griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg

VOOR BEWONERS

Op deze pagina o.a.:
a)  Aanbod gesubsidieerde aankoop overkapping berging
b)  Uitleg
onderhoud plantsoenen
c)  Uw grof groenafval
d)  Donateur worden


a)  Aanbod gesubsidieerde aankoop overkapping berging

Vanaf 2011 heeft de firma ATM op verschillende plaatsen in onze Bomenbuurt een overkapping over de ‘poort’ (de berging naast de voordeur) geplaatst. Daarbij zijn er verschillende uitvoeringen: 
Model A:      een afdakje tot de helft van de poort; zo’n model ziet u bijv. op Essenlaan 3, 7, 9, 11 en 13.       
Model B:      een afdakje over de hele poort; dit model ziet u bijv. op Berkenlaan 9 en 11.       
Model C:      een hoekmodel met afdakje tot de helft van de poort; dit model is te zien op Berkenlaan 15.       
Model D:      een hoekmodel met afdakje over de hele poort zoals op Berkenlaan 1.

Deze overkappingen zijn sinds 2011 de enige die (in nieuwe situaties) door Woongoed toegestaan zijn.

Het is voor u als bewoner mogelijk zo’n overkapping met subsidie aan te schaffen. De Stichting Bomenbuurt Griffioen subsidieert deze afdakjes. Hieronder  ziet u de prijzen, de subsidies en het deel dat u bij aanschaf zelf betaalt. De genoemde prijzen zijn inclusief montage en BTW.

Na aankoop is het afdakje uw eigendom. Het is geen onderdeel van de woning. Bij eventuele verhuizing hebt u het recht het afdakje aan een buurtbewoner door te verkopen.

 De firma ATM biedt u daarnaast bij aanschaf de volgende mogelijkheden:

 • Onmiddellijke aankoop.
  Daarbij betaalt u na plaatsing uw deel van de aankoopprijs (in de meeste gevallen dus de helft van deze prijs) aan ATM en bent u meteen volledig eigenaar van dit afdakje.
 • Huurkoop.
  In dat geval betaalt u bij het aangaan van de huurkoopovereenkomst een aanbetaling van € 100 aan ATM en machtigt u ATM na plaatsing het restant in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening af te schrijven. Pas na het betalen van de laatste termijn bent u eigenaar van het afdakje.

Wanneer u tot aanschaf van een afdakje wilt overgaan, is de gang van zaken als volgt:

 • U kopieert en print het onderstaande formulier uit en vult het verder in
 • U levert uw ingevulde formulier in bij de penningmeester van de Stichting Bomenbuurt Griffioen: Piet de Rijke, Essenlaan 9, Middelburg.
 • Uw opgave wordt doorgegeven aan de firma ATM. Deze stuurt u een koopovereenkomst. U ondertekent dit contract en stuurt dit contract weer terug aan ATM.

In feite gaat u dus een overeenkomst aan met de firma ATM en is de Stichting Bomenbuurt tussenpersoon en subsidieverlener.
De Stichting Bomenbuurt maakt na plaatsing de subsidie rechtstreeks over aan ATM. U ontvangt van ATM een rekening over uw deel van de kosten.

——————————————————————————————————————————————————————-

Dit formulier kopiëren, uitprinten,  invullen en inleveren bij de penningmeester van de Stichting Bomenbuurt Griffioen: Piet de Rijke, Essenlaan 9

Ondergetekende: ………………………………………………………………………………………

Adres:                     ………………………………………………………………………………………

wil overgaan tot de aankoop van een afdakje onder de bovengenoemde  subsidievoorwaarden.

Ik kies daarbij voor:

1)    0   Model A    Prijs € 1074        Subsidie €  537       Eigen bijdrage € 537
       0   Model B     Prijs € 1458        Subsidie €  801       Eigen bijdrage € 657 
       0   Model C     Prijs € 1974        Subsidie € 1237      Eigen bijdrage € 737 
       0   Model D    Prijs € 2238        Subsidie € 1381      Eigen bijdrage € 857

2)   0  Onmiddellijke aankoop. 
Daarbij betaalt u na plaatsing uw deel van de aankoopprijs aan ATM en bent u meteen volledig eigenaar van dit afdakje

       0  Huurkoop

(in beide gevallen aankruisen wat van toepassing is)


Datum:

…………………………………………………..………………………..

——————————————————————————————————————————————————————-

b)  Uitleg onderhoud plantsoenen

Groenonderhoud in de Bomenbuurt
In 2003 wilde de gemeente Middelburg grote versoberingen doorvoeren in de groenstructuur van de Bomenbuurt. De bewoners van onze buurt protesteerden massaal tegen deze kaalslag.
Na overleg is daarna met de gemeente een overeenkomst gesloten waarbij de Stichting Bomenbuurt Griffioen (SBG) verantwoordelijk werd voor het groenbeheer. In een beheerovereenkomst is vastgelegd wat tot de taken van de gemeente en wat tot de taken van de SBG behoort. Zo is afgesproken dat de gemeente voor de bomen zorgt en voor het maaien van het gras. De SBG zorgt o.a. voor de plantsoenen.
De SBG kan daarbij niet haar eigen gang gaan. De groenstructuur van de Bomenbuurt is vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Deze structuur is zoveel mogelijk in overeenstemming met het oorspronkelijke tuinplan van dhr. C.P. Broerse, die als tuinarchitect betrokken was bij het ontwerp van de Bomenbuurt. Aan dit beeldkwaliteitsplan hebben we ons te houden.

De bosplantsoenen
In de Bomenbuurt zijn verschillende soorten plantsoenen: de keurige perken, de wat strakkere en gecultiveerde heesterplantsoenen en verder de ruige bosplantsoenen. De laatsten vindt u bijv. op de ‘koppen’ van een aantal straten en in de Doornlaan en de Lijsterbeslaan. Soms staan er nog grote bomen in deze bosplantsoenen maar over het algemeen zijn het struiken die niet hoger worden dan 5 á 6 meter. De bosplantsoenen worden onderhouden door de SBG. Met de gemeente is afgesproken dat deze struiken tot bovenstaande hoogte mogen uitgroeien en dat de SBG, indien nodig, de zijkanten snoeit.

Niet zelf snoeien!
Het valt te begrijpen dat niet iedereen blij is met hoge struiken achter het tuintje. Het blijkt dat bewoners soms eigenhandig aan de slag gaan om veranderingen aan te brengen zoals het aftoppen van deze struiken. Helaas mag dat niet! Wij hebben ons als SBG en als bewoners te houden aan het beeldkwaliteitsplan. De gemeente let hier ook op! Soms kunnen wij als groengroep enige hulp bieden (vraag dit ons en laat dit dan ook aan ons over) maar lang niet altijd is het mogelijk om ieder zijn zin te geven.

Voortuintje en heg
Bij de huizen hoort een voortuintje en rondom de achtertuin een heg. (Dit laatste omdat schuttingen niet toegestaan worden.) U wordt geacht deze zelf te onderhouden maar mensen die dit niet kunnen, willen we graag helpen. Wel wordt u vriendelijk verzocht uw heggen niet hoger te laten groeien dan 2 meter, ook weer om aan het algemeen beeld te voldoen.

Contact
Wanneer u vragen hebt over het groen in de Bomenbuurt, kunt u contact opnemen met Marien Boonman, Eikenlaan 17,
tel. 06 15 60 31 27.

c)  Uw grof groenafval

Wij willen  u er op attent maken dat er exclusief voor onze buurt soms de  mogelijkheid bestaat om uw grof groenafval mee te geven met het snoeiafval van de groenvrijwilligers. Als u na een maandelijkse werkavond of een snoeidag een hoop groenafval ziet liggen die daar door de groenvrijwilligers is neergelegd en dus afkomstig is van het openbaar groen, dan mag u uw privé grof tuinafval daarbij deponeren.

Is het afval echter alweer opgeruimd door de gemeente of  hangt er ergens de mededeling: “geen groenafval storten”, bewaar u uw afval dan a.u.b. tot een volgende keer  of breng het zelf weg naar de milieustraat.
Wanneer we ons daaraan houden, kunnen we nog lang van de regeling met de gemeente gebruik maken. Wanneer er echter voortdurend groenafval ligt om op te halen, zal de gemeente er zeker een keer mee stoppen dit op te halen en hebben we samen een probleem.

d)  Donateur worden

De stichting Bomenbuurt Griffoen heeft als doel het unieke karakter van de Bomenbuurt te bewaren en zich in te zetten voor de belangen van de bewoners. Uiteraard is de stichting daarbij afhankelijk van de steun van bewoners als medewerker en/of donateur.

Wat doet de stichting Bomenbuurt Griffioen?

 • Onderhoud van het openbaar groen in de Bomenbuurt
 • Opkomen voor behoud karakter Bomenbuurt (handhaven beeldkwaliteitsplan)
 • Indien nodig bij bewoners heg knippen
 • Bij gemeente Middelburg gesprekspartner zijn voor voorzieningen in de buurt (bijv. waterafvoer, onderhoud straten, bankjes)
 • Bij Woongoed gesprekspartner zijn voor belangen bewoners (bijv. onderhoud woningen, energiebesparing)

Om bij de gemeente Middelburg en bij Woongoed een geloofwaardige gesprekspartner te zijn, moeten wij kunnen aantonen een groot aantal bewoners te vertegenwoordigen. Daarom willen wij u, als bewoner van de Bomenbuurt, met nadruk vragen donateur te worden van onze stichting. Ook bij een geringe financiële bijdrage (5 of 10 euro per jaar) telt u voluit mee als donateur.

Doet u mee? Kopieert u dan onderstaand donateursformulier, vul het in en doe het in de bus bij onze penningmeester: Piet de Rijke, Essenlaan 9, Middelburg.

Wanneer u liever een eenmalige bijdrage wilt geven, maak dan uw bijdrage over op rekening NL28 ABNA 0511 2731 85 t.n.v. St Bomenbuurt Griffioen.

 

——————————————————————————————————————————————-

Naam:             ………………………………..………………………………………………
Adres:             ………………………..………………………………………………………

Postcode en woonplaats:     ………………………..………………………………………………………
IBAN rekeningnummer:        ………………………..………………………………………………………
machtigt hierbij de Stichting Bomenbuurt Griffioen Duurzaam om jaarlijks een bedrag van
0 € 5               0  € 10             0  € 15             0  een bedrag van €   ……………..         

(aankruisen wat van toepassing is)
af te schrijven van haar/zijn bankrekening.

Plaats:   ………………………………………………      Datum:                ………….……………………………………

Handtekening:     …..…………………….……………………
Door ondertekening van dit formulier geeft u als donateur toestemming aan de Stichting Bomenbuurt Griffioen Duurzaam (Incassant ID: NL69ZZZ220582880000) om tot wederopzegging eenmaal per jaar een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om bovenstaand bedrag als donateursbijdrage van uw rekening af te schrijven. En u geeft toestemming aan uw bank om eenmaal per jaar dit bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Stichting Bomenbuurt Griffioen Duurzaam.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

Inleveradres:              Piet de Rijke (penningmeester SBG), Essenlaan 9, 4334 BL Middelburg

Kenmerk machtiging: ………………………………………………   (wordt door penningmeester ingevuld)

———————————————————————————————————————————————————————

∗  Groen

Iedere bewoner snoeit de eigen heg en onderhoudt het eigen geveltuintje. Bewoners die dit niet zelf kunnen en in aanmerking willen komen voor burenhulp, worden verzocht dit door te geven aan Marien Boonman 06 15603127

Kwaliteitscontrole onderhoud en beheer groen
Natuurlijk stelt de gemeente kwaliteitseisen aan het onderhoud en beheer van het groen door de stichting. Het niveau dat de gemeente in Middelburg hanteert, geldt ook voor de Bomenbuurt. Daaraan wordt ruimschoots voldaan.


∗  Wonen

Bijlage huurcontract
De Bomenbuurt in zijn geheel heeft in 2010 de status van gemeentelijk monument gekregen. Daardoor is met Woongoed een bijlage bij het huurcontract opgesteld waarin bepalingen zijn opgenomen over afscheidingen en aanbouwsels, die moeten voorkomen dat nieuwe beeldverstorende ontwikkelingen plaatsvinden. Nieuwe Bomenbuurtbewoners verplichten zich aan deze overeenkomst op basis van het beeldkwaliteitsplan.

Energiebesparingproject Bomenbuurt
In oktober 2011 is dit project afgerond en hebben de meeste woningen het energie label B en een kleiner gedeelte het energielabel C gekregen door de uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Woongoed heeft als pilot een groep bewoners betrokken bij de voorbereiding van dit project.


∗  Dieren

Ook voor een zo divers en natuurlijk mogelijk vogelbestand in onze buurt doen we ons best. Met de in 2007 geplaatste nestkasten hopen we dat ook huismussen weer tot de vaste buurtbewoners gaan behoren. De mussen zijn er al, maar nestelen nog niet in de kasten.
Pimpel- en koolmezen hebben wel deze broedgelegenheid ontdekt en maken er dankbaar gebruik van.

4 thoughts on “VOOR BEWONERS

 1. Pingback: NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MAART 2016 | griffioengroen

 2. Pingback: NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JANUARI 2017 | griffioengroen

 3. Pingback: NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MAART 2019 | griffioengroen

 4. Pingback: NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MAART 2021 | griffioengroen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s