griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


1 reactie

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MEI 2022

Bomenburen beeldmerk

Het Olmenpleintje

Nee, een officiële naam is het niet en op Google Maps zul je het tevergeefs intikken maar het is er wel: het Olmenpleintje op de hoek van de Olmenlaan en de Berkenlaan. Met een steeds mooier wordende vleugelnoot in het midden, een paar spelletjes (alleen voor kinderen?) en met bankjes in de zon of, als het warm is, in de schaduw van de boom.
Vóór 2009 was daar een grasveld en aan de overkant van de Olmenlaan stonden schoolgebouwen. Die zouden afgebroken worden en er zouden woningen voor senioren komen (wat nu de Olmenhof is). Het toenmalige bestuur van onze stichting wilde voor die ouderen een rustig plekje in de zon creëren. Dat werd het Olmenpleintje. Met financiële ondersteuning van Woongoed, het Oranje Fonds en de gemeente Middelburg kon dit gerealiseerd worden. Ter gelegenheid van de opening dichtte de stadsdichter Johannes Herman Buma:

Een plein voor allen
Ze legden in de wijk een plein aan
om te toeven, het heeft een plaats
gekregen tussen nieuw en oud,
ten behoeve van gevestigde en
gekomen bewoners van rondom

Kinderen spelen op het groen
ouderen onthaasting doen, kunnen
verpozen schaduw en zon hier zal
de lucht klinken aangenaam
tussen beminde bomen zitten
op blanke planken in elk seizoen
moet het hier te doen zijn even geen
bezorgdheid vrij van vlijt

Elkaar begroeten hier ontmoeten in de
houten rust; bewust aanwezig op dit
plein, hoeft niemand nog eenzaam te zijn.

De eerste jaren was het pleintje nog een beetje kaal: alleen bankjes, een jonge boom en een beginnend heggetje.
Bij het 10-jarig bestaan van onze stichting (in 2015) zijn daar de speeltoestellen bij gekomen. En inmiddels is het pleintje een fijn plekje om even rustig in de zon te zitten. Je ziet dan ook steeds meer mensen daar gebruik van maken.

 

Met opzet werd in het midden een vleugelnoot (Pterocarya ) geplant, een snelgroeiende boom met een laaghangende, brede en dichte kruin. De vrucht is een kleine noot waar twee schutbladen omheen zijn gevormd als een soort vleugels.  De Nederlandse en de wetenschappelijke naam van de boom slaat op deze vruchten (pteron = gevleugeld, karyon = noot). De nootjes hangen met velen bij elkaar in lange trossen aan de boom. Deze trossen blijven in de winter aan de boom en vallen pas in het voorjaar af.

Een vleugelnoot heeft licht en ruimte nodig en dan kan hij zich tot een prachtige en imposante boom ontwikkelen. Een nadeel van deze boom is wel dat hij aan de oppervlakte wortelt. Daardoor is de vleugelnoot niet geschikt als straatboom. De wortels duwen de straatverharding omhoog. Ook op het Olmenplein duwen de wortels de verharding omhoog. Daarom hebben we in maart het pleintje wat minder ongelijk gemaakt door er hier en daar verharding bij te storten. Tegelijk zijn de bankjes verstevigd.

Hoe geweldig een vleugelnoot kan worden zie je bijvoorbeeld aan de vleugelnoot in de tuin van het Gasthuis op het Noordpoortplein. Het is de dikste en oudste vleugelnoot van Nederland en won in 2020 bijna de titel ‘Boom van het Jaar’. Zover is onze boom op het Olmenpleintje nog lang niet maar hij stamt in ieder geval uit een goede familie.

Kunnen onze huizen beter? Meedenkers gevraagd!

In 2011 zijn alle woningen in onze Bomenbuurt grondig gerenoveerd met als doel hen van energielabel F naar label B of C te brengen. De gevels kregen opnieuw spouwisolatie, in de woonkamers kwamen kozijnen met HR++ glas, de dakisolatie werd vernieuwd, de Cv-ketel vervangen en wie wilde kreeg een isolerende betonvloer i.p.v. de houten vloer.

Inmiddels zijn we 10 jaar verder en Woongoed wil nu graag weten hoe na 10 jaar de staat van de woningen is en ook hoe het nu met de flora en fauna in de Bomenbuurt gaat. Wat zou er anders of beter moeten?
Voor dit onderzoek schakelt Woongoed specialisten in die steekproefs-gewijs de buurt doorlichten en met conclusies en aanbevelingen zullen komen.

Maar een heel ander soort deskundigen zijn wij als bewoners. Wat zijn onze ervaringen en adviezen? Wat zouden wij graag anders willen? Wat moet meer aandacht krijgen? Daarom wil Woongoed een klankbordgroep van bewoners opzetten. De leden zien de conclusies en aanbevelingen van de onderzoeken, denken mee met de plannen, halen meningen van buurt-bewoners op en geven deze weer door. Op die manier worden wij als bewoners zoveel mogelijk betrokken bij wat gedaan zou moeten worden. Liefst heeft Woongoed daarbij een vertegenwoordiger per straat en een spreiding in leeftijd, gezinssamenstelling en van bewoners die al lang in de Bomenbuurt wonen en van bewoners die er nog maar kort wonen.

Als Stichting Bomenbuurt (en tegelijk bewonerscommissie) hebben wij onze medewerking toegezegd. Daarom krijgt u de uitnodiging van Woongoed om mee te denken tegelijk met deze ‘Bomenburen’. Meedenkers gevraagd!

Heggen snoeien en uw tuinafval

Tweemaal per jaar snoeien wij heggen in de Bomenbuurt. Onze eerste snoeidag zal zijn op maandag 30 mei. Het snoeiafval wordt aan het begin van de Olmenlaan en bij de vijver in de Kornoeljelaan verzameld. U kunt uw snoeiafval erbij doen. Het wordt door de gemeente opgehaald.

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
  Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MAART 2022

Bomenburen beeldmerk

2022: het jaar van de merel

Half januari hoorden we hem al: de merel! Beter gezegd: de merelman. Zo hoog mogelijk in een boom of op een schoorsteen gezeten stuurt hij zijn roep, fluitjes en trillers de lucht in. “Laat iedereen mij maar horen. En laten vooral mijn rivalen het horen!” Want dat is de bedoeling van zijn gezang. Een eigen territorium claimen en afbakenen. En vervolgens een vrouwtje lokken. Toch: al doen al deze mannetjes nog zo hun best om voor nageslacht te gaan zorgen, het gaat met de totale merelstand niet zo goed. Daarover straks meer.

De wetenschappelijke naam van de merel is Turdus merula. Het is een zangvogel uit de familie van de lijsters (Turdidae). Het mannetje is overwegend zwart en heeft een gele oogring en een oranje/gele snavel. Het vrouwtje en de mereljongen hebben een meer camouflerend, donderbruin verenkleed. De merel wordt tussen de 1 en 5 jaar oud.

MEREL-MAN

De merelzang kent iedereen. Het staat bekend als een van de mooiste vogelgeluiden. Vooral in het voorjaar is het geluid overal te horen. Maar het is niet steeds hetzelfde liedje. Voortdurend zijn de merelmannen hun melodietjes aan het bijschaven en veranderen. Dan halen ze er een noot af, dan weer een riedeltje erbij. En door het voortdurend repeteren verbetert hun zang aanzienlijk. Oudere merels zijn dan ook betere zangers. Zij hebben een ruimer repertoire en minder herhalingen dan jongere merels die pas aan het begin van hun zangcarrière staan. In de hoop dat een vrouwtje van hun mooie zang onder de indruk raakt.

Tussen januari en april zijn de mannetjes druk bezig hun territorium af te bakenen. Het is een paar tuinen groot en over de grenzen wordt voortdurend getwist. Als een tegenstander over jouw grens komt, vlieg je er heen en hop je met laag gehouden kop in zijn richting. Hij hopt of vliegt dan wel terug naar zijn eigen terrein maar wanneer jij te ver gaat, draait hij zich om en moet jij terug. Grensverdediging is een zaak van steeds alert zijn, zelfs nog in de broedperiode.

MEREL-VROUW

Het krachtig zingende mannetje probeert natuurlijk de aandacht van een vrouwtje te trekken. Zij moet tussen al die lokkers een keuze gaan maken. Na de paring bouwt zij binnen zijn territorium het nest. Liefst in dichte klimop of dicht struikgewas. Dat bouwen doet zij op haar eentje. En ook het bebroeden van de vier tot zes eieren is haar taak. Vadermerel komt pas in actie nadat de eieren na ongeveer twee weken zijn uitgekomen. Dan zorgen pa en ma samen voor voedsel voor hun kroost. In het gras en tussen de planten worden wormen en insecten gezocht en vervolgens vliegen ze af en aan met een bek vol voer. Wanneer een ouder op het nest landt, sperren de jongen hun snavel wijd open. De snavel van de jongen is aan de binnenkant fel gekleurd, voor de ouders een stimulerende prikkel om wat in dat open bekje te stoppen.

Na ongeveer twee weken verlaten de jongen het nest, eigenlijk nog voordat ze goed kunnen vliegen. Vaak vallen ze daardoor ten prooi aan katten of roofvogels. Nadat de jongen uitgevlogen zijn, gaat het mannetje nog tot zo’n twee weken door met voeren van de steeds zelfstandiger wordende jongen. Het vrouwtje begint vaak alweer met de bouw van het volgende nest. Of met restaureren van het bestaande nest wanneer dat goede diensten bewezen heeft. Merels hebben twee of drie nesten per jaar.  Ondanks de verliezen door katten en roofvogels nam daardoor het aantal merels in Nederland steeds toe.

Tot 2016. Vanaf dat jaar verdween bijna een derde van de populatie. Waarschijnlijk voor een deel als het gevolg van het Usutu-virus, een virus dat door muggen overgebracht wordt. Maar ook droge zomers (minder voedsel) en toenemende verstening van tuintjes (minder schuilplekken en voedsel) kunnen een rol spelen. De precieze oorzaken zijn nog niet bekend. Maar deze afname is wel een reden dit te gaan onderzoeken. Daarom roepen Vogelbescherming Nederland en Sovon het jaar 2022 tot het jaar van de merel uit.

In dit jaar zal er onderzoek gedaan worden naar het aantal merels, hun voedselbronnen, hun nesten enz. Iedereen kan daaraan een bijdrage leveren ( http://www.sovon.nl/nl/merelnesten-gezocht). Daarnaast zal de Vogelbescherming in 2022 extra aandacht vragen voor het belang van vergroening in plaats van steeds meer stenen en tegels in de tuinen. 

MEREL-MAN

Tuinvogeltelling 2022

In het weekend van 29 en 30 januari vond de jaarlijkse tuinvogeltelling plaats. Zo’n 170.000 mensen deden mee. Vogelbescherming Nederland had de tellers gevraagd om dit jaar extra op de merel te letten want bij het begin van de jaarlijkse telling, in 2003, werd deze vogel nog in 9 van de 10 tuinen gespot en in 2016 nog maar in twee derde van de tuinen. Maar: eindigde de merel vorig jaar op de vierde plaats in de totale telling, nu eindigde hij na lange tijd weer op de derde plek. Misschien een teken van een voorzichtig herstel. In de komende jaren zal moeten blijken of het herstel zich doorzet.
Voor wat de wijk Griffioen betreft:
er waren 51 deelnemers die samen 769 vogels geteld hebben.
De koolmees stond bij deze telling op plek 1, de merel op 2, de kauw op 3, de Turkse tortel op 4 en de huismus op 5.


Een nieuwe sociaal wijkbeheerder

In 2021 heeft Woongoed in alle wijken een sociaal wijkbeheerder aangesteld. De bedoeling is dat huurders bij vragen of problemen contact kunnen zoeken met deze wijkbeheerders. Hij of zij kan gemakkelijker verbinding maken tussen huurders, partners in de wijk en medewerkers op kantoor.
Indien nodig kan hij snel hulp van Woongoed inzetten of hulp bij bijv. sociale problemen zoeken.
De wijkbeheerder  is regelmatig in de wijk aanwezig en ziet daardoor zelf ook sneller problemen of verbeterpunten. Daarom hoort ook bij zijn taak zelf een huurder zo nodig aan te spreken op zaken die veranderd zouden moeten worden.

Onze vorige wijkbeheerder heeft een andere taak binnen Woongoed gekregen. Sinds half januari is Jason van Pul in dienst van Woongoed gekomen om sociaal wijkbeheerder te zijn voor de Stromenwijk, ’t Zand, de Griffioen en Klarenbeek. En dus ook voor de Bomenbuurt. Wij heten hem van harte welkom en zien uit naar een goede samenwerking.
U kunt hem bereiken via het mailadres jvpul@woongoed.nl

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
  Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/

 


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JANUARI 2022

Bomenburen beeldmerk

Herfstkleuren en bladval

In de afgelopen zomer waren er geen hittegolven en heeft het ruim voldoende geregend. Daardoor bleven de bomen in onze Bomenbuurt tot de herfst vol in blad en waren de bladeren nog mooi groen. In oktober begonnen het vele blad te verkleuren en dat gaf ook in onze buurt in verschillende straten een kleurenpracht.

De bladval begon laat. Pas eind november konden onze vrijwilligers voor de eerste keer blad van de grasvelden verwijderen en voor de eikenbomen  in de Eikenlaan moesten we zelfs tot half december wachten. Maar nu is het winter en zijn de bomen kaal.
Dat weten we. In de herfst vallen de bladeren en in de winter zijn de bomen kaal. Maar waarom en waardoor? Welke processen liggen daaraan ten grondslag?

Bomen nemen water op uit de grond en via de bladeren verdampt er water. Wanneer de temperatuur onder de vijf graden zakt, kunnen boomwortels geen vocht meer opnemen. Als de boom dan niets doet zou hij uitdrogen omdat er nog steeds water uit de bladeren verdampt. Daarom moet de boom van zijn bladeren af voordat het zover is. Maar vóór die bladeren verdwijnen moet er eerst iets mee gebeuren want in de bladeren van de boom zit een belangrijk stofje.

Bladeren van loofbomen bevatten bladgroen of chlorofyl. Dit chlorofyl zorgt ervoor dat de bladeren CO2 (koolstofdioxide) uit de lucht en water en voedingsstoffen uit de bodem omzetten naar allerlei groeistoffen voor de boom (zetmeel, suikers). Dit proces heet fotosynthese. Voor dit proces is de energie van zonlicht nodig. Vandaar dat dit vooral mogelijk is van de lente tot en met de herfst.
Bij dit proces komt zuurstof vrij. Bomen zorgen op deze manier voor opname van CO2 en voor afgifte van zuurstof. Vandaar dat bomen zo goed zijn voor de milieu omgeving.

De chlorofyl in de bladeren zorgt ook voor de groene kleur van de bladeren. Het absorbeert alle zichtbare kleuren die aanwezig zijn in het zonlicht, behalve groen. Het groene licht wordt teruggekaatst, waardoor wij de bladeren als groen zien.

Dit bladgroen (chlorofyl) is een heel kostbare stof voor de boom. Het wordt tijdens het groeiseizoen continu aangemaakt en gebruikt. Als de dagen korter worden en de nachten langer krijgen planten en bomen minder licht voor de fotosynthese. Dit is het signaal voor de bomen om het bladgroen af te breken en deze grondstof op te slaan op in takken en stam. Wanneer zo de groene stof in de bladeren langzaam verdwijnt, worden andere kleurstoffen zichtbaar, bijv. xantofyl (geel) en caroteen (oranje). Dat zijn hulpkleurstoffen die de bladeren ook gebruiken bij de omzetting van licht in suikers. Die kleuren waren er dus al wel in de bladeren, maar werden door het bladgroen gemaskeerd en worden nu pas zichtbaar. Daarnaast wordt het rode anthocyaan aangemaakt. De bomen krijgen door dit alles prachtige kleuren en tinten.

Wanneer de boom voldoende grondstoffen uit het blad heeft teruggehaald, ontstaat er op de aanhechting van het bladsteeltje en de tak een soort kurk dat geleidelijk zo dik en hard wordt dat het de vaten en nerven afsluit van het blad naar de tak. Hierdoor wordt als het ware de ‘keel’ van het blad langzaam dichtgeknepen en komen er steeds minder nieuwe voedingsstoffen in het blad. Ook de watertoevoer naar het blad wordt afgesneden en zo sterft het blad langzaam af. Een zuchtje wind is dan al voldoende om het blad te laten vallen. Als de bladeren op de grond liggen, worden ze daarna door een ingewikkelde samenwerking van bacteriën en schimmels, weer voedsel voor andere organismen.

Bij de boom is ondertussen de sapstroom vrijwel stil gevallen. Net als veel dieren die een winterslaap houden, teert de boom nu op zijn reserves. Pas wanneer in het voorjaar de sapstroom weer op gang komt, ontwaakt de boom en vormt weer nieuwe knoppen en nieuwe bladeren.

Berkenlaan- goudberk (betula-ermani)

Uw donatie in 2022

Ongeveer 75% van de bewoners in onze Bomenbuurt is donateur van de Stichting Bomenbuurt Griffioen. Voor ons is dat een teken dat ons werk gewaardeerd wordt. Maar ook dat wij naar Woongoed en de gemeente een groot aantal buurtbewoners vertegenwoordigen.
Wanneer u donateur bent, hebt ons gemachtigd eenmaal per jaar de donatie te innen. Uw jaarlijkse bijdrage schrijven wij eind februari af. Ons incassant-ID is NL69ZZZ220582880000 en de omschrijving is ‘donatie Stichting Bomenbuurt Griffioen 2022’.
Hartelijk dank voor uw steun aan onze stichting.

Onze website

De Stichting Bomenbuurt Griffioen heeft een eigen website (zie de voorkant). Op deze website staat hoe u voor een klein bedrag donateur kunt worden en zo ons werk kunt steunen.
Op de website komen maandelijks  foto’s die iets moois in onze buurt laten zien waar u mogelijks anders aan voorbij zou lopen Ook vindt u er informatie over bijv. de subsidie die u kunt krijgen bij de aanschaf van een afdakje en staan de  oude nummers van ‘Bomenburen’  er op. U kunt bericht krijgen wanneer er weer iets op de website geplaatst wordt.
                1. Ga daarvoor naar de website.
                2. Rechts onder staat ‘Volg’. Klik daarop.
                3. Voer uw emailadres in en klik op ‘Meld mij aan’.

Nog geen gesprek met Woongoed

In de vorige ‘Bomenburen’ stond dat wij als bewonerscommissie een gesprek met Woongoed zouden aanvragen. Dat hebben we ook gedaan maar door ziekte van een medewerker van Woongoed kon dit gesprek tot nu toe nog niet plaatsvinden. Wanneer er wel een gesprek geweest is, doen we daarvan verslag.

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
    Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/