griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN SEPTEMBER 2019

Bomenburen beeldmerk

Een gratis zonnecertificaat voor bewoners Bomenbuurt!

Wie duurzame energie wil gebruiken en wil besparen op elektriciteits-kosten kan als huiseigenaar zonnepanelen op zijn dak laten leggen. Een investering die zich in een aantal jaren terugverdiend.
In het kader van de energietransitie biedt Woongoed in verschillende wijken van Middelburg haar huurders aan om tegen een kleine maandelijkse vergoeding zonnepanelen op hun dak aan te brengen. Door de kostenbesparing die de panelen opleveren is dit voor huurders financieel gunstig.
In ons overleg met Woongoed is gebleken dat Woongoed in onze Bomenbuurt (een Gemeentelijk Beschermd Monument) geen zonnepanelen op de daken zal aanbrengen.

Voor ons als bewoners van de Bomenbuurt doet zich nu wel een andere mogelijkheid voor: in het kader van de Postcoderoos-regeling participeren in de aanleg van zonnepanelen op het dak van ‘Van Westen Bouwmaterialen’ in Ramsburg.
Dit is voor deelnemers financieel aantrekkelijk omdat de aan te kopen certificaten in 8 jaar terugverdiend worden en daarna nog 7 jaar volledig opbrengst opleveren. Daarnaast kunnen wij op deze manier toch meewerken aan CO2 -besparing.

De Stichting Bomenbuurt Griffioen staat vanuit haar doelstelling achter dit initiatief en wil daarom deelname aan dit project stimuleren door subsidie te geven.
Bewoners in de Bomenbuurt, die donateur zijn van onze stichting (voor € 5 per jaar bent of wordt u al donateur), ontvangen voor maximaal vier certificaten een subsidie van € 75 per certificaat. Eén certificaat kost ongeveer € 300. Wanneer u vier certificaten koopt (drie is het minimum), krijgt u € 300 terug en is één van deze certificaten dus gratis. Voor deze vier certificaten is de terugverdientijd daardoor maar 6 jaar i.p.v. 8 jaar en is het rendement dus 25% hoger.

Om dit alles verder uit te leggen houden wij op donderdag 10 oktober om 19.30 u een informatie-avond in Hof ’t Seijs.
Op deze avond zal voorlichting gegeven worden door dhr. Ad Phernambucq van het ‘Zeeuws Klimaatfonds’ (die de aanloopkosten van dit project subsidieert) en dhr. Adrie Neuféglise van ‘Maak onze regio duurzamer’ (die verantwoordelijk is voor dit project).

Naast bovengenoemd onderwerp zullen vanuit onze stichting kort nog enkele andere onderwerpen aan de orde komen (bijv. het verhuurbeleid van Woongoed t.a.v. de Bomenbuurt voor wat betreft de woningen en de huurprijs) en is er ruimte voor uw vragen en opmerkingen.

Over twee weken ontvangt u van ons een uitnodiging voor deze avond. Daar worden twee bijlagen van ‘Maak onze regio duurzamer aan toegevoegd waarin deze Postcoderoos-regeling en de te verwachten kosten en opbrengsten verder worden uitgelegd.

Gesprek met Woongoed (2)

In het vorige nummer van ‘Bomenburen’ (na te lezen op onze website) stond een verslag van ons gesprek met Woongoed over de huurprijs van onze woningen en over technische zaken rond de woningen. Op een paar andere onderwerpen zouden we nog terug komen.

In bovenstaand gesprek hebben we (weer) aangegeven dat er oudere buurtbewoners zijn die wel zouden willen verhuizen naar een kleinere woning maar merken dat zij dan een hogere huur moeten betalen. Onze vraag: is het niet mogelijk deze huurders een kleinere woning te geven voor de huurprijs die zij nu betalen? Er komt dan immers een grotere woning beschikbaar? Het blijkt dat Woongoed op dit moment geen beleid heeft om deze doorstroming vanuit grote eengezinswoningen te stimuleren. Dus het antwoord op onze vraag is voorlopig negatief.

Bij ons gesprek was ook Anneke de Vries van de Huurders Vereniging Middelburg (HVM) aanwezig. Zij heeft regelmatig over diverse zaken een gesprek met Woongoed. Anneke gaf aan dat, wanneer het boven- staande voor meerdere huurders een probleem blijkt te zijn, de HVM hier in het gesprek met Woongoed een speerpunt van kan maken.

Tenslotte spraken we met Woongoed over het overnemen van spullen bij verhuizing. Door de HVM en Woongoed zijn inmiddels hierover al afspraken gemaakt en er is een lijst opgesteld waarop deze materialen (bijv. vloeren, gordijnrails) genoemd worden. Op de nieuwe website Homepage – Woongoed  is bij ‘De huur opzeggen’ dit alles te vinden. Woongoed zorgt ervoor dat, wanneer het mogelijk is, er contact tussen oude en nieuwe bewoners gelegd kan worden i.v.m. eventuele overname van inventaris.

Word lid van de Huurders Vereniging Middelburg (HVM)

In het bovenstaande stukje kwam een paar keer de HVM ter sprake. Steeds meer belangrijke zaken op het gebied van wonen en woon-omgeving worden in onderling overleg tussen de verhuurders (bijv. Woongoed) en gemeente geregeld. In dit overleg worden de belangen van Middelburgse huurders behartigd door de HVM. De HVM is daarbij een volwaardig partner in allerlei overlegsituaties.

Leden van de HVM kunnen er advies vragen over allerlei zaken, zoals de huurprijs, de bijkomende kosten, klachten over het onderhoud, de rechten en plichten van huurders, enz. Ook wanneer iemand huurtoeslag wilt aanvragen en hier hulp bij nodig heeft, kan hij/zij bij de HVM terecht. En, zoals u hierboven ziet, de HVM ondersteunt ook bewonerscommissies zoals onze Stichting Bomenbuurt Griffioen.

Maar ….. wil de HVM deze taken kunnen blijven doen, dan moeten er wel inkomsten zijn. En de HVM moet wel kunnen aantonen dat zij inderdaad een groot aantal huurders vertegenwoordigt.
Daarom de oproep die wij van harte steunen: word lid van de HVM. Dat kost u niet meer dan één euro per maand.
Via de website www.hvm-middelburg.nl kunt u zich aanmelden. Een sterke HVM is voor ons allen van belang.

 

*  voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JULI 2019

Bomenburen beeldmerk

De huurprijs van onze woningen en wat technische zaken

Eind april hebben wij allen van Woongoed de ‘Aankondiging huuraanpassing per 1 juli 2019’ ontvangen. U hebt daarin kunnen zien dat voor alle huizen in de Bomenbuurt de streefhuur (afgerond) € 850 geworden is.
Dit zou grote consequenties kunnen hebben!

De huurhuizen in Nederland zijn verdeeld in huizen in de sociale sector en huizen in de vrije sector.
Bij huizen in de sociale sector is de verhuurder gebonden aan regels van de overheid zoals de jaarlijks maximaal toegestane huurverhoging (dit jaar maximaal 4,1 %) en de maximaal toegestane huur-prijs (dit jaar € 720,42). Bewoners van deze huizen kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. De hoogte daarvan is o.a. afhankelijk van huurprijs en inkomen. De huurtoeslaggrens voor dit jaar is bovengenoemde € 720,42.

Wanneer de huurprijs hoger is, is er geen recht op huurtoeslag (voor zittende bewoners die al huurtoeslag ontvangen: geen huurtoeslag voor het deel boven deze grens).
Voor de vrije sector gelden deze regels niet. De verhuurder is daar vrij v.w.b. huurprijs en huurverhoging.

Bij ons welkom-bezoek aan nieuwe bewoners in de Bomenbuurt hadden wij al gehoord dat zij een huur moeten betalen die ruim boven de huurtoeslaggrens ligt.
De mededeling van Woongoed dat de streefhuur voor alle huizen nu € 850 is, dus dat alle huizen naar de vrije sector zouden overgaan, verontrustte ons en riep een aantal vragen op.
Reden voor ons om als bewonerscommissie een gesprek met Woongoed aan te vragen. Dit gesprek is op 19 juni geweest en, voor dit onderdeel, met dhr. Richard Blom.

Als eerste hebben wij er onze verbazing over uitgesproken dat Woongoed deze ingrijpende verandering van huurprijs zonder overleg genomen heeft. In de ‘Wet op het overleg huurders verhuurder’ waarin o.a. de rechten van bewonerscommissies genoemd worden, staat immers:
“De verhuurder moet de betrokken huurdersorganisatie en bewoners-commissie uit eigen beweging informeren over zijn voornemens om zijn beleid of beheer te wijzigen.”
En: “Daarnaast moet de verhuurder met de betrokken huurdersorganisatie en bewonerscommissie overleggen over zijn voornemens om zijn beleid of beheer te wijzigen.”
Bij de onderwerpen die in de wet genoemd worden staat o.a. het huurprijs-beleid.
Omdat er geen informatie of overleg geweest is, zijn wij van mening dat Woongoed in dit geval onjuist gehandeld heeft.
Woongoed geeft aan dat het huurprijsbeleid besproken wordt met de Huurdersvereniging Middelburg (HVM).

Vervolgens kwam de vraag wat deze maatregel betekent voor zittende bewoners die een huurovereenkomst aangegaan zijn toen hun huis nog in de sociale sector viel.
Er zijn bijv. huurders die nu huurtoeslag krijgen en die voor de huur boven de toeslaggrens dan geen compensatie zullen krijgen.
Voor anderen geldt: wanneer zij eenmaal een huur betaald hebben boven de grens en hun inkomen loopt terug (door bijv. pensionering, verlies baan, verlies partner), komen zij voor deze woning nooit meer in aanmerking voor huurtoeslag.
Wat betekent deze maatregel voor deze huurders? Moeten zij dan maar verhuizen omdat zij de huur niet meer kunnen opbrengen?

Woongoed heeft ons verzekerd dat voor de zittende bewoners de huur van hun huizen niet boven de huurtoeslaggrens gebracht zal worden en heeft dit ook schriftelijk bevestigd.
Wel is het zo dat, wanneer een woning in de Bomenbuurt leeg komt, deze wordt overgebracht naar de vrije sector.

Wij hebben aangegeven dat wij graag zouden zien dat er sociale huurhuizen in de wijk beschikbaar blijven. Daardoor is er meer differentiatie in de wijk.
Ook is het jammer dat deze ruime woningen niet meer beschikbaar zouden zijn voor grote gezinnen met een laag inkomen.

Vervolgens hebben we gesproken over een aantal ‘technische’ zaken rond onze woningen. Hiervoor was dhr. Michiel Geldof aangeschoven.
In sommige wijken van Middelburg biedt Woongoed huurders aan tegen een kleine vergoeding zonnepanelen op hun dak te leggen.
In onze Bomenbuurt is dat niet mogelijk omdat de Bomenbuurt een beschermd gemeentelijk monument is waardoor er aan het uiterlijk van de woningen niets mag veranderen.
Wel doet zich binnenkort voor bewoners in de Bomenbuurt de mogelijkheid voor om via de Postcoderoos-regeling te participeren in de aanleg van zonnepanelen op het dak van een ander (u hoort hier nog van).
Op onze vraag of Woongoed aan bewoners eventueel geld zou willen lenen om hieraan deel te nemen is het antwoord ontkennend. Een woningcorporatie mag volgens de wet geen geld uitlenen.

In ons gesprek van vorig jaar hebben wij vragen gesteld rond de levens-loopbestendigheid van onze woningen (na te lezen in  Bomenburen 2018-5- september )
Deze vragen gingen o.a. over het mogelijk maken van elektrisch koken, het zo nodig verbreden van de poortdeur, het beschikbaar houden van trapliften. We hadden op onze vragen nog geen antwoord gekregen. 

Michiel zegt nu dat eerst door de gemeente Middelburg onderzocht wordt wat er i.v.m. de levensbestendigheid van huizen nodig is en dat er dan overleg tussen de gemeente en Woongoed is.
Wel kunnen bewoners die dit wensen nu al aan Woongoed toestemming vragen over te gaan op elektrisch koken. De kosten hiervan zijn dan wel voor de bewoner.

Het verbreden van de poortdeur stuit op problemen omdat het muurtje wel stabiel moet blijven.
We hebben ook nu de wenselijkheid van een slot op de poortdeur besproken. Dit zal Woongoed in overweging nemen.

Woongoed zal geen gebruikte trapliften opslaan maar misschien zijn er andere mogelijkheden om deze trapliften voor vernietiging te bewaren.

Tenslotte hebben we in ons gesprek (net als vorig jaar) aangegeven dat er oudere buurtbewoners zijn die wel zouden willen verhuizen naar een kleinere woning maar die merken dat zij dan een hogere huur moeten betalen.
En hebben we gesproken over overname van spullen bij verhuizen.
Maar over beide zaken willen we een volgende keer iets schrijven.

Uw tuinafval kan na 26 augustus bij ons snoeiafval

Op maandag 26 augustus hopen wij voor de tweede keer in dit seizoen de heggen in onze buurt te snoeien. Rond die datum kunt u uw eigen tuinafval bij ons snoeiafval in de Kornoeljelaan en de Olmenlaan deponeren. Na een week wordt ons afval, omdat het van openbaar groen afkomstig is, door de gemeente opgehaald.
Wij verzoeken u om vóór eind augustus en na het ophalen geen groenafval meer te storten op deze plaatsen.
En uiteraard ook niet op andere plaatsen.

 

**  voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over