griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN SEPTEMBER 2021

Kasteel Hoogerzael: tastbare herinneringen

In de vorige twee artikelen (in Bomenburen mei en juli 2021, na te lezen op deze website) hebben we gezien dat er rond 1700 op de plaats waar nu Speelhof Hoogerzael is een indrukwekkend kasteel stond, omringd door tuinen met zeldzame bomen en planten. We zagen ook dat ergens tussen 1805 en 1820 dit kasteel afgebroken is.
Tot de inundatie in 1944 waren in het reliëf van de grond de patronen van de voormalige vijver rond het kasteel en van de sloten nog goed te zien. Een verwijzing naar wat er eens was. Zouden er nog meer tastbare herinneringen zijn?

Vóór het Seispark aangelegd werd en vóór Speelhof Hoogerzael er was, was dit terrein de grond van bloemisterij Labruijere. In kassen en in de buitenlucht werden daar voornamelijk bloemen en planten gekweekt. Reden genoeg om eens te gaan praten met Piet Labruijere, zoon van de toenmalige bloemist. Welke herinneringen heeft hij nog?

Piet en zijn vrouw Rita wonen op Seisweg 108, een huis wat een beetje achteraf staat. Zij vertellen dat hun huis, wat inmiddels natuurlijk wat verbouwd is, oorspronkelijk het huis van de tuinman van kasteel Hoogerzael was. Deze tuinman had de zorg voor de planten en bomen in de lusthof van het kasteel. Daar waren ook dure en exotische bomen bij die uit verre landen en koloniën kwamen (en waardoor je iedereen je rijkdom kon laten zien). Maar deze planten waren wel kwetsbaar. Daarom had de tuinman ook de verantwoording voor de orangerie. Dat was een gebouw waar in de winter de kuipen met kwetsbare planten en bomen stonden om hen zo tegen de kou te beschermen. Wanneer de winterkou voorbij was konden de planten dan weer naar buiten.

Wanneer je nu de Olmenlaan afrijdt en de Seisweg oversteekt, kun je het Seispark inrijden. Maar tot ongeveer 1980 stonden daar het huis en de schuur van Bloemisterij Labruijere. Oudere buurtbewoners herinneren zich dit nog goed. In de schuur werden bloemen verkocht.
Deze bloemenschuur was oorspronkelijk het koetshuis van kasteel Hoogerzael en de koetsier woonde in het huisje.

een tekening van huis, poortje en schuur

Tussen huis en schuur was een poortje. In de muur van het poortje was een gehelmde kop ingemetseld en twee stenen met op de een ANNO en op de andere 1619.
Deze bijgebouwen van het kasteel stonden tot  ongeveer 1980 aan de Seisweg. Toen zijn schuur en huis afgebroken. De bijzondere stenen van het poortje zijn als herinnering bewaard.  

de gevelstenen van het poortje

Piet Labruijere is in dit huisje geboren en moest al vroeg meehelpen in de bloemenkwekerij. Soms moest er ook geploegd worden of drainage aangelegd. Regelmatig kwamen daarbij stenen, scherven en pijpenkoppen naar boven. Zelfs was er een plaats waar je niet te diep moest ploegen. Daar zaten stenen van de fundatie van het oude kasteel in de grond. Je wist daardoor waar dat kasteel ongeveer gestaan had.

 Dat dit klopte bleek toen in 1997 de huizen van het Seispark gebouwd werden. Bij het graven van de fundering van het eerste huis, het huis op de hoek, kwamen er enorme brokstukken van het kasteel naar boven. Op foto’s die Piet laat zien, staat zijn vrouw Rita naast deze brokstukken. Daardoor kun je goed zien hoe groot ze waren! Ook kwam bij het graven in de bodem nog een oude kelder met plavuizen te voorschijn.

Helaas heeft de aannemer de stukken steen snel afgevoerd en de kelder dichtgegooid. Zo kon er weer verder worden gebouwd. Maar wanneer verder onderzoek gedaan was, zou er vast meer tevoorschijn gekomen zijn en zouden we nu meer weten over het oude kasteel.

een zuil

Wel zijn enkele andere onderdelen van kasteel Hoogerzael bewaard gebleven. Piet laat me twee stenen zuilen van ruim een meter lang zien met gebeeldhouwde kop en voet. Ze zijn daar waar het kasteel gestaan heeft in de grond gevonden en moeten wel uit het kasteel afkomstig zijn.Droegen deze zuilen deschoorsteenmantel van de open haard?

voet van een zuil

Verder zijn er nog enkele oude stenen ornamenten bewaard, waaronder een leeuwenkop. Ook is een paar jaar geleden in de grond achter zijn huis nog een oude en ongeschonden vaas gevonden. Wat zou er nog meer in de grond zitten? 
 
Behalve wat we uit de Kronieken van Smallegange en andere oude geschriften weten over kasteel Hoogerzael zijn er dus ook nog tastbare overblijfselen van dit kasteel. Ook is duidelijk dat het kasteel ongeveer op de plaats van Speelhof  Hoogerzael gestaan heeft. Het was daarom een goede gedachte om de herinnering aan dit kasteel in de naam van de Speelhof levend te houden.

Op de plaats waar eens de elite van Middelburg door een mooie tuin wandelde, genieten nu de kinderen van een heerlijk speelterrein. Soms vinden ze er scherven en pijpenkoppen. In de vitrine in het paviljoen van Speelhof Hoogerzael worden ze getoond.

leeuwenkop uit het kasteel

    *Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
     Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/   

 


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JULI 2021

Kasteel Hoogerzael: blinken en verzinken

In het vorige artikel (in Bomenburen mei 2021, na te lezen op onze website) hebben we gezien dat er rond 1700 op de plaats van Speelhof Hoogerzael een indrukwekkend kasteel stond, omringd door tuinen met zeldzame bomen en planten.

In de 18e eeuw ontstond er steeds meer behoefte aan betrouwbaar kaartmateriaal. In opdracht van o.a. de Staten van Zeeland maakten de cartografen David en Anthony Hattinga daarom kaarten van Walcheren. Op onderstaande kaart uit 1750 is aan de rechterkant van de ‘Seijs Straat’ het gebied van kasteel Hoogerzael herkenbaar (onder de letter R).G

In de 17e eeuw was Middelburg een welvarende handelsstad en de elite en de rijke kooplieden bouwden van hun winsten volop buitenhuizen voor zichzelf. Aan het eind van de 17e eeuw waren er ongeveer 270 buitenplaatsen op Walcheren, velen omringd door prachtig aangelegde tuinen en lusthoven. Maar halverwege de 18e eeuw begon dit te veranderen. De handel, die voor zoveel inkomsten had gezorgd, stortte in en er kwam een einde aan de welvaart in de Zeeuwse steden.

Voor de stedelijke elite werd in deze teruggang het onderhoud van hun grote buitenplaatsen vrijwel onbetaalbaar. Vaak waren er meerdere tuinlieden in dienst en al was er wel wat opbrengst uit houtkap, moestuin en boomgaarden, toch waren de kosten veel hoger dan de opbrengsten. Door deze economische achteruitgang verdwenen er in het laatste deel van de 18e eeuw veel buitenplaatsen op Walcheren. Dit nog versneld door de Franse inval en bezetting (1795 – 1814).
Veel van deze buitenhuizen werden verkocht aan boeren. Die braken de huizen af, gebruikten de stenen om weer iets anders te bouwen, kapten de bossen en ploegden de tuinen om tot akkerland.

Waarschijnlijk is dit alles ook met kasteel Hoogerzael gebeurd. Bekend is dat Hoogerzael in 1796 gekocht werd door Caspar van Citters. Hij betaalde daar 1300 Vlaamse ponden voor. Maar negen jaar later, in 1805, verkocht hij het weer. En hij leed flink verlies. Bij de verkoop bracht de buitenplaats nog maar 900 ponden op. In deze jaren van economische achteruitgang was de waarde van dit onroerend goed dus ruim 30% verminderd. De nieuwe eigenaar heeft Hoogerzael mogelijk nog wel een poosje als buitenplaats of woonhuis in gebruik gehouden maar daarna is het kasteel toch afgebroken. In het kadastrale minuut-plan uit 1820 (een overzicht van het hele grondgebied met gegevens over het soort perceel, de eigenaren en de oppervlakte) komt op de plaats waar Hoogerzael eens stond geen buitenhuis meer voor.

Toch weten we wel waar Hoogerzael gestaan heeft. Op de volgende bladzij staat een deel van een kadastrale kaart uit 1832. Op deze kaart zijn in de percelen achter de bebouwing van de Seisweg nog diverse waterpartijen te zien. In het vorige artikel zagen we dat Smallegange eind 17e eeuw in zijn Kronieken schreef “het oud Ridderlijk Huis Hoogerzael is vierkant rondom uit het water opgetrokken”. Op een andere plaats schreef hij over “de vijver die breed en diep rondom het Huis loopt”.  Wanneer we deze gegevens naast de kaart leggen dan moet het ‘hoefijzer’ in het midden wel de gracht rond het kasteel geweest zijn en moet het kasteel daarbinnen gestaan hebben. Dat is dus waar nu de eerste huizen van het Seispark staan.
Zoals we in een volgend artikel zullen zien, zijn inderdaad bij de bouw van deze huizen op die plaats nog de fundamenten van het oude kasteel gevonden. Dus wanneer het kasteel er nu nog zou staan, zouden we door de Olmenlaan er recht op af fietsen.

hoogerzaal
Op dit kaartje uit 1832 staat rechtsonder de vest met de singel. Van daar loopt naar linksboven de Seisweg met aan de rechterkant bebouwing. Het ‘hoefijzer’ in het midden is een deel van de vijver of gracht rond kasteel Hoogerzael.
Vaag is op dit kaartje ook de huidige bebouwing te zien.

Aan wie Hoogerzael in 1805 verkocht is, is niet bekend. Wel weten we dat het grondgebied van Hoogerzael rond 1900 in bezit was van de familie Lorier. Zij hadden een grote boerderij op de Seisweg, daar waar nu de twee-onder-een-kap woningen staan (nrs. 139 t/m 153).
Voor de tweede wereldoorlog waren de patronen van de voormalige vijvers en sloten nog goed in de percelen herkenbaar. Na de inundatie van 1944, waarbij maandenlang de eb en vloed van het zoute water over Hoogerzael spoelden, was er van dit patroon niet veel meer te zien. Maar ook nu nog zijn er, waar sloten gelegen hebben, zwakke plekken. Een zware machine kan daarin wegzakken.

Heggen snoeien en uw tuinafval

Tweemaal per jaar snoeien wij de heggen. Na de eerste snoeidag in mei zal onze tweede snoeidag op  donderdag 26 augustus zijn. We verzamelen het snoeiafval weer aan de begin van de Olmenlaan en bij de vijver in de Kornoeljelaan. U kunt ook dan uw eigen snoeiafval op onze afvalhoop gooien. Een aantal dagen later wordt dit door de gemeente afgevoerd. Tussendoor mag op deze plaatsen geen groenafval gestort worden. 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MEI 2021

Hoogerzael, eens stond er een kasteel

Natuurlijk kennen we allemaal Speelhof Hoogerzael; aan het eind van de Olmenlaan de Seisweg oversteken en je bent er. Maar wat was daar eerst en waarom de naam Hoogerzael? We gaan ver terug de geschiedenis in.

In de 17de eeuw was Middelburg een welvarende handelsstad. Er kwamen daardoor steeds meer mensen in de stad werken en wonen. Maar het leven in de stad was niet altijd prettig. Zeker in de zomer niet. De vele paarden die de karren met handelswaar trokken lieten veel stinkende mest achter, de vele mensen deden hun behoeften in tonnen in buitenprivaten. aan de Leerlooierssingel gebruikten de leerlooiers urine van koeien om hun koeienhuiden te weken, de grachten waren vies. Kortom, wanneer de zon lekker scheen, stonk de stad behoorlijk. De rijke bovenlaag van de bevolking vluchtte daarom in de zomer naar het platteland van Walcheren en bouwde daar fraaie buitenplaatsen met prachtige tuinen.

Behalve dat het daar prettig vertoeven was, waren deze buitenhuizen en lusthoven ook een statussymbool en een goede geldbelegging. Daarom werden er steeds meer gebouwd. De kroniekschrijver Mattheüs Smallegange schreef eind 17de eeuw dan ook: ‘de dorpen, heerlijke huizen en lusthoven liggen zo dicht op malkander, dat die de anderen als met een steen kunnen bewerpen’. Walcheren bestond toen voor een achtste deel uit buitenplaatsen met landgoederen. Twee van die buiten-plaatsen waren Huize De Griffioen aan de singel en kasteel Hoogerzael.

Kasteel Hoogerzael stond ongeveer op de plaats waar nu Speelhof Hoogerzael is. Van oorsprong was het een middeleeuwse adellijke hofstede.  In een belastingregister uit 1569 is sprake van ‘de bogairt (boomgaard) van Leunis Wisse, ghenoempt De Hooge Zale’ in Seisambacht buiten Middelburg. Later werd deze hofstee uitgebouwd tot een buitenplaats met dezelfde naam.

Ergens na 1675 werd deze buitenplaats gekocht door David van der Nisse. Hij was raadslid en schepen van Goes en gecommitteerde namens Goes in de Staten van Zeeland. Hoogerzael werd zijn zomerhuis. Deze ‘norsche David’, zoals hij ergens genoemd werd, heeft er veel geld aan  uitgegeven. Vermoedelijk was hij het die het huis grondig heeft laten herbouwen. Hij en zijn echtgenote Clara van Borssele van der Hooge hoorden bij de stedelijke elite en hun buitenhuis moest daarom allure hebben en hun hoge status uitdragen.

Eind 17e eeuw schreef Smallegange in de ‘Nieuwe Cronyk’ over deze David van der Nisse: ‘Te Middelburg vertoevende, bewoonde hij het zomerhuis Hogerzale (de Hooge Sale anno 1564) buiten de Seispoort.’
En dit ‘oud Ridderlijk Huis Hoogerzael’ omschreef hij als een ‘seer cierlijk nieuw gebouwt, vierkant rondom uit het water opgetrokken; in de voor- en achter-gevel, en boven op deselve, staen verscheide schoone beelden en borststukken. Daerin zijn sommige bequame (aangename) vertrekken, behalven een seer groote en heerlijk zael, allesins de aengenaemste uitsichten verschaffende.’


                                       
Deze afbeelding van Oud Hoogerzael is getekend in de 18de eeuw

Om op Hoogerzael te komen moest men over een ophaalbrug. Vervolgens kwam men op een brede weg die naar het gebouw leidde. Aan weerzijden van de laan waren bomen, struiken en bloemen geplant waaronder zulke uitheemse en bijzondere planten ‘soo dat men diergelijk in geheel Zeeland niet vind’. ’s Winters werden deze dure planten binnen bewaard. Voor dat doel was er een orangerie gebouwd.

Om het huis heen was een vijver aangelegd die achter het huis uitliep in twee armen met daartussen ’een kostelijken Bloemhof, vol van de schoonste en ongemeenste (weinig voorkomende) bloemen, uit alle landen naeuwkeurig by een gehaalt’. Achter de hagen waren moes-tuinen. Langs de schuttingen stonden fruitbomen.
Over het park rond het huis schreef Smallegange: ‘Daer in staen verscheide koyen en koten (hokken) voor faisanten, patrijzen, Duiven, Hoenderen, Eenden, in grote menigten, van allerhande schoone, rare, en ongemeene slag.’ Verder horen bij het buitenhuis ‘een fraey boeren-huis, een Oraenjery, een Stalling en een Koetshuis’.

Misschien heeft Smallegange een beetje overdreven maar duidelijk is wel dat op de plaats van Speelhof Hoogerzael rond 1700 een prachtige buitenplaats stond waar het ‘aengenaem vertoeven’ was.
Maar wat is er verder gebeurd en wat is er overgebleven? Daarover de volgende keer.

Heggen snoeien en uw tuinafval

Alles groeit weer hard. Ook de heggen in onze Bomenbuurt. Tweemaal per jaar snoeien wij een aantal hagen in de plantsoenen. Onze eerste snoeidag zal zijn op woensdag 26 mei.
Het snoeiafval wordt dan op twee plaatsen in de wijk verzameld: aan de begin van de Olmenlaan en bij de vijver in de Kornoeljelaan. Dit afval wordt, omdat het van openbaar groen afkomstig is, later door de gemeente opgehaald. Wanneer u rond de dagen dat wij snoeien zelf ook snoeit, kunt u uw groenafval  bij onze afvalhoop gooien. Tussendoor mag op deze plaatsen geen groenafval gestort worden. 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MAART 2021

Op 29, 30 en 31 januari hield de Vogelbescherming Nederland haar jaarlijkse Tuinvogeltelling. Door de lockdown deden dit jaar veel meer mensen mee dan vorige jaren: wel 200.000!
Landelijk werden de huismus (514.993), de koolmees (357.326), de pimpelmees (234.028) en de merel (230.781) het meest gezien.

Ook de aantallen per provincie en per postcode zijn beschikbaar. In de wijk Griffioen waren er 53 deelnemers waarvan 10 in de Bomenbuurt. Hier werden de volgende vogels het meest gespot:
1  Koolmees (131)           5  Kauw (52)                        8  Vink  (38)
2  Merel (90)                      6  Turkse tortel (51)          9  Heggenmus (29)      
3  Pimpelmees (57)         7  Roodborst (49)            10 Ekster (20)
 4  Huismus (55)                                                                                             
Opvallend is dat in heel Nederland en ook in Zeeland de huismus het meest gezien werd maar dit vogeltje in de Griffioen blijkbaar minder voorkomt. Is er in onze wijk te weinig gelegenheid om te nestelen?

Kunt u trouwens al deze vogels herkennen? Zo niet dan is de gratis cursus ‘Tuinvogels in Nederland’ misschien iets voor u. In deze vogel-cursus voor beginners leert u in tien vogellessen veel tuinvogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes, ezelsbruggetjes en leuke weetjes om nog meer van vogels te genieten.

Als u zich bij de Vogelbescherming hiervoor aanmeldt, krijgt u meteen de eerste vogelles per e-mail. Daarna ontvangt u 1x per vier dagen per mail de volgende aflevering. In iedere les kunt u terugbladeren naar de vorige les(sen). Zo maakt u op een leuke manier kennis met een aantal Nederlandse tuinvogels. U gaat in uw tuin veel meer zien en herkennen en  u krijgt praktische tips voor uw eigen tuin of balkon.

De bovengenoemde tien vogels worden allemaal in de cursus behandeld. En daarnaast de boomklever, boomkruiper, bosuil,  gaai, groenling, grote bonte specht, holenduif, houtduif,  koperwiek, kramsvogel, putter, sperwer, spreeuw,  winterkoning en zanglijster.

Veel plezier met deze cursus!

Oorlog en vrede in de lente

Aan het begin van de lenteperiode valt het altijd extra op dat ’s ochtends de vogels weer fluiten. Luister in de vroege ochtend maar eens goed! Aan alle kanten hoor je het zingen van de vogels. Voor ons mensen is de vogelzang iets om van te genieten. Voor vogels draait al dat gefluit maar om twee dingen: oorlog en vrede.

Waarom oorlog en vrede? De ene reden voor de vogelmannetjes om te zingen is het verdedigen van zijn territorium tegen rivalen. Met veel van hun gefluit strijden ze in de lente geweldloos met de concurrentie. Ze zingen: ‘Let op, hier ben ik!’, ‘ga weg of ik vlieg je aan’, ‘ik ben de sterkste’ of nog beter: ‘ik ben de baas!’.

De andere reden draait om de vrede, om de liefde. In het beginnende voorjaar begint het al snel te kriebelen bij de vogelmannen. Ze laten al hun voorzichtigheid varen en zingen uit volle borst. Hoe langer de man zingt, hoe groter de kans dat er een vrouwtje voorbij komt die de tijd neemt om haar mogelijke partner te bestuderen. 

Valt het je op dat het hier boven alleen over de mannetjes gaat? Dat klopt want alleen de mannen laten zich zo luidruchtig horen. Vrouwtjes hebben geen territorium te verdedigen en hoeven de mannen niet te versieren.

Zorgen voor nageslacht is natuurlijk het doel van dit kabaal in de lente. Daarvoor zijn verder nestelmogelijkheid, voedsel en veiligheid belangrijk. Vooral bomen en struiken bepalen voor een groot deel of vogels kunnen nestelen en of er voedsel veiligheid is. Struiken, heggen en klimplanten met doorns bieden bijvoorbeeld veiligheid. De besjes hiervan zijn voedsel. Van takjes, plantenrestjes en mos wordt een zacht nestje gemaakt.

Vogels gelden als een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Hoe meer verschillende planten en bomen, hoe meer vogels je een aantrekkelijk leefklimaat biedt. En dus hoe meer wij ze horen fluiten. Ook daarom zetten we ons in voor een groene Bomenbuurt met diversiteit aan begroeiing in plantsoenen en tuinen. Doet u mee?

Een afdakje voor de helft van de prijs?

Bij veel woningen in onze Bomenbuurt is door de firma ATM een overkapping over de ‘poort’ (de berging naast de voordeur) geplaatst. Daarbij zijn er verschillende uitvoeringen: tot de helft van de poort, over de hele poort, over de poort bij een hoekwoning….
Nog steeds heeft de Stichting Bomenbuurt Griffioen de mogelijkheid zo’n afdakje te subsidiëren. Daardoor betaalt u bij aanschaf de helft van de prijs.  Interesse? Zie griffioengroen.com à Voor bewoners.

Kent u onze website al?

In onze Bomenbuurt is veel moois te zien. Regelmatig komen er foto’s op onze website van al wat groeit en bloeit en leeft. Wilt u meegenieten of op bijzondere details gewezen worden? Bekijk dan onze website http://www.griffioengroen.com  eens.
U kunt ook aangeven dat u steeds een berichtje wilt ontvangen wanneer iets nieuws op de website geplaatst wordt. Rechts onderaan ziet u ‘Volg griffioengroen.com’. Vul daar uw mailadres in en klik op ‘Aanmelden’. Vervolgens krijgt u een mailtje met de vraag uw aanmelding te bevestigen. Klik in dit mailtje op ‘Bevestiging volgen’ en u ontvangt voortaan een mededeling wanneer iets aan de website toegevoegd is.

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/

 


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JANUARI 2021

Bomenburen beeldmerk

Nieuwe bomen in de Bomenbuurt

Onlangs heeft de gemeente tien nieuwe bomen in de Bomenbuurt geplant: twee in de Esdoornlaan, drie in de Kastanjelaan en vijf in het grasveld achter de Kastanjelaan. Al eerder hadden wij aangedrongen op herplanting in de Kastanjelaan maar de gemeente wilde dit liever tegelijk met bomenplant in andere straten doen.

In de Esdoornlaan zijn in 2020 enkele verouderde en verwilderde rozen-perkjes en drie Noorse Esdoorns door de gemeente verwijderd. Er zijn nu twee rode esdoorns (Acer rubrum) geplant.  Deze boom is oorspronkelijk afkomstig uit het oosten van de Verenigde Staten. De boom bloeit in maart voor de bladeren er aan komen en heeft opvallend rode bloemen. In de herfst verkleuren de groene bladeren in een wat paarsachtig rood.

In de Kastanjelaan moesten in de afgelopen jaren wegens de zgn. bloedingsziekte enkele oude kastanjebomen gerooid worden. Daar zijn nu drie ‘tamme kastanjes’ (Castanea sativa) voor terug geplant. De tamme kastanje komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. Zoals de naam al doet vermoeden zijn de vruchten van deze boom eetbaar. Dit in tegenstelling tot de mooie glanzende kastanjes die kinderen graag verzamelen
(de paardenkastanjes). Die zijn giftig.

Tamme kastanjes zitten met twee tot vier stuks in een bolster of napje. Je kunt ze rauw eten, poffen, roosteren of koken. In de herfst zijn ze ook wel in winkels te koop.

Achter de Kastanjelaan moesten enkele oude grote populieren gerooid worden omdat zij bij storm een gevaar konden opleveren. Er zijn nu op dit grasveld vijf amberbomen (Liquidambar styraciflua) geplant. Deze bomen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika en hebben aan de ene kant veel zon nodig maar kunnen daarnaast ook goed tegen de nattigheid van dit soms drassige grasveld.
De bladeren hebben mooie herfstkleuren: dieprood, geel en oranje. Het oliehoudende sap, dat hars wordt, bevat geneeskrachtige stoffen en werd door indianen daarom gebruikt bij wonden, huidkwalen, problemen met de spijsvertering en verkoudheid. Wist u trouwens dat het sap van deze bomen in Amerika gebruikt wordt als basis van kauwgom? Deze grondstof zit ook in de hier bekende groene pakjes chiclets kauwgom.

Overleg met Woongoed

Op 28 oktober jl. hadden wij, als bewonerscommissie voor de Bomenbuurt, ons jaarlijks overleg met Woongoed. Woongoed werd vertegenwoordigd door dhr. Richard Blom (medewerker participatie en relatiebeheer) en dhr. Michiel Geldof (medewerker inspectie). We hebben het gesprek als een open en plezierig overleg ervaren.

Om te beginnen hebben wij onze dank uitgesproken voor de jaarlijkse bijdrage die we van Woongoed ontvangen om ons werk als bewonerscommissie te kunnen doen en voor het doorgeven van mutaties zodat wij nieuwe bewoners in de Bomenbuurt kunnen verwelkomen met een informatiepakketje. Daarna zijn o.a. de volgende onderwerpen aan orde gekomen:

* Huizen in onze wijk die leeg komen te staan gaan over naar de vrije sector. We hebben er nogmaals voor gepleit dit te beperken tot een bepaald percentage van de wijk, zodat deze ruime huizen ook beschikbaar blijven voor grotere gezinnen die dan, dankzij de huurtoeslag, in een groter huis kunnen wonen. Op dit moment zijn er 15 van de 112 huizen in onze buurt verhuurd boven de liberalisatiegrens.

* Eind april hebben wij allen van Woongoed de ‘Aankondiging huuraanpassing per 1 juli 2020’ ontvangen met daarbij o.a. de puntentelling voor de woningwaardering. Deze telling was naar onze mening op enkele onderdelen niet juist. Richard gaf aan dat dit kwam door een nieuw systeem van meten en registreren. Wanneer een huis leeg komt of wanneer een huurder het meldt, wordt het opnieuw bekeken en zo nodig recht gezet. Overigens bleek het verschil niet van invloed te zijn op de huurprijs.

* Wanneer bewoners, bijv. om veiligheidsredenen, willen overstappen op elektrisch koken is dat voor eigen rekening. Bewoners moeten hiervoor wel toestemming vragen bij Woongoed. Dit in verband met een juiste aanleg van extra elektra. Het moet door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. Er wordt geen tegemoetkoming in de kosten gegeven. De verandering hoeft niet ongedaan gemaakt te worden bij het verlaten van de woning.

* Wanneer bewoners ontevreden zijn over een reparatie of nieuwe voorziening door bouwbedrijf  Joziasse moeten zij dit eerst bij Joziasse aangeven. Voor een blijvende klacht kan een huurder via de site of per mail een melding doen bij Woongoed. Woongoed is de eigenaar van de woning en dus verantwoordelijk.
Woongoed wil graag op de hoogte zijn van de (on)tevredenheid van de bewoners. Via het klanttevredenheidsonderzoek worden bewoners benaderd met de vraag  of de reparatie naar tevredenheid is uitgevoerd. U ontvangt de uitnodiging per mail.

* Woongoed Is van plan  in 2021 in onderzoek te doen naar de mogelijkheden van duurzaamheidsmaatregelen. Daarbij zal ook bekeken worden of het mogelijk is op de huizen zonnepanelen aan te brengen. Overigens is daarvoor toestemming van de gemeente nodig omdat de Bomenbuurt een gemeentelijk monument is. Als duidelijk is wat Woongoed kan en wil gaan doen zullen huurders hierover in 2022 geïnformeerd worden. Uitvoering van onderhoudsmaatregelen zoals schilderwerk e.d. worden bij voorkeur gecombineerd met duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen.

* Als Stichting Bomenbuurt constateren wij dat er al redelijk wat tuinen in de buurt zijn versteend en vinden het jammer dat dit in een groene wijk gedaan wordt. Wat gebeurt er met deze tuinen als de bewoners weggaan? Richard geeft aan dat bewoners vrij zijn tegels te leggen maar dat bij mutatie de tuin in de originele staat moet worden teruggebracht (tenzij de nieuwe bewoners de versteende tuin overnemen).  Sinds begin 2020 wordt daarvoor uitgegaan van maximaal één derde terras en twee derde groen. De voortuintjes horen bij de huizen en dus zijn de  bewoners verantwoordelijk voor het onderhoud van deze tuintjes.

* Woongoed start volgend jaar met sociaal wijkbeheer in alle wijken, dus ook in de Bomenbuurt. Sociaal wijkbeheerders zijn zichtbaar in de wijk en makkelijk aanspreekbaar. Het is de bedoeling dat zij er op letten dat het in de wijk schoon, heel en veilig blijft. Daarbij wordt ook naar de tuinen gekeken. Verder probeert een sociaal wijkbeheerder problemen tijdig te signaleren en deze op te lossen voor ze uit de hand lopen. Natuurlijk zal een sociaal wijkbeheerder ook contact houden met een bewonerscommissie zoals de Stichting Bomenbuurt.

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/