griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JANUARI 2021

Bomenburen beeldmerk

Nieuwe bomen in de Bomenbuurt

Onlangs heeft de gemeente tien nieuwe bomen in de Bomenbuurt geplant: twee in de Esdoornlaan, drie in de Kastanjelaan en vijf in het grasveld achter de Kastanjelaan. Al eerder hadden wij aangedrongen op herplanting in de Kastanjelaan maar de gemeente wilde dit liever tegelijk met bomenplant in andere straten doen.

In de Esdoornlaan zijn in 2020 enkele verouderde en verwilderde rozen-perkjes en drie Noorse Esdoorns door de gemeente verwijderd. Er zijn nu twee rode esdoorns (Acer rubrum) geplant.  Deze boom is oorspronkelijk afkomstig uit het oosten van de Verenigde Staten. De boom bloeit in maart voor de bladeren er aan komen en heeft opvallend rode bloemen. In de herfst verkleuren de groene bladeren in een wat paarsachtig rood.

In de Kastanjelaan moesten in de afgelopen jaren wegens de zgn. bloedingsziekte enkele oude kastanjebomen gerooid worden. Daar zijn nu drie ‘tamme kastanjes’ (Castanea sativa) voor terug geplant. De tamme kastanje komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. Zoals de naam al doet vermoeden zijn de vruchten van deze boom eetbaar. Dit in tegenstelling tot de mooie glanzende kastanjes die kinderen graag verzamelen
(de paardenkastanjes). Die zijn giftig.

Tamme kastanjes zitten met twee tot vier stuks in een bolster of napje. Je kunt ze rauw eten, poffen, roosteren of koken. In de herfst zijn ze ook wel in winkels te koop.

Achter de Kastanjelaan moesten enkele oude grote populieren gerooid worden omdat zij bij storm een gevaar konden opleveren. Er zijn nu op dit grasveld vijf amberbomen (Liquidambar styraciflua) geplant. Deze bomen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika en hebben aan de ene kant veel zon nodig maar kunnen daarnaast ook goed tegen de nattigheid van dit soms drassige grasveld.
De bladeren hebben mooie herfstkleuren: dieprood, geel en oranje. Het oliehoudende sap, dat hars wordt, bevat geneeskrachtige stoffen en werd door indianen daarom gebruikt bij wonden, huidkwalen, problemen met de spijsvertering en verkoudheid. Wist u trouwens dat het sap van deze bomen in Amerika gebruikt wordt als basis van kauwgom? Deze grondstof zit ook in de hier bekende groene pakjes chiclets kauwgom.

Overleg met Woongoed

Op 28 oktober jl. hadden wij, als bewonerscommissie voor de Bomenbuurt, ons jaarlijks overleg met Woongoed. Woongoed werd vertegenwoordigd door dhr. Richard Blom (medewerker participatie en relatiebeheer) en dhr. Michiel Geldof (medewerker inspectie). We hebben het gesprek als een open en plezierig overleg ervaren.

Om te beginnen hebben wij onze dank uitgesproken voor de jaarlijkse bijdrage die we van Woongoed ontvangen om ons werk als bewonerscommissie te kunnen doen en voor het doorgeven van mutaties zodat wij nieuwe bewoners in de Bomenbuurt kunnen verwelkomen met een informatiepakketje. Daarna zijn o.a. de volgende onderwerpen aan orde gekomen:

* Huizen in onze wijk die leeg komen te staan gaan over naar de vrije sector. We hebben er nogmaals voor gepleit dit te beperken tot een bepaald percentage van de wijk, zodat deze ruime huizen ook beschikbaar blijven voor grotere gezinnen die dan, dankzij de huurtoeslag, in een groter huis kunnen wonen. Op dit moment zijn er 15 van de 112 huizen in onze buurt verhuurd boven de liberalisatiegrens.

* Eind april hebben wij allen van Woongoed de ‘Aankondiging huuraanpassing per 1 juli 2020’ ontvangen met daarbij o.a. de puntentelling voor de woningwaardering. Deze telling was naar onze mening op enkele onderdelen niet juist. Richard gaf aan dat dit kwam door een nieuw systeem van meten en registreren. Wanneer een huis leeg komt of wanneer een huurder het meldt, wordt het opnieuw bekeken en zo nodig recht gezet. Overigens bleek het verschil niet van invloed te zijn op de huurprijs.

* Wanneer bewoners, bijv. om veiligheidsredenen, willen overstappen op elektrisch koken is dat voor eigen rekening. Bewoners moeten hiervoor wel toestemming vragen bij Woongoed. Dit in verband met een juiste aanleg van extra elektra. Het moet door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. Er wordt geen tegemoetkoming in de kosten gegeven. De verandering hoeft niet ongedaan gemaakt te worden bij het verlaten van de woning.

* Wanneer bewoners ontevreden zijn over een reparatie of nieuwe voorziening door bouwbedrijf  Joziasse moeten zij dit eerst bij Joziasse aangeven. Voor een blijvende klacht kan een huurder via de site of per mail een melding doen bij Woongoed. Woongoed is de eigenaar van de woning en dus verantwoordelijk.
Woongoed wil graag op de hoogte zijn van de (on)tevredenheid van de bewoners. Via het klanttevredenheidsonderzoek worden bewoners benaderd met de vraag  of de reparatie naar tevredenheid is uitgevoerd. U ontvangt de uitnodiging per mail.

* Woongoed Is van plan  in 2021 in onderzoek te doen naar de mogelijkheden van duurzaamheidsmaatregelen. Daarbij zal ook bekeken worden of het mogelijk is op de huizen zonnepanelen aan te brengen. Overigens is daarvoor toestemming van de gemeente nodig omdat de Bomenbuurt een gemeentelijk monument is. Als duidelijk is wat Woongoed kan en wil gaan doen zullen huurders hierover in 2022 geïnformeerd worden. Uitvoering van onderhoudsmaatregelen zoals schilderwerk e.d. worden bij voorkeur gecombineerd met duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen.

* Als Stichting Bomenbuurt constateren wij dat er al redelijk wat tuinen in de buurt zijn versteend en vinden het jammer dat dit in een groene wijk gedaan wordt. Wat gebeurt er met deze tuinen als de bewoners weggaan? Richard geeft aan dat bewoners vrij zijn tegels te leggen maar dat bij mutatie de tuin in de originele staat moet worden teruggebracht (tenzij de nieuwe bewoners de versteende tuin overnemen).  Sinds begin 2020 wordt daarvoor uitgegaan van maximaal één derde terras en twee derde groen. De voortuintjes horen bij de huizen en dus zijn de  bewoners verantwoordelijk voor het onderhoud van deze tuintjes.

* Woongoed start volgend jaar met sociaal wijkbeheer in alle wijken, dus ook in de Bomenbuurt. Sociaal wijkbeheerders zijn zichtbaar in de wijk en makkelijk aanspreekbaar. Het is de bedoeling dat zij er op letten dat het in de wijk schoon, heel en veilig blijft. Daarbij wordt ook naar de tuinen gekeken. Verder probeert een sociaal wijkbeheerder problemen tijdig te signaleren en deze op te lossen voor ze uit de hand lopen. Natuurlijk zal een sociaal wijkbeheerder ook contact houden met een bewonerscommissie zoals de Stichting Bomenbuurt.

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/