griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JULI 2021

Kasteel Hoogerzael: blinken en verzinken

In het vorige artikel (in Bomenburen mei 2021, na te lezen op onze website) hebben we gezien dat er rond 1700 op de plaats van Speelhof Hoogerzael een indrukwekkend kasteel stond, omringd door tuinen met zeldzame bomen en planten.

In de 18e eeuw ontstond er steeds meer behoefte aan betrouwbaar kaartmateriaal. In opdracht van o.a. de Staten van Zeeland maakten de cartografen David en Anthony Hattinga daarom kaarten van Walcheren. Op onderstaande kaart uit 1750 is aan de rechterkant van de ‘Seijs Straat’ het gebied van kasteel Hoogerzael herkenbaar (onder de letter R).G

In de 17e eeuw was Middelburg een welvarende handelsstad en de elite en de rijke kooplieden bouwden van hun winsten volop buitenhuizen voor zichzelf. Aan het eind van de 17e eeuw waren er ongeveer 270 buitenplaatsen op Walcheren, velen omringd door prachtig aangelegde tuinen en lusthoven. Maar halverwege de 18e eeuw begon dit te veranderen. De handel, die voor zoveel inkomsten had gezorgd, stortte in en er kwam een einde aan de welvaart in de Zeeuwse steden.

Voor de stedelijke elite werd in deze teruggang het onderhoud van hun grote buitenplaatsen vrijwel onbetaalbaar. Vaak waren er meerdere tuinlieden in dienst en al was er wel wat opbrengst uit houtkap, moestuin en boomgaarden, toch waren de kosten veel hoger dan de opbrengsten. Door deze economische achteruitgang verdwenen er in het laatste deel van de 18e eeuw veel buitenplaatsen op Walcheren. Dit nog versneld door de Franse inval en bezetting (1795 – 1814).
Veel van deze buitenhuizen werden verkocht aan boeren. Die braken de huizen af, gebruikten de stenen om weer iets anders te bouwen, kapten de bossen en ploegden de tuinen om tot akkerland.

Waarschijnlijk is dit alles ook met kasteel Hoogerzael gebeurd. Bekend is dat Hoogerzael in 1796 gekocht werd door Caspar van Citters. Hij betaalde daar 1300 Vlaamse ponden voor. Maar negen jaar later, in 1805, verkocht hij het weer. En hij leed flink verlies. Bij de verkoop bracht de buitenplaats nog maar 900 ponden op. In deze jaren van economische achteruitgang was de waarde van dit onroerend goed dus ruim 30% verminderd. De nieuwe eigenaar heeft Hoogerzael mogelijk nog wel een poosje als buitenplaats of woonhuis in gebruik gehouden maar daarna is het kasteel toch afgebroken. In het kadastrale minuut-plan uit 1820 (een overzicht van het hele grondgebied met gegevens over het soort perceel, de eigenaren en de oppervlakte) komt op de plaats waar Hoogerzael eens stond geen buitenhuis meer voor.

Toch weten we wel waar Hoogerzael gestaan heeft. Op de volgende bladzij staat een deel van een kadastrale kaart uit 1832. Op deze kaart zijn in de percelen achter de bebouwing van de Seisweg nog diverse waterpartijen te zien. In het vorige artikel zagen we dat Smallegange eind 17e eeuw in zijn Kronieken schreef “het oud Ridderlijk Huis Hoogerzael is vierkant rondom uit het water opgetrokken”. Op een andere plaats schreef hij over “de vijver die breed en diep rondom het Huis loopt”.  Wanneer we deze gegevens naast de kaart leggen dan moet het ‘hoefijzer’ in het midden wel de gracht rond het kasteel geweest zijn en moet het kasteel daarbinnen gestaan hebben. Dat is dus waar nu de eerste huizen van het Seispark staan.
Zoals we in een volgend artikel zullen zien, zijn inderdaad bij de bouw van deze huizen op die plaats nog de fundamenten van het oude kasteel gevonden. Dus wanneer het kasteel er nu nog zou staan, zouden we door de Olmenlaan er recht op af fietsen.

hoogerzaal
Op dit kaartje uit 1832 staat rechtsonder de vest met de singel. Van daar loopt naar linksboven de Seisweg met aan de rechterkant bebouwing. Het ‘hoefijzer’ in het midden is een deel van de vijver of gracht rond kasteel Hoogerzael.
Vaag is op dit kaartje ook de huidige bebouwing te zien.

Aan wie Hoogerzael in 1805 verkocht is, is niet bekend. Wel weten we dat het grondgebied van Hoogerzael rond 1900 in bezit was van de familie Lorier. Zij hadden een grote boerderij op de Seisweg, daar waar nu de twee-onder-een-kap woningen staan (nrs. 139 t/m 153).
Voor de tweede wereldoorlog waren de patronen van de voormalige vijvers en sloten nog goed in de percelen herkenbaar. Na de inundatie van 1944, waarbij maandenlang de eb en vloed van het zoute water over Hoogerzael spoelden, was er van dit patroon niet veel meer te zien. Maar ook nu nog zijn er, waar sloten gelegen hebben, zwakke plekken. Een zware machine kan daarin wegzakken.

Heggen snoeien en uw tuinafval

Tweemaal per jaar snoeien wij de heggen. Na de eerste snoeidag in mei zal onze tweede snoeidag op  donderdag 26 augustus zijn. We verzamelen het snoeiafval weer aan de begin van de Olmenlaan en bij de vijver in de Kornoeljelaan. U kunt ook dan uw eigen snoeiafval op onze afvalhoop gooien. Een aantal dagen later wordt dit door de gemeente afgevoerd. Tussendoor mag op deze plaatsen geen groenafval gestort worden. 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MEI 2021

Hoogerzael, eens stond er een kasteel

Natuurlijk kennen we allemaal Speelhof Hoogerzael; aan het eind van de Olmenlaan de Seisweg oversteken en je bent er. Maar wat was daar eerst en waarom de naam Hoogerzael? We gaan ver terug de geschiedenis in.

In de 17de eeuw was Middelburg een welvarende handelsstad. Er kwamen daardoor steeds meer mensen in de stad werken en wonen. Maar het leven in de stad was niet altijd prettig. Zeker in de zomer niet. De vele paarden die de karren met handelswaar trokken lieten veel stinkende mest achter, de vele mensen deden hun behoeften in tonnen in buitenprivaten. aan de Leerlooierssingel gebruikten de leerlooiers urine van koeien om hun koeienhuiden te weken, de grachten waren vies. Kortom, wanneer de zon lekker scheen, stonk de stad behoorlijk. De rijke bovenlaag van de bevolking vluchtte daarom in de zomer naar het platteland van Walcheren en bouwde daar fraaie buitenplaatsen met prachtige tuinen.

Behalve dat het daar prettig vertoeven was, waren deze buitenhuizen en lusthoven ook een statussymbool en een goede geldbelegging. Daarom werden er steeds meer gebouwd. De kroniekschrijver Mattheüs Smallegange schreef eind 17de eeuw dan ook: ‘de dorpen, heerlijke huizen en lusthoven liggen zo dicht op malkander, dat die de anderen als met een steen kunnen bewerpen’. Walcheren bestond toen voor een achtste deel uit buitenplaatsen met landgoederen. Twee van die buiten-plaatsen waren Huize De Griffioen aan de singel en kasteel Hoogerzael.

Kasteel Hoogerzael stond ongeveer op de plaats waar nu Speelhof Hoogerzael is. Van oorsprong was het een middeleeuwse adellijke hofstede.  In een belastingregister uit 1569 is sprake van ‘de bogairt (boomgaard) van Leunis Wisse, ghenoempt De Hooge Zale’ in Seisambacht buiten Middelburg. Later werd deze hofstee uitgebouwd tot een buitenplaats met dezelfde naam.

Ergens na 1675 werd deze buitenplaats gekocht door David van der Nisse. Hij was raadslid en schepen van Goes en gecommitteerde namens Goes in de Staten van Zeeland. Hoogerzael werd zijn zomerhuis. Deze ‘norsche David’, zoals hij ergens genoemd werd, heeft er veel geld aan  uitgegeven. Vermoedelijk was hij het die het huis grondig heeft laten herbouwen. Hij en zijn echtgenote Clara van Borssele van der Hooge hoorden bij de stedelijke elite en hun buitenhuis moest daarom allure hebben en hun hoge status uitdragen.

Eind 17e eeuw schreef Smallegange in de ‘Nieuwe Cronyk’ over deze David van der Nisse: ‘Te Middelburg vertoevende, bewoonde hij het zomerhuis Hogerzale (de Hooge Sale anno 1564) buiten de Seispoort.’
En dit ‘oud Ridderlijk Huis Hoogerzael’ omschreef hij als een ‘seer cierlijk nieuw gebouwt, vierkant rondom uit het water opgetrokken; in de voor- en achter-gevel, en boven op deselve, staen verscheide schoone beelden en borststukken. Daerin zijn sommige bequame (aangename) vertrekken, behalven een seer groote en heerlijk zael, allesins de aengenaemste uitsichten verschaffende.’


                                       
Deze afbeelding van Oud Hoogerzael is getekend in de 18de eeuw

Om op Hoogerzael te komen moest men over een ophaalbrug. Vervolgens kwam men op een brede weg die naar het gebouw leidde. Aan weerzijden van de laan waren bomen, struiken en bloemen geplant waaronder zulke uitheemse en bijzondere planten ‘soo dat men diergelijk in geheel Zeeland niet vind’. ’s Winters werden deze dure planten binnen bewaard. Voor dat doel was er een orangerie gebouwd.

Om het huis heen was een vijver aangelegd die achter het huis uitliep in twee armen met daartussen ’een kostelijken Bloemhof, vol van de schoonste en ongemeenste (weinig voorkomende) bloemen, uit alle landen naeuwkeurig by een gehaalt’. Achter de hagen waren moes-tuinen. Langs de schuttingen stonden fruitbomen.
Over het park rond het huis schreef Smallegange: ‘Daer in staen verscheide koyen en koten (hokken) voor faisanten, patrijzen, Duiven, Hoenderen, Eenden, in grote menigten, van allerhande schoone, rare, en ongemeene slag.’ Verder horen bij het buitenhuis ‘een fraey boeren-huis, een Oraenjery, een Stalling en een Koetshuis’.

Misschien heeft Smallegange een beetje overdreven maar duidelijk is wel dat op de plaats van Speelhof Hoogerzael rond 1700 een prachtige buitenplaats stond waar het ‘aengenaem vertoeven’ was.
Maar wat is er verder gebeurd en wat is er overgebleven? Daarover de volgende keer.

Heggen snoeien en uw tuinafval

Alles groeit weer hard. Ook de heggen in onze Bomenbuurt. Tweemaal per jaar snoeien wij een aantal hagen in de plantsoenen. Onze eerste snoeidag zal zijn op woensdag 26 mei.
Het snoeiafval wordt dan op twee plaatsen in de wijk verzameld: aan de begin van de Olmenlaan en bij de vijver in de Kornoeljelaan. Dit afval wordt, omdat het van openbaar groen afkomstig is, later door de gemeente opgehaald. Wanneer u rond de dagen dat wij snoeien zelf ook snoeit, kunt u uw groenafval  bij onze afvalhoop gooien. Tussendoor mag op deze plaatsen geen groenafval gestort worden. 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MAART 2021

Op 29, 30 en 31 januari hield de Vogelbescherming Nederland haar jaarlijkse Tuinvogeltelling. Door de lockdown deden dit jaar veel meer mensen mee dan vorige jaren: wel 200.000!
Landelijk werden de huismus (514.993), de koolmees (357.326), de pimpelmees (234.028) en de merel (230.781) het meest gezien.

Ook de aantallen per provincie en per postcode zijn beschikbaar. In de wijk Griffioen waren er 53 deelnemers waarvan 10 in de Bomenbuurt. Hier werden de volgende vogels het meest gespot:
1  Koolmees (131)           5  Kauw (52)                        8  Vink  (38)
2  Merel (90)                      6  Turkse tortel (51)          9  Heggenmus (29)      
3  Pimpelmees (57)         7  Roodborst (49)            10 Ekster (20)
 4  Huismus (55)                                                                                             
Opvallend is dat in heel Nederland en ook in Zeeland de huismus het meest gezien werd maar dit vogeltje in de Griffioen blijkbaar minder voorkomt. Is er in onze wijk te weinig gelegenheid om te nestelen?

Kunt u trouwens al deze vogels herkennen? Zo niet dan is de gratis cursus ‘Tuinvogels in Nederland’ misschien iets voor u. In deze vogel-cursus voor beginners leert u in tien vogellessen veel tuinvogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes, ezelsbruggetjes en leuke weetjes om nog meer van vogels te genieten.

Als u zich bij de Vogelbescherming hiervoor aanmeldt, krijgt u meteen de eerste vogelles per e-mail. Daarna ontvangt u 1x per vier dagen per mail de volgende aflevering. In iedere les kunt u terugbladeren naar de vorige les(sen). Zo maakt u op een leuke manier kennis met een aantal Nederlandse tuinvogels. U gaat in uw tuin veel meer zien en herkennen en  u krijgt praktische tips voor uw eigen tuin of balkon.

De bovengenoemde tien vogels worden allemaal in de cursus behandeld. En daarnaast de boomklever, boomkruiper, bosuil,  gaai, groenling, grote bonte specht, holenduif, houtduif,  koperwiek, kramsvogel, putter, sperwer, spreeuw,  winterkoning en zanglijster.

Veel plezier met deze cursus!

Oorlog en vrede in de lente

Aan het begin van de lenteperiode valt het altijd extra op dat ’s ochtends de vogels weer fluiten. Luister in de vroege ochtend maar eens goed! Aan alle kanten hoor je het zingen van de vogels. Voor ons mensen is de vogelzang iets om van te genieten. Voor vogels draait al dat gefluit maar om twee dingen: oorlog en vrede.

Waarom oorlog en vrede? De ene reden voor de vogelmannetjes om te zingen is het verdedigen van zijn territorium tegen rivalen. Met veel van hun gefluit strijden ze in de lente geweldloos met de concurrentie. Ze zingen: ‘Let op, hier ben ik!’, ‘ga weg of ik vlieg je aan’, ‘ik ben de sterkste’ of nog beter: ‘ik ben de baas!’.

De andere reden draait om de vrede, om de liefde. In het beginnende voorjaar begint het al snel te kriebelen bij de vogelmannen. Ze laten al hun voorzichtigheid varen en zingen uit volle borst. Hoe langer de man zingt, hoe groter de kans dat er een vrouwtje voorbij komt die de tijd neemt om haar mogelijke partner te bestuderen. 

Valt het je op dat het hier boven alleen over de mannetjes gaat? Dat klopt want alleen de mannen laten zich zo luidruchtig horen. Vrouwtjes hebben geen territorium te verdedigen en hoeven de mannen niet te versieren.

Zorgen voor nageslacht is natuurlijk het doel van dit kabaal in de lente. Daarvoor zijn verder nestelmogelijkheid, voedsel en veiligheid belangrijk. Vooral bomen en struiken bepalen voor een groot deel of vogels kunnen nestelen en of er voedsel veiligheid is. Struiken, heggen en klimplanten met doorns bieden bijvoorbeeld veiligheid. De besjes hiervan zijn voedsel. Van takjes, plantenrestjes en mos wordt een zacht nestje gemaakt.

Vogels gelden als een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Hoe meer verschillende planten en bomen, hoe meer vogels je een aantrekkelijk leefklimaat biedt. En dus hoe meer wij ze horen fluiten. Ook daarom zetten we ons in voor een groene Bomenbuurt met diversiteit aan begroeiing in plantsoenen en tuinen. Doet u mee?

Een afdakje voor de helft van de prijs?

Bij veel woningen in onze Bomenbuurt is door de firma ATM een overkapping over de ‘poort’ (de berging naast de voordeur) geplaatst. Daarbij zijn er verschillende uitvoeringen: tot de helft van de poort, over de hele poort, over de poort bij een hoekwoning….
Nog steeds heeft de Stichting Bomenbuurt Griffioen de mogelijkheid zo’n afdakje te subsidiëren. Daardoor betaalt u bij aanschaf de helft van de prijs.  Interesse? Zie griffioengroen.com à Voor bewoners.

Kent u onze website al?

In onze Bomenbuurt is veel moois te zien. Regelmatig komen er foto’s op onze website van al wat groeit en bloeit en leeft. Wilt u meegenieten of op bijzondere details gewezen worden? Bekijk dan onze website http://www.griffioengroen.com  eens.
U kunt ook aangeven dat u steeds een berichtje wilt ontvangen wanneer iets nieuws op de website geplaatst wordt. Rechts onderaan ziet u ‘Volg griffioengroen.com’. Vul daar uw mailadres in en klik op ‘Aanmelden’. Vervolgens krijgt u een mailtje met de vraag uw aanmelding te bevestigen. Klik in dit mailtje op ‘Bevestiging volgen’ en u ontvangt voortaan een mededeling wanneer iets aan de website toegevoegd is.

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/

 


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JANUARI 2021

Bomenburen beeldmerk

Nieuwe bomen in de Bomenbuurt

Onlangs heeft de gemeente tien nieuwe bomen in de Bomenbuurt geplant: twee in de Esdoornlaan, drie in de Kastanjelaan en vijf in het grasveld achter de Kastanjelaan. Al eerder hadden wij aangedrongen op herplanting in de Kastanjelaan maar de gemeente wilde dit liever tegelijk met bomenplant in andere straten doen.

In de Esdoornlaan zijn in 2020 enkele verouderde en verwilderde rozen-perkjes en drie Noorse Esdoorns door de gemeente verwijderd. Er zijn nu twee rode esdoorns (Acer rubrum) geplant.  Deze boom is oorspronkelijk afkomstig uit het oosten van de Verenigde Staten. De boom bloeit in maart voor de bladeren er aan komen en heeft opvallend rode bloemen. In de herfst verkleuren de groene bladeren in een wat paarsachtig rood.

In de Kastanjelaan moesten in de afgelopen jaren wegens de zgn. bloedingsziekte enkele oude kastanjebomen gerooid worden. Daar zijn nu drie ‘tamme kastanjes’ (Castanea sativa) voor terug geplant. De tamme kastanje komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. Zoals de naam al doet vermoeden zijn de vruchten van deze boom eetbaar. Dit in tegenstelling tot de mooie glanzende kastanjes die kinderen graag verzamelen
(de paardenkastanjes). Die zijn giftig.

Tamme kastanjes zitten met twee tot vier stuks in een bolster of napje. Je kunt ze rauw eten, poffen, roosteren of koken. In de herfst zijn ze ook wel in winkels te koop.

Achter de Kastanjelaan moesten enkele oude grote populieren gerooid worden omdat zij bij storm een gevaar konden opleveren. Er zijn nu op dit grasveld vijf amberbomen (Liquidambar styraciflua) geplant. Deze bomen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika en hebben aan de ene kant veel zon nodig maar kunnen daarnaast ook goed tegen de nattigheid van dit soms drassige grasveld.
De bladeren hebben mooie herfstkleuren: dieprood, geel en oranje. Het oliehoudende sap, dat hars wordt, bevat geneeskrachtige stoffen en werd door indianen daarom gebruikt bij wonden, huidkwalen, problemen met de spijsvertering en verkoudheid. Wist u trouwens dat het sap van deze bomen in Amerika gebruikt wordt als basis van kauwgom? Deze grondstof zit ook in de hier bekende groene pakjes chiclets kauwgom.

Overleg met Woongoed

Op 28 oktober jl. hadden wij, als bewonerscommissie voor de Bomenbuurt, ons jaarlijks overleg met Woongoed. Woongoed werd vertegenwoordigd door dhr. Richard Blom (medewerker participatie en relatiebeheer) en dhr. Michiel Geldof (medewerker inspectie). We hebben het gesprek als een open en plezierig overleg ervaren.

Om te beginnen hebben wij onze dank uitgesproken voor de jaarlijkse bijdrage die we van Woongoed ontvangen om ons werk als bewonerscommissie te kunnen doen en voor het doorgeven van mutaties zodat wij nieuwe bewoners in de Bomenbuurt kunnen verwelkomen met een informatiepakketje. Daarna zijn o.a. de volgende onderwerpen aan orde gekomen:

* Huizen in onze wijk die leeg komen te staan gaan over naar de vrije sector. We hebben er nogmaals voor gepleit dit te beperken tot een bepaald percentage van de wijk, zodat deze ruime huizen ook beschikbaar blijven voor grotere gezinnen die dan, dankzij de huurtoeslag, in een groter huis kunnen wonen. Op dit moment zijn er 15 van de 112 huizen in onze buurt verhuurd boven de liberalisatiegrens.

* Eind april hebben wij allen van Woongoed de ‘Aankondiging huuraanpassing per 1 juli 2020’ ontvangen met daarbij o.a. de puntentelling voor de woningwaardering. Deze telling was naar onze mening op enkele onderdelen niet juist. Richard gaf aan dat dit kwam door een nieuw systeem van meten en registreren. Wanneer een huis leeg komt of wanneer een huurder het meldt, wordt het opnieuw bekeken en zo nodig recht gezet. Overigens bleek het verschil niet van invloed te zijn op de huurprijs.

* Wanneer bewoners, bijv. om veiligheidsredenen, willen overstappen op elektrisch koken is dat voor eigen rekening. Bewoners moeten hiervoor wel toestemming vragen bij Woongoed. Dit in verband met een juiste aanleg van extra elektra. Het moet door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. Er wordt geen tegemoetkoming in de kosten gegeven. De verandering hoeft niet ongedaan gemaakt te worden bij het verlaten van de woning.

* Wanneer bewoners ontevreden zijn over een reparatie of nieuwe voorziening door bouwbedrijf  Joziasse moeten zij dit eerst bij Joziasse aangeven. Voor een blijvende klacht kan een huurder via de site of per mail een melding doen bij Woongoed. Woongoed is de eigenaar van de woning en dus verantwoordelijk.
Woongoed wil graag op de hoogte zijn van de (on)tevredenheid van de bewoners. Via het klanttevredenheidsonderzoek worden bewoners benaderd met de vraag  of de reparatie naar tevredenheid is uitgevoerd. U ontvangt de uitnodiging per mail.

* Woongoed Is van plan  in 2021 in onderzoek te doen naar de mogelijkheden van duurzaamheidsmaatregelen. Daarbij zal ook bekeken worden of het mogelijk is op de huizen zonnepanelen aan te brengen. Overigens is daarvoor toestemming van de gemeente nodig omdat de Bomenbuurt een gemeentelijk monument is. Als duidelijk is wat Woongoed kan en wil gaan doen zullen huurders hierover in 2022 geïnformeerd worden. Uitvoering van onderhoudsmaatregelen zoals schilderwerk e.d. worden bij voorkeur gecombineerd met duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen.

* Als Stichting Bomenbuurt constateren wij dat er al redelijk wat tuinen in de buurt zijn versteend en vinden het jammer dat dit in een groene wijk gedaan wordt. Wat gebeurt er met deze tuinen als de bewoners weggaan? Richard geeft aan dat bewoners vrij zijn tegels te leggen maar dat bij mutatie de tuin in de originele staat moet worden teruggebracht (tenzij de nieuwe bewoners de versteende tuin overnemen).  Sinds begin 2020 wordt daarvoor uitgegaan van maximaal één derde terras en twee derde groen. De voortuintjes horen bij de huizen en dus zijn de  bewoners verantwoordelijk voor het onderhoud van deze tuintjes.

* Woongoed start volgend jaar met sociaal wijkbeheer in alle wijken, dus ook in de Bomenbuurt. Sociaal wijkbeheerders zijn zichtbaar in de wijk en makkelijk aanspreekbaar. Het is de bedoeling dat zij er op letten dat het in de wijk schoon, heel en veilig blijft. Daarbij wordt ook naar de tuinen gekeken. Verder probeert een sociaal wijkbeheerder problemen tijdig te signaleren en deze op te lossen voor ze uit de hand lopen. Natuurlijk zal een sociaal wijkbeheerder ook contact houden met een bewonerscommissie zoals de Stichting Bomenbuurt.

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/

 


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN NOVEMBER 2020

Bomenburen beeldmerk

Huis Overwater

Wanneer u deze zomer vanuit de Bomenbuurt over de singel naar de wijk ’t Zand reed, hebt u het vast wel gezien: huis Overwater (Langevielesingel 10) werd gerestaureerd. De vorige bewoners (een ouder echtpaar) waren verhuisd en de woning moest eerst grondig gerenoveerd worden. Het huis is een Rijksmonument, daarom mocht bij deze restauratie aan het uiterlijk niets veranderd worden.
Het gebouw moet al heel oud zijn en is oorspronkelijk waarschijnlijk een kleine buitenplaats geweest. Rijke inwoners van Middelburg konden in de zomer door naar hun buitenplaats te gaan de stinkende binnenstad ontvluchten.

Het huis kreeg de naam Overwater. Bij de grote buitenplaats Huize De Griffioen behoorden niet alleen omliggende tuinen maar ook tuinen die, van De Griffioen uit gezien, aan de overkant van de Domburgse water-gang lagen. Vandaar de naam ‘Overwater’ of ‘Overtuin’.

Nu ligt dit huis Overwater aan de singel maar op foto’s van rond 1900 is te zien dat de situatie toen heel anders was. De singel was alleen een smalle dijk. De Domburgse watergang boog vóór die dijk af naar rechts, stroomde voorlangs dit huis en kwam tegenover de ‘heul’ (zie hieronder) in de Vest uit. Het huis Overwater stond direct aan dit stuk watergang en was alleen via een bruggetje aan de zijkant van het huis te bereiken. De deur zit dan ook nog steeds aan die zijkant.

De ‘heul’ is nog zichtbaar. Het is een heel klein tunneltje onder het bolwerk door. Wanneer je goed kijkt kun je hem vanaf de singel zien. Op het bolwerk is boven de heul een plateautje met een leuning en een bankje.

Landwegen waren vroeger, zeker in de herfst en de winter, slecht te berijden. Vervoer over water ging beter. Schuitjes met landbouwproducten voeren over de watergang, bogen voor het singeldijkje rechts af, gingen langs huis Overwater, onder het bruggetje van Overwater en het bruggetje naar de Vest door, staken de Vest over en kwamen door de heul in de binnenstad. Aan de andere kant van de heul werd aangemeerd bij het Armeniaans Schuitvlot (een schuitvlot was een aanlegplaats voor smalle schuiten met een platte bodem). Zo konden de producten binnen de veilige bolwerken van de stad aan de man gebracht worden.

Nu we toch op de singel zijn: Huize De Griffioen en de tuinen zijn in 1932 door de gemeente Middelburg aangekocht. De tuinen van Overwater werden de gemeentelijke kwekerij. Er stond al een oude schuur die rond 1900 gebouwd was en oorspronkelijk bij de ernaast gelegen ‘Oude Visscherij’ hoorde. In 1981 werd deze (witte) schuur verbouwd en werd er een nieuwe (zwarte) schuur naast gebouwd. Daarop prijkt nu met grote letters de naam ‘Overwater’.
In 1996 heeft de gemeente Middelburg de kwekerij verkocht aan Arduin en tot 2017 bleef het een kwekerij die dagbesteding bood aan mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Daarna kwam er een Versmarkt in de schuur maar na enkele jaren moest die alweer sluiten.

Het voormalige Arduin is sinds 2019 onderdeel van ’s Heeren Loo. Daardoor is nu ’s Heeren Loo de eigenaar van het hele terrein, inclusief het huis Overwater en de beide schuren. Nog steeds wordt er gewerkt door cliënten  met een beperking. Er is geen kwekerij meer. Nu gaat het vooral om houtbewerking en onderhoud van het uitgestrekte terrein.

Tenslotte:  ‘De Oude Visscherij’ (Langevielesingel 16). Tot het begin van de 20-eeuw werd er vóór dit huis op paling gevist. Ten behoeve van  deze visserij was een steiger in de Vest aangelegd. Het plateautje tegenover ‘De Oude Visscherij’ is een overblijfsel van deze steiger.

We kunnen het niet laten …..

We kunnen het niet laten: op één dag (1 oktober) kwamen bij velen van ons twee berichten binnen over hitte, tuinen en tegels.

In “HVM nieuws– kwartaalblad van de Huurdersvereniging Middelburg’ stond onder het kopje ‘Hoe ga je hitte in de woning tegen?’:
“Hoe meer steen in de omgeving, hoe moeilijker het is om hitte tegen te gaan. Want stenen houden heel goed warmte vast en stralen die uit als de temperatuur in de avond zakt. Heeft u ( …) veel tegels in de tuin, begin dan met tegels te verwijderen. Je kunt er dan ook een leuke tuin van maken. ( … ) Bomen, planten en gras helpen om de omgeving nog koeler te maken. “

En in de mail “DELTA Energie” – de maandelijkse mail met informatie en tips van de DELTA wordt gezegd:
“Veel tuinen in Zeeland liggen vol met tegels. Dat is makkelijk voor het onderhoud, maar insecten, vlinders en vogels slaan die tuinen graag over. En bij die zomerse wolkbreuk loopt u meer kans op wateroverlast. Niets is zo leuk als een lekker groene tuin waarin allerlei dieren het lekker naar hun zin hebben. En zeg nou zelf… een groene oase is toch veel leuker dan een grijze vlakte?”

Als Stichting Bomenbuurt Griffioen zijn we het hier natuurlijk van harte mee eens. En wanneer u wilt, geven we u graag adviezen over een  onderhoudsvriendelijke tuin.

Bladblazen, snoeien en uw snoeiafval

Bladeren op de grasvelden verstikken het gras. Binnenkort zal dit blad op de straten geblazen worden. Daar haalt de gemeente het weer weg. Heesters snoeien kan het beste gedaan worden wanneer er geen blad meer aan de struiken zit. Daarom willen wij op 4 december nog een snoeironde hebben. Rond die datum kunt ook u uw snoeiafval kwijt op onze stortplaatsen in de Kornoeljelaan en de Olmenlaan.

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar. Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN SEPTEMBER 2020

Bomenburen beeldmerk

Aan de haak

U hebt ze deze zomer vast en zeker aan de waterkant van de Vest zien zitten: vissers! En het lijken er steeds meer te worden. Maar waar vissen ze op? Wat is daar leuk aan? Hoe komen die vissen in de Vest? Wat wordt met de gevangen vis gedaan?
Redenen genoeg om er eens naar te vragen bij dhr. Kabboord van de Hengelsportvereniging Middelburg.

De Hengelsportvereniging Middelburg beheert diverse wateren op Walcheren zoals de Veerse Kreek en stadswateren in Middelburg, waaronder ook de Vest en de vijvers in de Griffioen. De vereniging draagt zorg voor de visbestanden  en organiseert o.a. viswedstrijden in zoet en zout water. De wedstrijden konden dit jaar door corona niet doorgaan maar het vissen aan de waterkant wel. Daar zit je vanzelf op meer dan 1,5 m van elkaar. En inderdaad: doordat vele andere buiten-activiteiten niet mochten en het prima weer was, zijn meer mensen gaan vissen. De Hengelsportvereniging heeft er in het afgelopen halfjaar een flink aantal nieuwe leden bij gekregen. (Overigens mag iedereen in de Vest vissen. Daarvoor hoef je geen lid van de vereniging te zijn.)

KARPER

De sportvissers aan de kant van de Vest vissen op karpers. Karpers voelen zich thuis in ondiep water dat stilstaat of langzaam stroomt, zoals de Vest. Zij houden daarnaast van warmte. Wanneer de watertemperatuur tussen de 23 en 28 graden Celsius komt, is de karper actief bezig om voedsel te zoeken, vooral in de vroege ochtend en de avond. Dat is dan ook de beste tijd om ze aan een haak een lekker hapje voor te houden in de hoop dat ze bijten en gevangen kunnen worden.
Overdag is de karper het minst actief en zijn de vangkansen het kleinst. Tijdens de herfst- en winterperiode zoekt de karper plaatsen waar de warmte langer vastgehouden wordt. Dat kunnen de dieper gelegen plekken in de Vest zijn of, zoals hier, de watergangen van Walcheren die meer beschut liggen.

Het voedsel van de karper bestaat voornamelijk uit dierlijke organismen zoals insectenlarven, muggenlarven, wormpjes, borstelwormen en slakken. Hij zoekt die in de modderige bodem en maakt gebruik van zijn reuk- en smaakvermogen om dit voedsel op te zoeken. Met zijn uitstulpbare bek zuigt hij zijn voedsel + de nodige modder op en hij filtert daarna het eigenlijke voedsel eruit. Wanneer er weinig dierlijk voedsel beschikbaar is zal de karper ook waterplanten opeten.

De karpers in de Vest zijn voornamelijk schubkarpers en daarnaast wat spiegelkarpers. Het zijn gekweekte vissen die door de Hengelsport-vereniging aangekocht worden en hier uitgezet worden. Ze komen meestal uit het buitenland. Dit jaar zouden er schubkarpers uit een kweekvijver in België komen maar door omstandigheden is dat niet doorgegaan.

Karpers zijn grote en sterke dieren die zich krachtig verzetten wanneer ze gevangen worden. Voor sportvissers is het daarom de uitdaging het gevecht met deze dieren aan te gaan en ze op de kant te krijgen. Karpers worden niet gegeten. De vis heeft een karakteristieke smaak en de graten zijn moeilijk te verwijderen. De gevangen karper wordt op de kant gelegd (liefst op een zachte onthaakmat) en met een onthaaktang ontdaan van de haak in zijn bek.
Nadat hij gemeten en op de foto gezet is, wordt hij daarna  weer terug gezet in het water. En de sportvisser kan (hopelijk) een nieuw record in zijn boekje noteren. In de Vest worden karpers tot 70 cm en 7 kg gevangen. Flinke jongens dus.

Karpers in de Bomenbuurt

Misschien herinnert u het zich: in de hete zomer van vorige jaar dreven er op een zondagmorgen tientallen dode karpers in de vijver naast de Berkenlaan. Dit waren graskarpers. De Hengelsportvereniging wilde deze afgesloten vijver graag als kweekvijver voor andere vissoorten gebruiken maar er was teveel begroeiing in het water. De graskarper voedt zich voor een groot gedeelte met plantaardig materiaal. Daarom waren er in deze vijver graskarpers uitgezet om te kijken of die de waterplanten kunnen bestrijden. Maar door de hitte en het gebrek aan zuurstof hebben de vissen het niet gered. De dode vissen zijn er door de gemeente uitgeschept en de gemeente heeft waterbegroeiing in de vijver verwijderd. Deze proef is dus mislukt. De hengelsportvereniging onderzoekt nog hoe de kwaliteit van het water in de vijver is, welke vissen er aanwezig zijn en welke mogelijkheden deze vijver wel biedt.

Buurthulp Griffioen

Bij de huis aan huis versie van deze Nieuwsbrief Bomenburen vindt u (nogmaals) een flyer van Buurthulp Griffioen.
Ruim 20 wijkbewoners van de Griffioen hebben zich, na een vraag van  Welzijn Middelburg, bereid verklaard om een andere bewoner zo nodig even te helpen. Het gaat daarbij steeds om eenvoudige hulp die de professionele hulpverlening niet biedt. En om tijdelijke hulp, niet om structurele hulp. Voorbeelden hiervan ziet u in de flyer. In onze wijk is bijv. in de afgelopen maanden iemand geholpen die door haar rug gegaan was en even een paar dingen in huis niet kon doen, zijn boodschappen gedaan met een oudere persoon die tijdelijk niet kon autorijden en is een gezin geholpen met maaltijden.
De Bomenbuurt is onderdeel van de wijk Griffioen en dus betreft ‘Buurthulp Griffioen’ ook ons. Misschien zou u nu of in de toekomst net even wat eenvoudige hulp kunnen gebruiken.

Het tel.nr. van de Buurthulpcoördinator is 06 45 31 81 44 en bereikbaar op ma t/m vr tussen 11:00 en 13:00 
Daarnaast kunt u ons mailen via buurthulpgriffioen@gmail.com

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar. Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/