griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JULI 2021

Kasteel Hoogerzael: blinken en verzinken

In het vorige artikel (in Bomenburen mei 2021, na te lezen op onze website) hebben we gezien dat er rond 1700 op de plaats van Speelhof Hoogerzael een indrukwekkend kasteel stond, omringd door tuinen met zeldzame bomen en planten.

In de 18e eeuw ontstond er steeds meer behoefte aan betrouwbaar kaartmateriaal. In opdracht van o.a. de Staten van Zeeland maakten de cartografen David en Anthony Hattinga daarom kaarten van Walcheren. Op onderstaande kaart uit 1750 is aan de rechterkant van de ‘Seijs Straat’ het gebied van kasteel Hoogerzael herkenbaar (onder de letter R).G

In de 17e eeuw was Middelburg een welvarende handelsstad en de elite en de rijke kooplieden bouwden van hun winsten volop buitenhuizen voor zichzelf. Aan het eind van de 17e eeuw waren er ongeveer 270 buitenplaatsen op Walcheren, velen omringd door prachtig aangelegde tuinen en lusthoven. Maar halverwege de 18e eeuw begon dit te veranderen. De handel, die voor zoveel inkomsten had gezorgd, stortte in en er kwam een einde aan de welvaart in de Zeeuwse steden.

Voor de stedelijke elite werd in deze teruggang het onderhoud van hun grote buitenplaatsen vrijwel onbetaalbaar. Vaak waren er meerdere tuinlieden in dienst en al was er wel wat opbrengst uit houtkap, moestuin en boomgaarden, toch waren de kosten veel hoger dan de opbrengsten. Door deze economische achteruitgang verdwenen er in het laatste deel van de 18e eeuw veel buitenplaatsen op Walcheren. Dit nog versneld door de Franse inval en bezetting (1795 – 1814).
Veel van deze buitenhuizen werden verkocht aan boeren. Die braken de huizen af, gebruikten de stenen om weer iets anders te bouwen, kapten de bossen en ploegden de tuinen om tot akkerland.

Waarschijnlijk is dit alles ook met kasteel Hoogerzael gebeurd. Bekend is dat Hoogerzael in 1796 gekocht werd door Caspar van Citters. Hij betaalde daar 1300 Vlaamse ponden voor. Maar negen jaar later, in 1805, verkocht hij het weer. En hij leed flink verlies. Bij de verkoop bracht de buitenplaats nog maar 900 ponden op. In deze jaren van economische achteruitgang was de waarde van dit onroerend goed dus ruim 30% verminderd. De nieuwe eigenaar heeft Hoogerzael mogelijk nog wel een poosje als buitenplaats of woonhuis in gebruik gehouden maar daarna is het kasteel toch afgebroken. In het kadastrale minuut-plan uit 1820 (een overzicht van het hele grondgebied met gegevens over het soort perceel, de eigenaren en de oppervlakte) komt op de plaats waar Hoogerzael eens stond geen buitenhuis meer voor.

Toch weten we wel waar Hoogerzael gestaan heeft. Op de volgende bladzij staat een deel van een kadastrale kaart uit 1832. Op deze kaart zijn in de percelen achter de bebouwing van de Seisweg nog diverse waterpartijen te zien. In het vorige artikel zagen we dat Smallegange eind 17e eeuw in zijn Kronieken schreef “het oud Ridderlijk Huis Hoogerzael is vierkant rondom uit het water opgetrokken”. Op een andere plaats schreef hij over “de vijver die breed en diep rondom het Huis loopt”.  Wanneer we deze gegevens naast de kaart leggen dan moet het ‘hoefijzer’ in het midden wel de gracht rond het kasteel geweest zijn en moet het kasteel daarbinnen gestaan hebben. Dat is dus waar nu de eerste huizen van het Seispark staan.
Zoals we in een volgend artikel zullen zien, zijn inderdaad bij de bouw van deze huizen op die plaats nog de fundamenten van het oude kasteel gevonden. Dus wanneer het kasteel er nu nog zou staan, zouden we door de Olmenlaan er recht op af fietsen.

hoogerzaal
Op dit kaartje uit 1832 staat rechtsonder de vest met de singel. Van daar loopt naar linksboven de Seisweg met aan de rechterkant bebouwing. Het ‘hoefijzer’ in het midden is een deel van de vijver of gracht rond kasteel Hoogerzael.
Vaag is op dit kaartje ook de huidige bebouwing te zien.

Aan wie Hoogerzael in 1805 verkocht is, is niet bekend. Wel weten we dat het grondgebied van Hoogerzael rond 1900 in bezit was van de familie Lorier. Zij hadden een grote boerderij op de Seisweg, daar waar nu de twee-onder-een-kap woningen staan (nrs. 139 t/m 153).
Voor de tweede wereldoorlog waren de patronen van de voormalige vijvers en sloten nog goed in de percelen herkenbaar. Na de inundatie van 1944, waarbij maandenlang de eb en vloed van het zoute water over Hoogerzael spoelden, was er van dit patroon niet veel meer te zien. Maar ook nu nog zijn er, waar sloten gelegen hebben, zwakke plekken. Een zware machine kan daarin wegzakken.

Heggen snoeien en uw tuinafval

Tweemaal per jaar snoeien wij de heggen. Na de eerste snoeidag in mei zal onze tweede snoeidag op  donderdag 26 augustus zijn. We verzamelen het snoeiafval weer aan de begin van de Olmenlaan en bij de vijver in de Kornoeljelaan. U kunt ook dan uw eigen snoeiafval op onze afvalhoop gooien. Een aantal dagen later wordt dit door de gemeente afgevoerd. Tussendoor mag op deze plaatsen geen groenafval gestort worden. 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JANUARI 2021

Bomenburen beeldmerk

Nieuwe bomen in de Bomenbuurt

Onlangs heeft de gemeente tien nieuwe bomen in de Bomenbuurt geplant: twee in de Esdoornlaan, drie in de Kastanjelaan en vijf in het grasveld achter de Kastanjelaan. Al eerder hadden wij aangedrongen op herplanting in de Kastanjelaan maar de gemeente wilde dit liever tegelijk met bomenplant in andere straten doen.

In de Esdoornlaan zijn in 2020 enkele verouderde en verwilderde rozen-perkjes en drie Noorse Esdoorns door de gemeente verwijderd. Er zijn nu twee rode esdoorns (Acer rubrum) geplant.  Deze boom is oorspronkelijk afkomstig uit het oosten van de Verenigde Staten. De boom bloeit in maart voor de bladeren er aan komen en heeft opvallend rode bloemen. In de herfst verkleuren de groene bladeren in een wat paarsachtig rood.

In de Kastanjelaan moesten in de afgelopen jaren wegens de zgn. bloedingsziekte enkele oude kastanjebomen gerooid worden. Daar zijn nu drie ‘tamme kastanjes’ (Castanea sativa) voor terug geplant. De tamme kastanje komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. Zoals de naam al doet vermoeden zijn de vruchten van deze boom eetbaar. Dit in tegenstelling tot de mooie glanzende kastanjes die kinderen graag verzamelen
(de paardenkastanjes). Die zijn giftig.

Tamme kastanjes zitten met twee tot vier stuks in een bolster of napje. Je kunt ze rauw eten, poffen, roosteren of koken. In de herfst zijn ze ook wel in winkels te koop.

Achter de Kastanjelaan moesten enkele oude grote populieren gerooid worden omdat zij bij storm een gevaar konden opleveren. Er zijn nu op dit grasveld vijf amberbomen (Liquidambar styraciflua) geplant. Deze bomen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika en hebben aan de ene kant veel zon nodig maar kunnen daarnaast ook goed tegen de nattigheid van dit soms drassige grasveld.
De bladeren hebben mooie herfstkleuren: dieprood, geel en oranje. Het oliehoudende sap, dat hars wordt, bevat geneeskrachtige stoffen en werd door indianen daarom gebruikt bij wonden, huidkwalen, problemen met de spijsvertering en verkoudheid. Wist u trouwens dat het sap van deze bomen in Amerika gebruikt wordt als basis van kauwgom? Deze grondstof zit ook in de hier bekende groene pakjes chiclets kauwgom.

Overleg met Woongoed

Op 28 oktober jl. hadden wij, als bewonerscommissie voor de Bomenbuurt, ons jaarlijks overleg met Woongoed. Woongoed werd vertegenwoordigd door dhr. Richard Blom (medewerker participatie en relatiebeheer) en dhr. Michiel Geldof (medewerker inspectie). We hebben het gesprek als een open en plezierig overleg ervaren.

Om te beginnen hebben wij onze dank uitgesproken voor de jaarlijkse bijdrage die we van Woongoed ontvangen om ons werk als bewonerscommissie te kunnen doen en voor het doorgeven van mutaties zodat wij nieuwe bewoners in de Bomenbuurt kunnen verwelkomen met een informatiepakketje. Daarna zijn o.a. de volgende onderwerpen aan orde gekomen:

* Huizen in onze wijk die leeg komen te staan gaan over naar de vrije sector. We hebben er nogmaals voor gepleit dit te beperken tot een bepaald percentage van de wijk, zodat deze ruime huizen ook beschikbaar blijven voor grotere gezinnen die dan, dankzij de huurtoeslag, in een groter huis kunnen wonen. Op dit moment zijn er 15 van de 112 huizen in onze buurt verhuurd boven de liberalisatiegrens.

* Eind april hebben wij allen van Woongoed de ‘Aankondiging huuraanpassing per 1 juli 2020’ ontvangen met daarbij o.a. de puntentelling voor de woningwaardering. Deze telling was naar onze mening op enkele onderdelen niet juist. Richard gaf aan dat dit kwam door een nieuw systeem van meten en registreren. Wanneer een huis leeg komt of wanneer een huurder het meldt, wordt het opnieuw bekeken en zo nodig recht gezet. Overigens bleek het verschil niet van invloed te zijn op de huurprijs.

* Wanneer bewoners, bijv. om veiligheidsredenen, willen overstappen op elektrisch koken is dat voor eigen rekening. Bewoners moeten hiervoor wel toestemming vragen bij Woongoed. Dit in verband met een juiste aanleg van extra elektra. Het moet door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. Er wordt geen tegemoetkoming in de kosten gegeven. De verandering hoeft niet ongedaan gemaakt te worden bij het verlaten van de woning.

* Wanneer bewoners ontevreden zijn over een reparatie of nieuwe voorziening door bouwbedrijf  Joziasse moeten zij dit eerst bij Joziasse aangeven. Voor een blijvende klacht kan een huurder via de site of per mail een melding doen bij Woongoed. Woongoed is de eigenaar van de woning en dus verantwoordelijk.
Woongoed wil graag op de hoogte zijn van de (on)tevredenheid van de bewoners. Via het klanttevredenheidsonderzoek worden bewoners benaderd met de vraag  of de reparatie naar tevredenheid is uitgevoerd. U ontvangt de uitnodiging per mail.

* Woongoed Is van plan  in 2021 in onderzoek te doen naar de mogelijkheden van duurzaamheidsmaatregelen. Daarbij zal ook bekeken worden of het mogelijk is op de huizen zonnepanelen aan te brengen. Overigens is daarvoor toestemming van de gemeente nodig omdat de Bomenbuurt een gemeentelijk monument is. Als duidelijk is wat Woongoed kan en wil gaan doen zullen huurders hierover in 2022 geïnformeerd worden. Uitvoering van onderhoudsmaatregelen zoals schilderwerk e.d. worden bij voorkeur gecombineerd met duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen.

* Als Stichting Bomenbuurt constateren wij dat er al redelijk wat tuinen in de buurt zijn versteend en vinden het jammer dat dit in een groene wijk gedaan wordt. Wat gebeurt er met deze tuinen als de bewoners weggaan? Richard geeft aan dat bewoners vrij zijn tegels te leggen maar dat bij mutatie de tuin in de originele staat moet worden teruggebracht (tenzij de nieuwe bewoners de versteende tuin overnemen).  Sinds begin 2020 wordt daarvoor uitgegaan van maximaal één derde terras en twee derde groen. De voortuintjes horen bij de huizen en dus zijn de  bewoners verantwoordelijk voor het onderhoud van deze tuintjes.

* Woongoed start volgend jaar met sociaal wijkbeheer in alle wijken, dus ook in de Bomenbuurt. Sociaal wijkbeheerders zijn zichtbaar in de wijk en makkelijk aanspreekbaar. Het is de bedoeling dat zij er op letten dat het in de wijk schoon, heel en veilig blijft. Daarbij wordt ook naar de tuinen gekeken. Verder probeert een sociaal wijkbeheerder problemen tijdig te signaleren en deze op te lossen voor ze uit de hand lopen. Natuurlijk zal een sociaal wijkbeheerder ook contact houden met een bewonerscommissie zoals de Stichting Bomenbuurt.

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/

 


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN NOVEMBER 2020

Bomenburen beeldmerk

Huis Overwater

Wanneer u deze zomer vanuit de Bomenbuurt over de singel naar de wijk ’t Zand reed, hebt u het vast wel gezien: huis Overwater (Langevielesingel 10) werd gerestaureerd. De vorige bewoners (een ouder echtpaar) waren verhuisd en de woning moest eerst grondig gerenoveerd worden. Het huis is een Rijksmonument, daarom mocht bij deze restauratie aan het uiterlijk niets veranderd worden.
Het gebouw moet al heel oud zijn en is oorspronkelijk waarschijnlijk een kleine buitenplaats geweest. Rijke inwoners van Middelburg konden in de zomer door naar hun buitenplaats te gaan de stinkende binnenstad ontvluchten.

Het huis kreeg de naam Overwater. Bij de grote buitenplaats Huize De Griffioen behoorden niet alleen omliggende tuinen maar ook tuinen die, van De Griffioen uit gezien, aan de overkant van de Domburgse water-gang lagen. Vandaar de naam ‘Overwater’ of ‘Overtuin’.

Nu ligt dit huis Overwater aan de singel maar op foto’s van rond 1900 is te zien dat de situatie toen heel anders was. De singel was alleen een smalle dijk. De Domburgse watergang boog vóór die dijk af naar rechts, stroomde voorlangs dit huis en kwam tegenover de ‘heul’ (zie hieronder) in de Vest uit. Het huis Overwater stond direct aan dit stuk watergang en was alleen via een bruggetje aan de zijkant van het huis te bereiken. De deur zit dan ook nog steeds aan die zijkant.

De ‘heul’ is nog zichtbaar. Het is een heel klein tunneltje onder het bolwerk door. Wanneer je goed kijkt kun je hem vanaf de singel zien. Op het bolwerk is boven de heul een plateautje met een leuning en een bankje.

Landwegen waren vroeger, zeker in de herfst en de winter, slecht te berijden. Vervoer over water ging beter. Schuitjes met landbouwproducten voeren over de watergang, bogen voor het singeldijkje rechts af, gingen langs huis Overwater, onder het bruggetje van Overwater en het bruggetje naar de Vest door, staken de Vest over en kwamen door de heul in de binnenstad. Aan de andere kant van de heul werd aangemeerd bij het Armeniaans Schuitvlot (een schuitvlot was een aanlegplaats voor smalle schuiten met een platte bodem). Zo konden de producten binnen de veilige bolwerken van de stad aan de man gebracht worden.

Nu we toch op de singel zijn: Huize De Griffioen en de tuinen zijn in 1932 door de gemeente Middelburg aangekocht. De tuinen van Overwater werden de gemeentelijke kwekerij. Er stond al een oude schuur die rond 1900 gebouwd was en oorspronkelijk bij de ernaast gelegen ‘Oude Visscherij’ hoorde. In 1981 werd deze (witte) schuur verbouwd en werd er een nieuwe (zwarte) schuur naast gebouwd. Daarop prijkt nu met grote letters de naam ‘Overwater’.
In 1996 heeft de gemeente Middelburg de kwekerij verkocht aan Arduin en tot 2017 bleef het een kwekerij die dagbesteding bood aan mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Daarna kwam er een Versmarkt in de schuur maar na enkele jaren moest die alweer sluiten.

Het voormalige Arduin is sinds 2019 onderdeel van ’s Heeren Loo. Daardoor is nu ’s Heeren Loo de eigenaar van het hele terrein, inclusief het huis Overwater en de beide schuren. Nog steeds wordt er gewerkt door cliënten  met een beperking. Er is geen kwekerij meer. Nu gaat het vooral om houtbewerking en onderhoud van het uitgestrekte terrein.

Tenslotte:  ‘De Oude Visscherij’ (Langevielesingel 16). Tot het begin van de 20-eeuw werd er vóór dit huis op paling gevist. Ten behoeve van  deze visserij was een steiger in de Vest aangelegd. Het plateautje tegenover ‘De Oude Visscherij’ is een overblijfsel van deze steiger.

We kunnen het niet laten …..

We kunnen het niet laten: op één dag (1 oktober) kwamen bij velen van ons twee berichten binnen over hitte, tuinen en tegels.

In “HVM nieuws– kwartaalblad van de Huurdersvereniging Middelburg’ stond onder het kopje ‘Hoe ga je hitte in de woning tegen?’:
“Hoe meer steen in de omgeving, hoe moeilijker het is om hitte tegen te gaan. Want stenen houden heel goed warmte vast en stralen die uit als de temperatuur in de avond zakt. Heeft u ( …) veel tegels in de tuin, begin dan met tegels te verwijderen. Je kunt er dan ook een leuke tuin van maken. ( … ) Bomen, planten en gras helpen om de omgeving nog koeler te maken. “

En in de mail “DELTA Energie” – de maandelijkse mail met informatie en tips van de DELTA wordt gezegd:
“Veel tuinen in Zeeland liggen vol met tegels. Dat is makkelijk voor het onderhoud, maar insecten, vlinders en vogels slaan die tuinen graag over. En bij die zomerse wolkbreuk loopt u meer kans op wateroverlast. Niets is zo leuk als een lekker groene tuin waarin allerlei dieren het lekker naar hun zin hebben. En zeg nou zelf… een groene oase is toch veel leuker dan een grijze vlakte?”

Als Stichting Bomenbuurt Griffioen zijn we het hier natuurlijk van harte mee eens. En wanneer u wilt, geven we u graag adviezen over een  onderhoudsvriendelijke tuin.

Bladblazen, snoeien en uw snoeiafval

Bladeren op de grasvelden verstikken het gras. Binnenkort zal dit blad op de straten geblazen worden. Daar haalt de gemeente het weer weg. Heesters snoeien kan het beste gedaan worden wanneer er geen blad meer aan de struiken zit. Daarom willen wij op 4 december nog een snoeironde hebben. Rond die datum kunt ook u uw snoeiafval kwijt op onze stortplaatsen in de Kornoeljelaan en de Olmenlaan.

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar. Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/