het bouwterrein dat ervoor in de plaats kwam bood voor de kinderen uit de buurt in het eerste jaar nieuwe en uitdagende mogelijkheden.

PZC 1 mei 1959    [ bron krantenbank Zeeland ]

Ook de buurtvereniging hield het niet lang vol. Hiernaast is te lezen dat zij in 1959 al opgeheven werd. Het overgebleven geld kreeg een mooie maatschappelijke bestemming. Grappig is het te lezen dat er toen nog onbekommerd over “de oudjes” gesproken werd en dat de mannen “als extraatje een geurig pakje tabak aangeboden kregen”.    Beide zaken zouden nu heftige reacties oproepen.

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JULI 2022

Bomenburen beeldmerkDe bolwerken, een oude verdedigingslinie

Waarschijnlijk hebt u wel eens over de bolwerken gelopen, de oude verdedigingslinie van Middelburg. Maar konden deze lage wallen destijds de vijand wel tegenhouden? En waarom zijn er van die punten ingebouwd en lopen de bolwerken niet gewoon rond?

De huidige bolwerken zijn tussen 1595 en 1598 aangelegd. In de Middel-eeuwen was Middelburg een stad met muren en poorten. Maar toen het buskruit uitgevonden was en kanonskogels muren kapot konden beuken, bleek zo’n verdedigingslinie te kwetsbaar. Vanuit Italië kwam een nieuwe vorm van stadsbescherming over: hoge aarden wallen waarin kanonskogels smoorden.

In 1568 kwam in Nederland in opstand tegen Spanje (de Tachtigjarige Oorlog). In Zeeland begon deze op 6 april 1572 toen Vlissingen de zijde van de Prins van Oranje koos. Kort daarna beheersten de geuzen heel Walcheren, behalve Middelburg. Daar hield het Spaanse garnizoen nog stand. Door gebrek aan voedsel moest Middelburg zich na een lange belegering begin 1574 toch overgeven. Al snel daarna herstelde de stad zich weer van de oorlogsschade en namen handel en welvaart weer toe. Daardoor was er geld om nieuwe verdedigingswerken aan te leggen.
Ook was, na de val van Antwerpen in 1585, door de komst van vluchtelingen de bevolking flink toegenomen.  Daarom werd bij de bouw van de nieuwe verdedigingswal in 1595 de stad tegelijk ‘uitgelegd’. De oppervlakte van Middelburg werd bijna twee keer zo groot. Er waren acht stadspoorten: de Zuiddampoort, de Noorddampoort, de Koepoort, de Noordpoort, de Seispoort, de Langevielepoort, de Vlissingsepoort en de Segeerspoort.
Een vestinggracht (de Vest) maakte de verdedigingslinie compleet.

Wij spreken nu wel over de ‘bolwerken’ maar eigenlijk is een bolwerk (of een bastion) een uitspringend verdedigingswerk van aarde of van steen dat deel uitmaakt van een vesting. Vanuit dit vooruit stekende punt kon naar verschillende kanten geschoten worden. Oorspronkelijk werd er daarom gesproken over de wallen + de bolwerken waarbij de bolwerken de uitspringende punten waren. Rond Middelburg werden in de wallen dertien van deze bolwerken aangelegd. Daarvan zijn er nu nog tien over.

WALLEN EN BOLWERKEN MIDDELBURG

Ruim 150 jaar later kon in het boek ‘De Tegenwoordige Staat van Zeeland’ nog geschreven worden: “Zy (de stad Middelburg) is omringd van een wyde, versche en vischryke Gragt, vermaaklijk en rondom sierlyk beplante Buiten-singels, met een groote menigte aangenaame Speeltuinen, ook hier en daar met grasryke Weiden en Bleekeryen omzoomd; ’t geen zuivere Lugt veroorzaakt; zoo dat de inwooners, volgens ’t oordeel der Geneesheeren, daar door weinig van wateragtige of besmettelyke Ziekten aangetast worden. Zy is met dertien Aarden Bolwerken, en ter wederzyde van de Haven ter dekkinge van de zelve, met eenen Steenen Punt voorzien. Zy heeft agt Poorten (…).”

Natuurlijk waren de wallen en bolwerken oorspronkelijk veel hoger en steiler dan nu. Vergelijk bijv. de wallen van Hulst. Maar in de 19e eeuw hadden deze verdedigingswerken geen militaire betekenis meer. Middelburg was verarmd, er was veel werkeloosheid en er was weinig belangstelling voor het behoud van monumenten. Dit alles leidde ertoe dat de bolwerken in de jaren 1841-1848 als sociale werkverschaffing door werkelozen afgegraven werden. Onder leiding van tuinarchitect K.G. Zocher werden ze omgevormd tot wandelgebieden en plantsoenen. De stadspoorten werden afgebroken, behalve de Koepoort. Die was al eerder een sierpoort geworden.  Een volgende ingrijpende verandering had was in de jaren 1867-1872. Door de aanleg van de spoorlijn en het graven van het kanaal door Walcheren verdween in het zuidoosten een deel van de omwalling en ook drie bolwerken. De rest van de bolwerken bleef een wandelgebied rond de stad met een fraai uitzicht over het omliggende landschap. Zij vormden lang de grens van Middelburg. Bebouwing buiten de Vesten was er nauwelijks.

1947.  Prinses Juliana plant een kastanjeboom op het Seisbolwerk

In oktober 1944 bombardeerden de geallieerden de dijken van Walcheren. Het zoute water kwam tot de bolwerken en de begroeiing liep onherstelbare schade op. Onder leiding van landschapsarchitect C.P. Broerse (die ook het groenplan van onze Bomenbuurt ontworpen heeft) werden de bolwerken na de oorlog opnieuw beplant. De start was op de Boomplantdag in november 1947 toen bij de molen op het Seisbolwerk een kastanje gepland werd.

In latere jaren had het onderhoud van het groen op de bolwerken niet altijd prioriteit. Reden waarom de stichting ‘Vrienden van Middelburg’ deze verwaarlozing onder de aandacht van het gemeentebestuur bracht. In opdracht van de gemeente werden vervolgens de bolwerken van 2005 tot 2007 in lijn van het ontwerp van Broerse hersteld. Zodat je nu een gezonde wandeling over de bolwerken kunt maken, over half-verharde paden, met hier en daar een informatiebordje en een bankje om even rustig te zitten.

Wist u dat …

  • De heg/haag van uw tuin van de gemeente Middelburg is en er ook daarom geen schuttingen geplaatst mogen worden?
  • De gemeente als eigenaar deze heg zou moeten onderhouden?
  • De gemeente dit uitbesteed heeft aan ons als Stichting Bomenbuurt en wij daarom 2x per jaar de heggen (moeten) snoeien?
  • De heggen niet hoger mogen zijn dan 1.80 meter?
  • Bewoners aan kunnen geven zelf hun heg te willen onderhouden (maar dit dan natuurlijk wel moeten doen) en daarbij ook rekening moeten houden met deze maximale hoogte?
  • Wij op 30 mei voor de eerste keer de heggen gesnoeid hebben en daarbij veel last gehad hebben van hondenpoep op de grasvelden? BAH!
  • Wij op maandag 22 augustus voor de tweede keer willen snoeien en u dan uw snoeiafval weer bij ons afval kunt gooien?

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/